| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r., poz. 40), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale są pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L. poz. 352 z 24.12.2013 r.) i obowiązują zgodnie z czasem obowiązywania tego rozporządzenia.

§ 2. 1. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej na podstawie niniejszej uchwały jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej na podstawie niniejszej uchwały jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

§ 3. Niniejszą uchwałę stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorcom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:

1) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

2) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;

3) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;

4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

Rozdział 2.

Zwolnienie w związku z budową budynków i budowli oraz nadbudową lub dobudową powierzchni wchodzących w skład przedsiębiorstwa oraz zwolnienia w związku z odbudową lub przebudową budynków i budowli wchodzących w skład przedsiębiorstwa

§ 4. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości oddane do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, nowopowstałe budynki i budowle wybudowane lub przebudowane zgodnie z pozwoleniem na budowę, a także nadbudowane i dobudowane powierzchnie wchodzące w skład przedsiębiorstwa w wyniku wydatków inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2, oraz grunty lub ich części, na których posadowione są te budynki i budowle.

2. Przez wydatki inwestycyjne rozumie się faktycznie poniesione, po wejściu w życie niniejszej uchwały, wydatki pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, jeżeli podatek ten w całości lub w części podlega odliczeniu od podatku należnego, na dokonane nie wcześniej niż trzy lata przed datą złożenia wniosku inwestycje na budowę budynków i budowli oraz nadbudowę lub dobudowę powierzchni wchodzących w skład przedsiębiorstwa, które zostały udokumentowane fakturą, innym dowodem zakupu lub innym dokumentem.

3. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik wykazał spełnienie wszystkich przesłanek zwolnienia na okres 2 lat.

4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z chwilą dokonania zbycia przedmiotu objętego zwolnieniem lub zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem przedmiotu objętego zwolnieniem.

5. Decyzja o przyznaniu zwolnienia wydawana jest na każdy rok podatkowy odrębnie.

Rozdział 3.
Wymogi formalne, kontrola przestrzegania warunków zwolnienia

§ 5. 1. 1. Wniosek o udzielenie pomocy na podstawie niniejszej uchwały wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

2. Wniosek powinien zawierać niezbędne dane dotyczące przedsiębiorcy, a w szczególności: imię i nazwisko, firmę, adres siedziby przedsiębiorcy, NIP i numer REGON, datę wniosku, wielkość przedsiębiorstwa, inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku, w tym kserokopie faktur dokumentujących dokonane wydatki inwestycyjne. Do wniosku załącza się oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz dokumenty wymienione w ust. 3.

3. Do wniosku należy załączyć w szczególności:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał, w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

3) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);

4) zaświadczenia o braku zaległości w płatnościach w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych.

§ 6. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do składania do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym korzysta ze zwolnienia, dokumentów potwierdzających stan faktyczny i prawny, który uprawnia go do tego zwolnienia.

2. Każdy przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały ma obowiązek złożenia w ostatnim miesiącu korzystania ze zwolnienia dokumentów potwierdzających stan faktyczny i prawny, który uprawniał go do zwolnienia przez czas jego trwania.

3. Organ jest uprawniony do dokonywania bieżącej kontroli spełniania warunków zwolnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 7. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia doraźnych kontroli przestrzegania warunków zwolnienia w swoim przedsiębiorstwie.

§ 8. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale, przysługują także podatnikom, którzy wydzierżawiają (wynajmują) swoją nieruchomość przedsiębiorcom spełniającym warunki do przyznania zwolnienia oraz w stosunku do których nie zachodzą okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia pod warunkiem, że w umowie dzierżawy (najmu) strony zawarły zapis o obciążeniu dzierżawcy (najemcy) obowiązkiem zwrotu wydzierżawiającemu (wynajmującemu) kwoty podatku od nieruchomości związanej z przedmiotem dzierżawy (najmu) i zapis ten jest przestrzegany.

§ 9. 1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Burmistrza Drawska Pomorskiego o utracie uprawnienia do korzystania ze zwolnienia, najpóźniej w terminie 14 dni od powstania okoliczności powodujących utratę warunków do uzyskania pomocy.

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1, zawiadomi organ podatkowy o utracie uprawnień do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, traci prawo do tej formy pomocy poczynając od miesiąca, w którym przestał spełniać te warunki.

3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił terminowo zawiadomienia o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lub nie złożył w terminie informacji, o której mowa w §6 ust.1 lub uniemożliwił lub utrudnił przeprowadzenie kontroli, o której mowa w §6 ust.3 i §7, traci prawo do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały poczynając od miesiąca, w którym te okoliczności wystąpiły, chyba że wcześniej utracił prawo do zwolnienia.

4. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd co do posiadania uprawnień, od których uzależniona jest pomoc objęta niniejsza uchwałą, traci prawo do pomocy za cały okres, w którym była udzielana pomoc i zobowiązany jest do zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od daty utraty uprawnień do korzystania z udzielonej pomocy.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe i przejściowe

§ 10. Traci moc uchwała Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 37, poz. 788).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


mgr Czesław Faliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/451/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/451/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/451//2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Do 31 grudnia 2013 r. na terenie gminy Drawsko Pomorskie obowiązywała uchwała Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 37, poz. 788).

Obecnie został przygotowany projekt nowej uchwały o zwolnieniach od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w oparciu o obowiązujące przepisy unijne w latach 2014-2020, który zgłoszono zgodnie z obowiązującymi przepisami do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Projekt uchwały uzyskał pozytywną akceptację, sugerując jedynie drobne poprawki, które zostały uwzględnione w projekcie.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwolnienia od podatku od nieruchomości będące pomocą de minimis w celu wspierania przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, które będą miały pozytywny wpływ na zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy. Pomoc w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikająca z uchwały będzie udzielana pod warunkiem, że wartość pomocy brutto nie przekroczy 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych, wliczając rok udzielenia pomocy, a dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego 100.000 euro.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »