| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Białogardu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172
i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLVII/396/06 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 111 poz. 2163), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr LIV/346/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 2644);

2) uchwałą Nr XIII/117/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 8);

3) uchwałą Nr XLIII/309/2013 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3545).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 1 i 4 - 6 uchwały Nr LIV/346/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 2644), które stanowią:

1. Zgodnie z uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta uchwalonym uchwałą Nr XLIII/458/02 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 sierpnia 2002 r., zmienionego uchwałami Nr X/106/03 z dnia 3 września 2003 r. i Nr XXXIX/356/06 z dnia 15 marca 2006 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, obejmującą oznaczone na rysunku zmiany planu tereny o łącznej powierzchni 24,94 ha.

2. Integralną częścią uchwały są załączniki:

1) nr 1 - 7 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard opracowany w skali 1:1000, określający granice zmian planu na arkuszach nr A4, A5, A8d, A9a, A10a, A13b, A14d i A17b;

2) nr 8 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, na którym tereny objęte zmianami oznaczono graficznie symbolem granic;

3) nr 9 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu uzupełnione o uwagi do projektu zmiany planu;

4) nr 10 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Miasta oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych uzupełnione o zadania wynikłe ze zmiany planu.

3. Na rysunku zmiany planu ustalono następujące elementy:

1) granice obszarów objętych zmianą planu;

2) symbole arkuszy (wg podziału planu zmienianego);

3) symbole podstref funkcjonalno-przestrzennych;

4) granice podstref funkcjonalno-przestrzennych;

5) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) przeznaczenie terenu;

7) projektowane granice działek;

8) obowiązujące linie zabudowy;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy;

10) budynki o wysokich walorach zabytkowych;

11) budynki o walorach zabytkowych;

12) budynki przeznaczone do rozbiórki;

13) linie energetyczne wysokiego napięcia WN i średniego napięcia SN ze strefą bezpieczeństwa, w tym linie do przełożenia;

14) rzeki i rowy;

15) granice obszarów zagrożonych powodzią;

16) sieci infrastruktury.

4. Na terenach zmiany planu zachowuje się oznaczenia stref funkcjonalno-przestrzennych oraz podstref, natomiast zmiany dotyczące terenów elementarnych określono przez modyfikację oznaczeń cyfrowo-literowych lub w przypadku podziału terenu na mniejsze, zmodyfikowano liczby porządkowe terenu poprzez dodanie kolejnej litery, a następnie oznaczeń przeznaczenia terenów.

5. Przedmiot ustaleń określonych w niniejszej uchwale obejmuje zmiany planu
w zakresie ustaleń funkcjonalnych, struktury przestrzennej, parametrów zabudowy
i zagospodarowania terenu dla terenów, przy czym na rysunku zmiany planu dokonuje się zmian dla sześciu następujących obszarów:

1) obszar o powierzchni 2,14 ha położony w strefie C, podstrefie C5 (arkusz A8d) obejmujący tereny oznaczone dotychczas symbolami E; 1MN,MW,U; 2KDd;

2) obszar o powierzchni 2,67 ha położony w strefie W, podstrefie W4 (arkusz A13b) obejmujący tereny oznaczone dotychczas symbolem 1MN; 2Uz,U;

3) obszar o powierzchni 0,76 ha położony w strefie N, podstrefie N6 (arkusz A5) obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 3P,U,MW;

4) obszar o powierzchni 0,76 ha położony w strefie W, podstrefie W16 (arkuszA10a) obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 1W;

5) obszar o powierzchni 15,77 ha położony w strefie N, podstrefie N3 (arkuszA4, A5 A9A, A10a) oznaczone s dotychczas symbolami 1P,U; 2P,U; 1KDW; 2KDd; 13WS;

6) obszar o powierzchni 2,84 ha położony w strefie S, podstrefie S13 (arkusz a14d A17b) obejmujące tereny oznaczone dotychczas symbolami 2MN,U; 3P,U.

6. Zmiany w planie dla obszarów określonych w ust. 5 polegają odpowiednio na:

1) włączeniu terenu oznaczonego symbolem E do terenu 1MN,MW,U;

2) zmianie funkcji terenu oznaczonego symbolem 1MN poprzez dodanie funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wydzielenie ulic wewnętrznych zgodnie z użytkowaniem terenu (wg ewidencji gruntów), wydzielenie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenu zabudowy usługowej kosztem terenu oznaczonego 2Uz,U, zgodnie z rysunkiem zmiany planu; oznaczenie po zmianie 1aMN,MW; 1bMW; 2aUz,U; 2bMW,U; 2cUz,U; 1KDW; zmianę granic strefy ochrony konserwatorskiej "K";

3) zmianę funkcji terenu oznaczonego symbolem 3P,U,MW poprzez podzielenie terenu na trzy części i wydzielenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z terenów produkcyjnych i usługowych; oznaczenia po zmianie 3aP,U; 3bMW,U; 3cP,U;

4) zmianę funkcji części terenu oznaczonego symbolem 1W poprzez wydzielenie terenu przeznaczonego na funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zabudowy usługowej i terenu ulicy wewnętrznej; oznaczenia po zmianie 1aW; 1bMW,U; 1KDW;

5) zmianę usytuowania ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDd i związaną
z tym zmianę struktury przestrzennej obszaru; oznaczenia po zmianie 1aP,U; 1bP,U; 1cP,U; 2P,U; 1KDW; 2KDd; 14WS;

6) rozszerzenie terenu i funkcji o zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; oznaczenie po zmianie 2U,MW,MN; zmianę funkcji części terenu oznaczonego symbolem 3P,U poprzez podzielenie terenów i modyfikacje funkcji (zamiast terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna, z pozostawieniem terenów produkcyjnych
i usługowych; oznaczenia po zmianie 3aP,U; 3bU,MN, 3cP,U.";

Pozostałe ustalenia planu pozostawia się bez zmian.

§ 5. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Białogard.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.";

2) § 1 i 3 - 5 uchwały Nr XIII/117/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 8), które stanowią:

1. Zgodnie z uchwałą Nr LIX/394/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard oraz po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard przyjętym uchwałą Nr XLIII/458/02 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 sierpnia 2002 r., zmienionym uchwałami Nr X/106/03 z dnia 3 września 2003 r., Nr XXXIX/356/06 z dnia 15 marca 2006 r. i Nr XIII/116/2011 z dnia 8 listopada 2011r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard przyjętego uchwałą Nr XLVII/396/06 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 2163), zmienionego uchwałą Nr LIV/346/09 z dnia 28 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 2644), obejmującą oznaczone na rysunku zmiany planu tereny o łącznej powierzchni 79,90 ha.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) załączniki nr 1a - 1k - rysunki zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard opracowane w skali 1:1000, określające granice zmian planu na dotychczasowych arkuszach nr A4, A6c, A6d, A7a, A7b, A8b, A8d, A9c, A9d, A13a, A13b, A14a, A14b, A14c, A18;

2) załączniki nr 2a - 2c - wyrysy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, na których tereny objęte zmianami oznaczono graficznie symbolem granic;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, uzupełnione o uwagi do projektu zmiany planu;

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, uzupełnione o zadania wynikłe ze zmiany planu.

3. Na rysunku zmiany planu ustalono następujące elementy:

1) granice obszarów objętych zmianą planu;

2) symbole podstref funkcjonalno-przestrzennych;

3) granice podstref funkcjonalno-przestrzennych;

4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) przeznaczenie terenu;

7) projektowane granice działek;

8) obowiązujące linie zabudowy;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy;

10) budynki o wysokich walorach zabytkowych;

11) budynki o walorach zabytkowych;

12) budynki przeznaczone do rozbiórki;

13) linie energetyczne wysokiego napięcia WN i średniego napięcia SN ze strefą bezpieczeństwa, w tym linie do przełożenia;

14) rzeki i rowy;

15) granice obszarów zagrożonych powodzią;

16) sieci infrastruktury.

4. Na terenach zmiany planu zachowuje się oznaczenia stref funkcjonalno-przestrzennych oraz podstref, natomiast zmiany dotyczące terenów elementarnych określono przez modyfikację oznaczeń cyfrowo-literowych lub, w przypadku podziału terenu na mniejsze tereny, zmodyfikowano liczby porządkowe terenu poprzez dodanie kolejnej litery, a następnie oznaczeń przeznaczenia terenów.


5. Przedmiot ustaleń określonych w uchwale obejmuje zmiany planu w zakresie ustaleń funkcjonalnych, struktury przestrzennej, parametrów zabudowy
i zagospodarowania terenu dla dziesięciu następujących obszarów(w nawiasach określono oznaczenia arkuszy rysunku zmienianego planu):

1) obszar o powierzchni 2,11 ha położony w strefie S podstrefie S8 (arkusz A18), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 3U;

2) obszar o powierzchni 16,73 ha położony w strefie E podstrefie E7 (arkusz A7a, A7b), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 2R;

3) obszar o powierzchni 1,18 ha położony w strefie E podstrefie E8 (arkusz A7b), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolami 8MN; 9ZP; 10MN;

4) obszar o powierzchni 26,87 ha położony w strefie W podstrefie W24 (arkusz A4), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolami 1R, 2ZL, 3R, 4ZL, 1KDW, 3KDg;

5) obszar o powierzchni 1,68 ha położony w strefie S podstrefie S7 (arkusz A14a, A14c), obejmujący teren i oznaczony dotychczas symbolami 1MW,MN,U; 1KDW;

6) obszar o powierzchni 0,086 ha położony w strefie C podstrefie C1 (arkusz A8d), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 3MW;

7) obszar o powierzchni 0,38 ha położony w strefie W podstrefie W3 (arkusz A9c, A9d, A13a, A13b), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 4MW;

8) obszar o powierzchni 18,98 ha położony w strefie E podstrefie E2 (arkusz A6c, A6d, A8b), obejmujący tereny oznaczone dotychczas symbolami 4MN,MW,U; 2KDd; 5MN; 6MN; 7MN; 8MN,U; 4KDz, 15KDz; 3KDl;

9) obszar o powierzchni 13,32 ha położony w strefie E podstrefie E3 (arkusz A6d, A8b), obejmujący tereny oznaczone dotychczas symbolami 1MN; 2MN; 3MN; 4MN,U; 2KDd;

10) obszar o powierzchni 0,43 ha położony w strefie C podstrefie C1 (arkusz A14a, A14b), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 27MW,U.

6. Zmiany w planie dla obszarów określonych w ust. 5 polegają odpowiednio na:

1) zmianie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 3U poprzez zmianę struktury przestrzennej i dodanie funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ulicy wewnętrznej; oznaczenie po zmianie 3aU;3bMN; 3cMN; 1KDW*;

2) zmianie przeznaczenia części terenu oznaczonego symbolem 2R poprzez wydzielenie terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ulice wewnętrzne; oznaczenie po zmianie 2aMN; 2bMN; 2cR; 1KDW*;

3) przyłączeniu dotychczasowego terenu oznaczonego symbolem 9ZP (w wyniku podzielenia terenu na dwie części) do terenów 8MN i 10MN w celu polepszenia warunków zabudowy działek na tych terenach; oznaczenie po zmianie 8MN; 10MN, (z tabeli nr 35 w § 15 usunięto teren 9ZP);

4) zmianie polegającej na poszerzeniu pasa drogi wojewódzkiej 3KDg, wydzieleniu z terenów 1R, 3R, wydzieleniu drogi wewnętrznej leśnej; oznaczenie po zmianie 1R, 2ZL, 3R, 4ZL, 1KDW, 2KDWL*,3KDg;

5) wydzieleniu terenu rolniczego (1cR) i terenu ulicy wewnętrznej (1KDW), zgodnie z użytkowaniem terenu (według ewidencji gruntów), w miejsce terenu oznaczonego symbolem 1MW,MN,U, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, oznaczeniu po zmianie 1aMW, MN,U; 1bMW, MN,U; 1cR; 1KDW*;

6) zmianie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 3MW poprzez dodanie funkcji zabudowy usługowej; oznaczenie po zmianie 3MW,U;

7) zmianie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 4MW na teren o funkcji zabudowy usługowej (U) i teren zieleni urządzonej (ZP); oznaczenie po zmianie 4aZP i 4bU;

8) zmianie usytuowania ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDd*
i związanej z tym zmianie struktury przestrzennej obszaru; oznaczenie po zmianie 4MN,MW,U; 2KDd; 5MN; 6MN; 7MN,U; 2KDd*; 3KDl; 4KDz; 15KDz;

9) zmianie usytuowania ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDd i związanej z tym zmianie struktury przestrzennej obszaru; oznaczenie po zmianie 1MN; 2MN; 3MN; 4MN,U; 2KDd; 2KDd*;

10) pozostawieniu bez zmian ustaleń planu dla terenu 27 MW,U na skutek braku uzgodnienia korekty linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu pomiędzy terenem 27MW,U a otaczającymi ulicami przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

7. Dla obszaru całego miasta dokonuje się zmian zapisów w zakresie prowadzenia ścieżek rowerowych, poprzez zmianę odpowiednich ustaleń ogólnych, a także dokonuje się zmiany ustaleń szczegółowych dla terenów, na których zmieniono ustalenia (w tym powierzchnie terenów, parametry zabudowy);
w przypadku gdy zmieniane parametry dotyczą terenów ujętych w jednej tabeli wraz z innymi, dla których zmian się nie dokonuje, w niniejszej zmianie przywołuje się odpowiednio całą tabelę z odpowiednią adnotacją o zakresie zmian.";

Zmianą planu obejmuje się tereny dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych symbolami:

1) 1KDW* o pow. 0,22 ha (podstrefa S8) - projektowana ulica wewnętrzna zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1a;

2) 1KDW* o pow. 0,39 ha (podstrefa E7) - projektowane ulice wewnętrzne zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1b;

3) 16KDz o pow. 0,04 ha (podstrefa E8) - poszerzenie istniejącej ulicy klasy zbiorczej zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1c;

4) 3KDg o pow. 1,89 ha (podstrefa W24) - poszerzenie istniejącej ulicy klasy głównej zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1d;

5) 2KDWL* o pow. 0,068 ha (podstrefa W24) - projektowana droga wewnętrzna leśna zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1e; dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej w ramach szlaku rowerowego wzdłuż ul. Kołobrzeskiej;

6) 1KDW* o pow. 0,90 ha (podstrefa S7) - projektowana ulica wewnętrzna zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1e;

7) 2KDd* o pow. 0,91 ha (podstrefa E2) - projektowane ulice klasy dojazdowej zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik 1h;

8) 2KDd* o pow. 0,91 ha (podstrefa E3) - projektowane ulice klasy dojazdowej zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik 1i.

§ 4. Pozostałe ustalenia miejscowego +planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard przyjętego uchwałą Nr XLVII/396/06 Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 2163), zmienionego uchwałą Nr LIV/346/09 z dnia 28 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 2644), pozostają bez zmian.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.";

3) § 1, 3 i 4 uchwały Nr XLIII/309/2013 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3545), które stanowią:

1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/178/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard przyjętego uchwałą Nr XLIII/458/02 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 sierpnia 2002 r., zmienionego uchwałami Nr X/106/03 z dnia 3 września 2003 r. Nr XXXIX/356/06 z dnia 15 marca 2006 r. Nr XIII/116/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. i Nr XLII/304/2013
z dnia 28 sierpnia 2013 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard przyjętego uchwałą Nr XLVII/396/06 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 2163, z 2009 r. Nr 93, poz. 2644 oraz
z 2012 r. poz. 8), obejmującą oznaczone na rysunku zmiany planu tereny o łącznej powierzchni 326,69 ha, zwaną dalej "zmianą planu".

2. Integralną część uchwały stanowią:

1) załączniki od nr 1-1 do nr 1-40 - rysunki zmiany planu opracowane w skali 1:1000 i 1:2000, określające granice zmian planu na dotychczasowych arkuszach nr A3, A5, A6a, A9b, A6c, A8a, A8b, A8d, A7a, A7b, A6d, A15a, A15b, A16a, A16c, A14a, A14b, A14d, A24, A23a, A23b, A23c, A23d, A18, A13b, A13d, A8c, A9a, A9c, A10b;

2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, na którym tereny objęte zmianą planu oznaczono graficznie symbolem granic;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Miasta oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.

3. Na rysunku zmiany planu ustalono następujące elementy:

1) granice obszarów objętych zmianą planu;

2) symbole podstref funkcjonalno-przestrzennych;

3) granice podstref funkcjonalno-przestrzennych;

4) granice stref ochrony stanowisk archeologicznych WIII;

5) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) przeznaczenie terenu;

7) projektowane granice działek;

8) obowiązujące linie zabudowy;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy;

10) budynki o wysokich walorach zabytkowych;

11) budynki o walorach zabytkowych;

12) budynki przeznaczone do rozbiórki;

13) linie energetyczne wysokiego napięcia WN i średniego napięcia SN ze strefą bezpieczeństwa, w tym linie do przełożenia;

14) granice strefy zagrożenia powodzią

4. Na terenach zmiany planu zachowuje się oznaczenia stref funkcjonalno-przestrzennych oraz podstref, natomiast zmiany dotyczące terenów elementarnych określono przez modyfikację oznaczeń cyfrowo-literowych lub, w przypadku podziału terenu na mniejsze tereny, zmodyfikowano liczby porządkowe terenu poprzez dodanie kolejnej litery, a następnie oznaczeń przeznaczenia terenów.

5. Przedmiot ustaleń określonych w uchwale obejmuje zmiany planu w zakresie ustaleń funkcjonalnych, struktury przestrzennej, parametrów zabudowy
i zagospodarowania terenu dla następujących obszarów (w nawiasach określono oznaczenia arkuszy rysunku zmienianego planu):

1) obszar nr 1 o powierzchni 84,24 ha położony w strefie N podstrefie N1, N7, N8 (arkusz A3, A5, A6a, A9b, A6c), obejmujący tereny oznaczone symbolem 1P,U; 2MN; 3MN w strefie N7; 1P,U; 2P,U w strefie N1; 21ZL; 22ZL; 23R; 24R; 25R; 26ZL; 27R; 28ZL; 29ZL; 30R; 31ZL; 32ZP w strefie N8;

2) obszar nr 2 o powierzchni 0,24 ha położony w strefie E podstrefie E1 (arkusz A6c), obejmujący teren oznaczony symbolem 5W;

3) obszar nr 3 o powierzchni 3,74 ha położony w strefie E podstrefie E1 (arkusz A6c), obejmujący tereny oznaczone symbolami 13MN,U; 14Ukr;

4) obszar nr 4 o powierzchni 0,59 ha położony w strefie C podstrefie C7 (arkusz A8a), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolami 13MN; 14MN,MW,U;

5) obszar nr 5 o powierzchni 0,84 ha położony w strefie C podstrefie C7 (arkusz A8a), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 22Uo;

6) obszar nr 6 o powierzchni 0,65 ha położony w strefie C podstrefie C7 (arkusz A8a), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 32Uz.;

7) obszar nr 7 o powierzchni 1,67 ha położony w strefie E podstrefie E11 (arkusz A8b), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 13ZP.;

8) obszar nr 8 o powierzchni 0,19 ha położony w strefie E podstrefie E11 (arkusz A8b, A8d), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 1KDW;

9) obszar nr 9 o powierzchni 3,18 ha położony w strefie E podstrefie E4 (arkusz A8b), obejmujący tereny oznaczone dotychczas symbolami 1P,U; 12P,U, 2KDd*;

10) obszar nr 10 o powierzchni 2,62 ha położony w strefie E podstrefie E4 (arkusz A7a, A7b, A6d, A8b), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 2P,U;

11) obszar nr 11 o powierzchni 3,27 ha położony w strefie E podstrefie E2, E3, E4, E6, E5 (arkusz A6c, A6d, A7a, A7b), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 4KDZ;

12) obszar nr 12 o powierzchni 0,73 ha położony w strefie E podstrefie E8 (arkusz A7b), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 4ZP,US;

13) obszar nr 13 o powierzchni 0,58 ha położony w strefie E podstrefie E9 (arkusz A15a), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 16MN,U;

14) obszar nr 14 o powierzchni 0,58 ha położony w strefie E podstrefie E9 (arkusz A7b, A15a), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 12MN,U;

15) obszar nr 15 o powierzchni 0,51 ha położony w strefie C podstrefie C5 (arkusz A15a, A8d), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 12Kg;

16) obszar nr 16 o powierzchni 4,38 ha położony w strefie E podstrefie E10 (arkusz A15a), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem Uz;

17) obszar nr 17 o powierzchni 1,41 ha położony w strefie C podstrefie C4 (arkusz A8d,A14b), obejmujący teren oznaczony dotychczas symbolem 18MW,U;

18) obszar nr 18 o powierzchni 2,19 ha położony w strefie C podstrefie C5 (arkusz A8d,A14b), obejmujący tereny oznaczone symbolem 3MW,U i 2MN,U;

19) obszar nr 19 o powierzchni 11,60 ha położony w strefie C podstrefie C3 (arkusz A14b), obejmujący tereny oznaczone symbolem 1MW,MN,U; 2MW,MN,U; 3MN,MN,U; 5MW,MN,U; 6MW,MN,U;

20) obszar nr 20 o powierzchni 0,11 ha położony w strefie C podstrefie C1 (arkusz A14b), obejmujący teren oznaczony symbolem 21MW,U;

21) obszar nr 21 o powierzchni 7,29 ha położony w strefie E podstrefie E14 (arkusz A15b,A15c), obejmujący tereny oznaczone symbolem 1R i 2WS;

22) obszar nr 22 o powierzchni 16,66 ha położony w strefie E podstrefie E15 (arkusz A15b,A16a), obejmujący teren oznaczony symbolem 6R;

23) obszar nr 23 o powierzchni 1,98 ha położony w strefie E podstrefie E19 (arkusz A16a,A16b), obejmujący tereny oznaczone symbolem 3P,U i 2KDd;

24) obszar nr 24 o powierzchni 0,8 ha położony w strefie E podstrefie E20 (arkusz A16b), obejmujący teren oznaczony symbolem 3MN;

25) obszar nr 25 o powierzchni 1,35 ha położony w strefie E podstrefie E20 (arkusz A23a), obejmujący teren oznaczony symbolem 14MN,U;

26) obszar nr 26 o powierzchni 86,76 ha położony w strefie E podstrefie E21, E15 (arkusz A16c, A23b, A23d, A24), obejmujący tereny oznaczone symbolem 1P,U; 2P,U; 4P,U, 5P,U; 7P,U w strefie E21; 13R; 14ZL; 15Zl; 16ZL; 17ZL; 18ZP; 19MN,RM w strefie E15;

27) obszar nr 27 o powierzchni 5,29 ha położony w strefie E podstrefie E21 (arkusz A23a,A23b,A23c,A23d), obejmujący teren oznaczony symbolem 3U,P; 6U,P;

28) obszar nr 28 o powierzchni 3,99 ha położony w strefie S podstrefie S13 (arkusz A14d,A17b), obejmujący tereny oznaczone symbolem 2U,MW,MN; 3aP,U; 3bU,MN; 3cP,U; 4P,U;

29) obszar nr 29 o powierzchni 4,07 ha położony w strefie S podstrefie S7 (arkusz A18), obejmujący teren oznaczony symbolem 11R;

30) obszar nr 30 o powierzchni 43,70 ha położony w strefie W podstrefie W9 (arkusz A18, A20), obejmujący tereny oznaczone symbolem 29ZL, 30R, 33R, 2KDd;

31) obszar nr 31 o powierzchni 0,86 ha położony w strefie S podstrefie S2 (arkusz A14a), obejmujący teren oznaczony symbolem 3MW;

32) obszar nr 32 o powierzchni 1,21 ha położony w strefie S podstrefie S2 (arkusz A14a), obejmujący teren oznaczony symbolem 5U;

33) obszar nr 33 o powierzchni 9,83 ha położony w strefie W podstrefie W7 (arkusz A18), obejmujący teren oznaczony symbolem ZD;

34) obszar nr 34 o powierzchni 12,76 ha położony w strefie W podstrefie W10 (arkusz A13b,A13d,A18), obejmujący teren oznaczony symbolem 14R;

35) obszar nr 35 o powierzchni 1,73 ha położony w strefie W podstrefie W4 (arkusz A13b), obejmujący teren oznaczony symbolem 2bMW,U;

36) obszar nr 36 o powierzchni 0,13 ha położony w strefie W podstrefie W3 (arkusz A13b), obejmujący teren oznaczony symbolem 20U;

37) obszar nr 37 o powierzchni 0,33 ha położony w strefie C podstrefie C8 (arkusz A8c), obejmujący teren oznaczony symbolem 12MN;

38) obszar nr 38 o powierzchni 2,10 ha położony w strefie N podstrefie N2 (arkusz A9a, A9c), obejmujący teren oznaczony symbolem 43P,U;

39) obszar nr 39 o powierzchni 4,14 ha położony w strefie N podstrefie N2 (arkusz A9a), obejmujący teren oznaczony symbolem 10C,G;

40) obszar nr 40 o powierzchni 0,39 ha położony w strefie W podstrefie W16 (arkusz A10b), obejmujący teren oznaczony symbolem 17PU.

6. Zmiany w planie dla obszarów określonych w ust. 5 polegają odpowiednio na:

1) korekcie linii zabudowy na terenie 1P,U, wydzieleniu z terenu 29ZL terenu elementarnego oznaczonego symbolem 29aZL i wprowadzeniu na nim zakazu realizacji zabudowy kubaturowej - zmiana w wyniku rezerwowania terenu zgodnie z przebiegiem planowanej drogi wojewódzkiej, ujętej w planie zagospodarowania województwa zachodniopomorskiego; ustalenia dla pozostałych terenów pozostawia się bez zmian;

2) zmianie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 5W i oznaczenie po zmianie symbolem 5MN,U ze wskazaniem istniejącej przepompowni ścieków;

3) regulacji linii rozgraniczających tereny - zmniejszenie powierzchni terenu elementarnego oznaczonego symbolem 14Ukr i zwiększenie powierzchni terenu elementarnego oznaczonego symbolem 13MN,U; prawidłowym oznakowaniu istniejących obiektów o walorach zabytkowych;

4) rozszerzeniu przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 13MN - dodanie funkcji usługowej - oznaczenie po zmianie 13MN,U i ograniczenie przeznaczenia terenu 14MN,MW,U do funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej; oznaczenie po zmianie 14MN,U; prawidłowym oznakowaniu istniejących obiektów o walorach zabytkowych;

5) wydzieleniu z terenu 22Uo części terenu użytkowanego w ramach sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; oznaczenie po zmianie 22aUo
i 22bMN,U;

6) rozszerzeniu ustaleń szczegółowych dla terenu 32Uz o dodatkowe funkcje - oznaczenie -po zmianie 32Uz,MW,U; wprowadzenie linii zabudowy od drogi;

7) ustalenia planu dla obszaru oznaczonego symbolem 13ZP pozostawia się bez zmian;

8) rozdzieleniu linią rozgraniczającą terenów oznaczonych symbolem 2KDd
i 1KDW;

9) zmianie przeznaczenia części drogi oznaczonej symbolem 2KDd* i włączeniu jej do terenu oznaczonego symbolem 12P,U;

10) zmianie położenia linii zabudowy;

11) zmianie klasy technicznej drogi zbiorczej KDz i oznaczeniu jej symbolem KDl- droga publiczna klasy lokalnej oraz zmianie szerokości w liniach rozgraniczających, w wyniku czego zmianie legną ustalenia szczegółowe dla terenów przyległych do drogi w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz przeznaczenia terenu - teren oznaczony symbolem 1aR;

12) zmianie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 4ZP,US poprzez zmianę struktury przestrzennej i wprowadzenie nowych funkcji - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; oznaczenie po zmianie 4aMN, 4bMN, 1KDW*;

13) zmianie położenia i rodzaju linii zabudowy - linia obowiązująca zastąpiona została linią nieprzekraczalną;

14) zmianie przeznaczenia części terenu oznaczonego symbolem 12MN,U
i wprowadzeniu nowej funkcji zieleni urządzonej; oznaczenie po zmianie 12aMN,U i 12bZP;

15) zmianie położenia i rodzaju linii zabudowy - linia obowiązująca zastąpiona została linią nieprzekraczalną;

16) rozszerzeniu ustaleń ogólnych poprzez wprowadzenie w § 5 pkt 3 lp. 63 - obiekt o wysokich walorach zabytkowych; korekcie położenia linii zabudowy;

17) podzieleniu terenu 18MW,U na mniejsze jednostki elementarne,
z przeznaczeniem zgodnym ze stanem faktycznym - oznaczenie po zmianie 18aMN,U, 18bMW,MN,U i 18cMW,MN,U; prawidłowym oznakowaniu istniejących obiektów o walorach zabytkowych;

18) zmianie struktury przestrzennej poprzez wprowadzenie drogi wewnętrznej
i rozdzielenie terenów elementarnych; oznaczenie po zmianie 2aMN,U; 2bMN; 3aMW,U; 3bMW,U; prawidłowym oznakowaniu istniejących obiektów
o walorach zabytkowych;

19) doprowadzeniu do zgodności oznaczeń cyfrowo-literowych z opisanym przeznaczeniem poszczególnych terenów oraz korekcie linii zabudowy; prawidłowym oznakowaniu istniejących obiektów o walorach zabytkowych
i korekcie przebiegu granicy strefy "B" ochrony konserwatorskiej;

20) korekcie ustaleń szczegółowych dla terenu 21MW,U, dotyczących zabytków; usunięciu z ustaleń ogólnych § 5 pkt 3 lp. 6 i 39 ustaleń dotyczących nie istniejących już obiektów o wysokich walorach zabytkowych;

21) zmianie przeznaczenia terenu 1R i przeznaczeniu go pod funkcję WS - teren wód powierzchniowych;

22) korekcie ustaleń dotyczących terenów zalewowych dla terenu 6R;

23) zmianie przeznaczenia części drogi oznaczonej symbolem 2KDd i włączeniu jej do terenu oznaczonego symbolem 3P,U;

24) korekcie błędu linii zabudowy dla obszaru oznaczonego symbolem 3MN - część linii obowiązującej zastąpiona została linią nieprzekraczalną;

25) zmianie położenia linii zabudowy dla obszaru oznaczonego symbolem 14MN,U;

26) korekcie linii rozgraniczających i linii zabudowy na terenie 5P,U i 7P,U; wydzieleniu z terenów elementarnych 18ZP i 13R terenów oznaczonych po zmianie symbolem 18aZP i 13aR, na których obowiązywał będzie zakaz realizacji zabudowy kubaturowej; modyfikacji przebiegu drogi KDz i obniżeniu jej klasy technicznej do KDl; modyfikacji przebiegu dróg KDd i KDd*,
w wyniku czego nastąpi zmiana powierzchni terenów elementarnych przylegających do drogi - zmiana w wyniku rezerwowania terenu zgodnie
z przebiegiem planowanej drogi wojewódzkiej ujętej w planie zagospodarowania województwa zachodniopomorskiego; modyfikacji przebiegu linii zabudowy na terenie 19MN,RM;

27) zmianie szyku oznaczeń cyfrowo-literowych terenów - oznaczenie po zmianie 3P,U; 6P,U;

28) zmianie struktury przestrzennej poprzez wprowadzenie nowej drogi wewnętrznej 1KDW* oraz połączeniu i ponownych wydzieleniu liniami rozgraniczającymi nowych terenów elementarnych oraz zmianie parametrów zabudowy; oznaczenie po zmianie 2U,MW,MN; 3P,U; 4U,MN; 5U, 6U, 7Kp; usunięciu istniejącego oznakowania obiektu o walorach zabytkowych;

29) zmianie przeznaczeniu terenu rolnego i przeznaczeniu go pod funkcję usług sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej, oznaczenie po zmianie 11US,ZP;

30) zmianie przeznaczenia części terenów rolnych na cele produkcji rolniczej Ro (istniejąca ferma zwierząt) i zmianie powierzchni terenu lasów 29ZL - zgodnie
z ewidencją gruntów; oznaczenie po zmianie 30aR; 30bRo; 33aR; 33bRo;

31) korekcie linii rozgraniczenia pasa drogi 2KDd kosztem powierzchni terenu 3MW; prawidłowym oznakowaniu istniejących obiektów o walorach zabytkowych;

32) wydzieleniu terenów elementarnych o przeznaczeniu zgodnym ze stanem faktycznym - oznaczenie po zmianie 5aU i 5bMN,U; zmianie położenia linii zabudowy;

33) przeznaczeniu części terenu ogrodów działkowych oznaczonych symbolem ZD
i przeznaczeniu pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną; oznaczenie po zmianie 1ZD, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 2KDd*;

34) korekcie ustaleń szczegółowych i dopuszczeniu realizacji obiektów i urządzeń wodnych, stawów, rowów odwadniających, budowli przeciwpowodziowych
i regulujących stosunki wodne na terenie 14R;

35) regulacji linii rozgraniczających tereny - zmniejszenie powierzchni terenu elementarnego oznaczonego symbolem 2aUz,U i zwiększenie powierzchni terenu elementarnego oznaczonego symbolem 2bMW,U;

36) zmiana przeznaczenia terenu, oznaczenie po zmianie 20MW; zmianie rodzaju
i położenia linii zabudowy;

37) wydzieleniu terenów elementarnych o przeznaczeniu zgodnym ze stanem faktycznym - oznaczenie po zmianie 12aMW,U i 12bMN,U;

38) przeznaczeniu części terenu na cele mieszkaniowe i usługowe, oznaczenie po zmianie 43aP,U; 43bMN,U;

39) przeznaczeniu części terenu na funkcję produkcyjną i usługową oraz rozdzieleniu funkcji C - teren obiektów i urządzeń ciepłownictwa i G - teren urządzeń gazownictwa (stacje redukcyjno-pomiarowe); oznaczenie po zmianie 10aC; 10bG; 10cP,U;

40) wydzieleniu terenów elementarnych o przeznaczeniu zgodnym ze stanem faktycznym - oznaczenie po zmianie 17aP,U z dopuszczeniem zachowania istniejącej funkcji mieszkaniowej bez prawa rozbudowy i 17bKg.".

Pozostałe ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard przyjętego uchwałą Nr XLVII/396/06 Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 2163, z 2009 r. Nr 93, poz. 2644 oraz z 2012 r. poz. 8) pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego.".

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Józef Leszczyk


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Tekst jednolity mpzp

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »