| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/230/14 Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych - bieżących na ogólną kwotę 85.000,00 zł następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ PLAN DOCHODÓW:

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa - 85.000,00 zł

2) ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- wdziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 63.026,00 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne -12.350,00 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4120 - Składki na Fundusz pracy - 9.624,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych -majątkowych na ogólną kwotę 145.000,00 zł następująco:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika na ul. Młyńskiej w Suchaniu" - 100.000,00 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział, 60016 -Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: ,,Budowa chodnika w miejscowości Wapnica" - 45.000,00 zł

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w zakresie zadań własnych - bieżących na ogólną kwotę 494.457,48 zł następująco:

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa - 494.457,48 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 28.457,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) w kwocie 639.457,48 zł.

§ 6. W uchwale Nr XXII/200/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2014 załącznik Nr 3 ,, Przychody i rozchody budżetu Gminy Suchań w 2014 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suchaniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Kurant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/230/14
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Suchań w 2014r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

749.457,48

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

110.000,00

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła

§ 955

9.

Wolne środki

§ 950

639.457,48

Rozchody ogółem:

721.000,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

456.000,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

155.000,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

110.000,00

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »