| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/341/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ustalenia ich regulaminu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

Rozdział I.
Zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich

§ 1. Ustala zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich obejmujące:

1) zasady zarządzania majątkiem,

2) tryb korzystania,

3) zasady ustalania odpłatności za korzystanie.

§ 2. Świetlice wiejskie, stanowią własność gminy Nowogard i wykorzystywane są na rzecz społeczności sołectw na:

1) stworzenie bazy dla integracji środowiska lokalnego,

2) prowadzenie statutowej działalności sołectw,

3) prowadzenie działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej, społecznej i socjalnej,

4) organizowanie imprez dla mieszkańców gminy (festynów, uroczystości, itp.),

5) promowanie kultury fizycznej,

6) promocję gminy.

§ 3. Świetlice wiejskie stanowiące własność gminy Nowogard mogą być wykorzystywane przez inne osoby na cele wymienione w § 4 ust. 1.

§ 4. 1. Majątkiem świetlicy zarządza burmistrz lub osoba działająca z upoważnienia burmistrza, który wynajmuje pomieszczenia świetlicy na:

1) imprezy rodzinne osób prywatnych,

2) imprezy o charakterze komercyjnym,

3) działalność stowarzyszeń działających na terenie gminy Nowogard,

4) prezentacje,

5) szkolenia,

6) konferencje, itp.

2. Użycza pomieszczenia świetlicy na:

1) działalność statutową jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy Nowogard,

2) organizację uroczystości oraz imprez ogólnodostępnych na rzecz mieszkańców sołectwa, jak i innych sołectw gminy.

3. Administruje terenem i budynkiem świetlicy wiejskiej z wyposażeniem.

§ 5. Wynajęcie lub użyczenie następuje na wniosek zainteresowanego, złożony w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed datą wynajęcia bądź użyczenia świetlicy.

§ 6. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele wymienione w § 4 ust. 1 może nastąpić w przypadku, gdy nie jest ona niezbędna dla realizacji celów statutowych sołectwa wymienionych w § 4 ust. 2.

§ 7. 1. Wynajęcie świetlicy na cele wymienione w § 4, ust. 1 nastąpi na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy burmistrzem lub osobą działającą z upoważnienia burmistrza, a osobą fizyczną lub osobą prawną.

2. Użyczenie świetlicy na cele wymienione w § 4, ust. 2 pkt 2 nastąpi na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy burmistrzem lub osobą działającą z upoważnienia burmistrza a osobą fizyczną lub osobą prawną.

3. Umowa, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 zawiera:

1) imię, nazwisko i adres najemcy lub biorącego w użyczenie, będącego pełnoletnią osobą fizyczną,

2) dane osoby prawnej i osób uprawnionych do jej reprezentowania,

3) rodzaj i charakter imprezy okolicznościowej, na którą świetlica jest udostępniona,

4) datę i planowany czas korzystania ze świetlicy.

4. Wysokość czynszu za wynajem poszczególnych świetlic wiejskich na cele określone w § 4 ust. 1 określa "tabela opłat za wynajem świetlic wiejskich".

5. Za korzystanie ze świetlic najemca zobowiązany jest zapłacić czynsz, określony w ust. 4 i opłatę za korzystanie z mediów (woda, energia elektryczna, gaz, itp.).

6. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic stanowią dochód gminy.

§ 8. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek przestrzegania "regulaminu świetlicy wiejskiej", który należy wywiesić w widocznym miejscu w każdej świetlicy wiejskiej gminy Nowogard.

Rozdział II.
Regulamin świetlic wiejskich

§ 9. 1. Wszystkie osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych, dotyczących porządku publicznego oraz stanu sanitarnego.

2. Godziny otwarcia określone są harmonogramem świetlicy, dostosowanym do potrzeb społeczności sołectwa.

3. Ze świetlicy mogą korzystać:

1) mieszkańcy sołectwa, w którym znajduje się świetlica, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) członkowie LZS w ramach imprez sportowych, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy gminy Nowogard w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych o charakterze komercyjnym bądź niekomercyjnym, za zgodą uprzednio wyrażoną przez burmistrza lub osobę upoważnioną,

3) inne osoby oraz kluby społeczne w zakresie działań niekomercyjnych i ogólnodostępnych,

4) jednostki i zakłady budżetowe, itp.

4. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia mogą korzystać ze świetlicy jedynie w obecności rodzica, który pełni władzę rodzicielską i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Na terenie świetlicy obowiązuje zakaz:

1) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

2) niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się w świetlicy lub na terenie przyległym do budynku świetlicy,

3) zaśmiecania świetlicy i przyległego do niej terenu,

4) przebywania na terenie obiektu osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających,

5) wprowadzania zwierząt.

6. Osoby, które naruszą spokój lub porządek publiczny albo postanowienia niniejszego regulaminu zostaną wezwane do opuszczenia terenu świetlicy, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

7. Osoba korzystająca ze świetlicy na podstawie umowy najmu bądź użyczenia (zwana dalej najemcą) w szczególności jest zobowiązana do:

1) dbania o stan techniczny obiektu i utrzymanie go w stanie niepogorszonym,

2) dbania o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy,

3) utrzymania czystości i estetycznego wyglądu świetlicy oraz terenu przyległego,

4) zapewnienia przestrzegania obowiązków opisanych w ust 1 oraz ust. 4-6 niniejszego regulaminu przez osoby biorące udział w organizowanych przez najemcę imprezach lub zajęciach.

8. Najemca lub biorący w użyczenie jest w pełni odpowiedzialny za urządzenia i sprzęty stanowiące wyposażenie świetlicy. W przypadku ich uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia, najemca ma obowiązek jak najszybszego zgłoszenia tego faktu osobie administrującej świetlicą i terenem przyległym.

9. W przypadku zaistnienia szkody o której mowa w ust. 8 najemca zobowiązany jest do jej naprawienia w terminie wyznaczonym przez osobę administrującą. W przypadku, gdy najemca nie zastosuje się do powyższego postanowienia, szkoda zostanie naprawiona z budżetu gminy Nowogard, zaś najemca lub biorący w użyczenie zostanie obciążony kosztami naprawy.

10. Osoba administrująca może pozbawić najemcę lub biorącego w użyczenie prawa do korzystania ze świetlicy, w przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień zawartych w ust. 5.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Antoni Bielida

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny, wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii, ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce, doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących problematyki prawa autorskiego, Internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »