reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-15(5)/2014/139/XI/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 12 maja 2014 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o.
z siedzibą w Koszalinie
zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

zawartego w piśmie z dnia 23 kwietnia 2014 r., które wpłynęło do Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 28 kwietnia 2014 r., w sprawie zmiany taryfy dla ciepła poprzez przedłużenie okresu jej obowiązywania

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 15 kwietnia 2013 r. Nr OSZ-4210-18(11)/2013/139/XI/CK poprzez przedłużenie okresu obowiązywania XI taryfy dla ciepła do dnia 31 marca 2015 r..

Uzasadnienie

W dniu 15 kwietnia 2013 r. decyzją nr OSZ-4210-18(11)/2013/139/XI/CK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji "Prezesem URE") zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, posiadające koncesje z dnia 13 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/261/139/U/2/98/PK (ze zmianami) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/273/139/U/2/98/PK (ze zmianami). Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony do dnia 31 maja 2014 r.

Pismem z dnia 23 kwietnia 2014 r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła poprzez przedłużenie okresu jej obowiązywania. Przedsiębiorstwo energetyczne swój wniosek umotywowało tym, iż nie widzi konieczności zmian wysokości obecnie stosowanych cen i stawek opłat w sytuacji gdy przedłożona w nowej taryfie dla ciepła kalkulacja cen i stawek opłat powoduje nieznaczny wzrost (0,88 %) w stosunku do cen i stawek opłat zatwierdzonych w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła.

Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w tej sprawie materiałem dowodowym. Pismem z dnia 6 maja 2014 r. Przedsiębiorstwo zrezygnowało z przysługującego mu uprawnienia.

Należy zaznaczyć, iż przedłużenie terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy gwarantuje odbiorcom ciepła stały poziom cen i stawek opłat w tym okresie.

Przedsiębiorstwo składając wniosek o częściową zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła, poprzez jej przedłużenie, skorzystało z przewidzianej w art. 155 Kpa możliwości "wzruszenia" decyzji ostatecznej.

Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególny oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W niniejszej sprawie spełnione zostały wszystkie wymienione powyżej przesłanki umożliwiające zmianę taryfy dla ciepła.

W powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w przywołanym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanawiam zatem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego /Dz. U. z 2014 r., poz. 101/).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71 - 617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego


Anna Bródka

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art 4 ustawy o opłacie skarbowej, w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt. 53).

starszy specjalista Ewa Żaba

Otrzymują:

1. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o.

ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin

2. Wojewoda Zachodniopomorski

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

3. a/a.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama