reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/388/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 211 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.[2])), Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8.163 zł, w tym:
w dziale 852 rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (OF).

§ 2360. - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.000 zł.
w dziale 852 rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 0970. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł (OPS) w dziale 852 rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (OPS)

§ 0970. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł w dziale 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0970. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 163

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 127.088 zł, w tym:
w dziale 851 rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 43.600 zł (SP - nr 1 - 5.000 zł; SP- nr 2 - 5.000 zł; ZSzOI - 5.000 zł; PG - 5.000 zł, UM - 23.600 zł), w tym:

§ 2360. - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 20.500 zł (UM)

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.207 zł

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 317

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.968 zł

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.688 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 70

§ 4300. § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.850 zł (w tym UM - 3.100 zł) w dziale 852 rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (OPS) o kwotę 6.000 zł, w tym:

§ 4010. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 680

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 98

§ 4300. § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł

§ 4370. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 222 zł w dziale 852 rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2910. -Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.000 zł (UM) w dziale 852 rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2910. - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.000 zł (UM) w dziale 900 rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami (ZDGiGK) o kwotę 75.100 zł, w tym:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 37.100 zł

§ 4300. § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł

§ 6060. § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł (Zakupy inw. - kontenery) w dziale 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 163 zł, w tym:

§ 4210. - 2 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 41

§ 4210. - 3 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 122 zł w dziale 926 rozdz. 92695 - Pozostała działalność

§ 4300. § 4300 - 2 - Zakup usług pozostałych o kwotę 225

§ 3. Z mniej sza się wydatki budżetu gminy o kwotę 118.925 zł, w tym:
w dziale 630 rozdz. 63095 - Pozostała działalność

§ 4300. § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł w dziale 700 rozdz. 70095 - Pozostała działalność

§ 4580. - Pozostałe odsetki o kwotę 4.000 zł w dziale 801 rozdz. 80110 - Gimnazja

§ 2590. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 5.000 zł w dziale 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§ 2360. - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 3.700 zł w dziale 921 rozdz. 92195 - Pozostała działalność

§ 4300. § 4300 - 2 - Zakup usług pozostałych o kwotę 225 zł w dziale 926 rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

§ 4580. - Pozostałe odsetki o kwotę 76.000 zł

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/341/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2014 r., pod nazwą "Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2014", otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 5. Po wprowadzeniu zmian wynikających z uchwały budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody ogółem - 78.822.778,40 zł

- wydatki ogółem - 83.985.760,60 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Ruszkowski


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/388/14
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały 24.04.2014


[1]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. . poz. 645

[2]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. . poz. 938, poz 1646

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama