reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/419/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu o kwotę:23.440,18 złz tego:

1) dochody na zadania własne o kwotę: 5.308,69 zł,

2) dochody na zadania zlecone zwiększa się o kwotę: 18.131,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1.2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:23.440,18 zł,z tego:

1) wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę: 5.308,69 zł,

2) wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę: 18.131,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem:15.554.693,17zł z tego:

- dochody własne: 15.019.295,00 zł

- dochody na zadania zlecone: 535.398,17 zł.

2) Wydatki ogółem:43.721.059,96zł z tego:

- wydatki własne: 43.185.661,79 zł

- wydatki na zadania zlecone: 535.398,17 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie


Grzegorz Grochecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/419/2014
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Rodzaj:Dochody własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

191 000,00

4 200,00

195 200,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

42 000,00

4 200,00

46 200,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

42 000,00

4 200,00

46 200,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

126 302,10

- 1 568,31

124 733,79

85395

Pozostała działalność

126 302,10

- 1 568,31

124 733,79

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

112 228,77

- 1 300,05

110 928,72

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

14 073,33

- 268,26

13 805,07

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

2 677,00

2 677,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

2 677,00

2 677,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

2 677,00

2 677,00

Razem:

15 013 986,31

5 308,69

15 019 295,00

Rodzaj:Dochody na zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

15 145,11

15 145,11

01095

Pozostała działalność

0,00

15 145,11

15 145,11

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

15 145,11

15 145,11

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

288,00

2 691,00

2 979,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

2 691,00

2 691,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 691,00

2 691,00

852

Pomoc społeczna

482 178,68

295,38

482 474,06

85215

Dodatki mieszkaniowe

619,68

295,38

915,06

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

619,68

295,38

915,06

Razem:

517 266,68

18 131,49

535 398,17


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/419/2014
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr XL/419/2014 z dnia 30.04.2014

Rodzaj:Wydatki na zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

6 360 880,00

0,00

6 360 880,00

60095

Pozostała działalność

1 450 000,00

0,00

1 450 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

100 000,00

150 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 050 000,00

- 100 000,00

950 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

469 500,00

0,00

469 500,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

276 800,00

0,00

276 800,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

25 000,00

25 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

- 25 000,00

25 000,00

852

Pomoc społeczna

779 952,88

4 200,00

784 152,88

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

116 858,88

4 200,00

121 058,88

3110

Świadczenia społeczne

116 858,88

4 200,00

121 058,88

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

223 443,22

- 1 568,31

221 874,91

85395

Pozostała działalność

223 443,22

- 1 568,31

221 874,91

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51 594,11

- 707,71

50 886,40

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 058,21

- 124,89

5 933,32

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 996,09

- 123,56

10 872,53

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 334,00

- 21,81

1 312,19

4127

Składki na Fundusz Pracy

1 525,45

- 17,34

1 508,11

4129

Składki na Fundusz Pracy

186,25

- 3,06

183,19

4307

Zakup usług pozostałych

17 309,19

- 204,00

17 105,19

4309

Zakup usług pozostałych

2 118,91

- 36,00

2 082,91

4417

Podróże służbowe krajowe

3 926,56

- 247,44

3 679,12

4419

Podróże służbowe krajowe

585,61

- 82,50

503,11

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

75 000,00

2 677,00

77 677,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

25 000,00

2 677,00

27 677,00

3240

Stypendia dla uczniów

6 000,00

2 677,00

8 677,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16 081 900,00

- 38 000,00

16 043 900,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

6 320 900,00

- 38 000,00

6 282 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

60 000,00

140 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 000 000,00

- 98 000,00

1 902 000,00

90013

Schroniska dla zwierząt

172 000,00

0,00

172 000,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

150 000,00

- 2 000,00

148 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

2 000,00

2 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 636 800,00

38 000,00

2 674 800,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

103 000,00

38 000,00

141 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

68 000,00

68 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

- 30 000,00

0,00

Razem:

43 180 353,10

5 308,69

43 185 661,79

Rodzaj:Wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

15 145,11

15 145,11

01095

Pozostała działalność

0,00

15 145,11

15 145,11

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

296,96

296,96

4430

Różne opłaty i składki

0,00

14 848,15

14 848,15

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

288,00

2 691,00

2 979,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

2 691,00

2 691,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

152,00

152,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

23,00

23,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

890,00

890,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 070,00

1 070,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

526,00

526,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

30,00

30,00

852

Pomoc społeczna

482 178,68

295,38

482 474,06

85215

Dodatki mieszkaniowe

619,68

295,38

915,06

3110

Świadczenia społeczne

619,68

295,38

915,06

Razem:

517 266,68

18 131,49

535 398,17

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama