reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.73.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXIX/319/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia taryfy opłat portowych w Porcie Morskim w Stepnicy

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność § 4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXIX/319/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia taryfy opłat portowych w Porcie Morskim w Stepnicy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 4 kwietnia 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie została przekazana uchwała Nr XXIX/319/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia taryfy opłat portowych w Porcie Morskim w Stepnicy. Kolegium Izby, badając wstępnie uchwałę w dniu 14 kwietnia 2014 r., powzięło wątpliwość, co do zgodności jej postanowień z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179), z uwagi na ustalenie:

- możliwości zastosowania przez Burmistrza Stepnicy stawek opłat portowych w innej wysokości niż wskazane w taryfie (§ 4 ust. 3);

- opłaty tonażowej i przystaniowej dla specjalnych jednostek pływających i jednostek, których portem macierzystym jest port Stepnica w wysokości 0,00 zł (§ 9).

W związku z powyższym, Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy pismem z dnia 15 kwietnia br. (znak: K.0010.87.KK.2014). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 29 kwietnia 2014 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Stepnica: Pani Beata Rogalska - Skarbnik Gminy oraz Pan Jacek Lewandowski - Adwokat. Odnosząc się do zapisu uchwały dającego Burmistrzowi możliwość zastosowania stawek opłat portowych w innej wysokości niż wskazane w taryfie (§ 4 ust. 3 załącznika do uchwały) Pan Jacek Lewandowski wyjaśnił, iż projektodawcy przyświecało zachowanie zasady równego traktowania i niedyskryminacji użytkowników infrastruktury portowej oraz racjonalnego gospodarowania. Ponadto powołał się na podobne zapisy w taryfie opłat portowych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Odnosząc się do ustalenia stawki opłaty tonażowej i przystaniowej dla specjalnych jednostek pływających i jednostek, których portem macierzystym jest port Stepnica (§ 9 załącznika do uchwały) Pani Skarbnik wyjaśniła, że intencją projektodawcy było uniknięcie obciążania ww. opłatami dzierżawcy nabrzeża oraz rybaków płacących czynsz dzierżawny. Gminie zależy na utrzymaniu rybołówstwa i portu stanowiącego jej wizytówkę, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że od wymienionych jednostek nie pobiera się opłat w porcie Szczecin i Świnoujście. W zakresie ustalenia zerowej stawki opłat dla jednostek sportowych i żaglowców zawijających w związku z imprezami organizowanymi przez gminę, Pani Skarbnik wyjaśniła, że Gmina występując w roli gospodarza nie chce obciążać opłatami zaproszonych gości, co mogłoby spowodować, iż więcej nie skorzystają z możliwości zawitania do portu w Stepnicy. Kolegium Izby uznało wyjaśnienia przedstawicieli Gminy w zakresie regulacji ujętych w § 9 załącznika do uchwały, dotyczących ustalenia zerowych stawek opłat portowych. W zakresie zapisu ujętego w § 4 ust. 3 załącznika do uchwały, Kolegium Izby stwierdziło, iż narusza on przepisy art. 8 ust. 4a i ust. 4b ustawy o portach i przystaniach morskich. Zgodnie z cytowanymi regulacjami podmiot zarządzający portem pobiera opłaty w wysokości uzależnionej od rodzaju opłat, typów i wielkości statków, czasu użytkowania infrastruktury portowej oraz rodzaju ruchu pasażerskiego. Podmiot zarządzający portem jest zobowiązany do określenia wysokości opłat i podania do wiadomości publicznej informacji o ich wysokości, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. W ocenie Kolegium Izby, postanowienie o możliwości zastosowania przez Burmistrza stawki opłat portowych w innej wysokości niż wskazana w taryfie, jest zbyt daleko idące i może prowadzić do sytuacji, w której użytkownik infrastruktury portowej nie będzie wiedział w jakiej wysokości opłatę należy uiścić. Uchwała będąca aktem prawa miejscowego powinna zawierać przepisy jasne, przejrzyste i nie budzące wątpliwości adresata. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność § 4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXIX/319/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia taryfy opłat portowych w Porcie Morskim w Stepnicy. Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama