reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.75.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Choszczno

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Choszczno, w części dotyczącej § 4 ust. 1-2 i ust. 4 oraz załącznika nr 2 do uchwały w zakresie "Imiennego wykazu dzieci korzystających ze żłobka/klubu dziecięcego/dziennego opiekuna na ostatni dzień /…/…. r."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Choszczno została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 2 kwietnia 2014 r. Kolegium Izby zbadało uchwałę w dniu 14 kwietnia 2014 r. stwierdzając we wstępnej ocenie, że została podjęta z naruszeniem przepisów prawnych, ponieważ:

1) zapisy § 4 uchwały dotyczące uzależnienia przekazania dotacji celowej od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy, przedłożenia wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z podpisami rodziców oraz wstrzymania dotacji w przypadkach określonych w § 4 ust. 4 naruszają przepis art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 poz.1457), zgodnie z którym dotacja celowa z budżetu gminy przysługuje na każde dziecko objęte opieką w żłobku/klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna;

2) wzór wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały zawiera "Imienny wykaz dzieci korzystających ze żłobka/klubu dziecięcego/dziennego opiekuna na ostatni dzień /…/…. r." z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, co jest niezgodne z przepisem art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

W związku z powyższym, zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w części dotyczącej zapisu § 4 uchwały oraz załącznika nr 2 do uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiono Przewodniczącą Rady Miejskiej w Choszcznie pismem z dnia 16 kwietnia 2014 r. (znak: K.0010.96.AS.2014). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 29 kwietnia 2014 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Choszczno. Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu uchwały stwierdziło, iż została podjęta z naruszeniem przepisów prawa. Postanowienia § 4 ust. 1-2 i ust. 4 uchwały w sposób istotny naruszają przepisy art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z którym podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu Gminy. Natomiast zapisy § 4 uchwały dotyczące uzależnienia przekazania dotacji celowej od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy, przedłożenia wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z podpisami rodziców oraz wstrzymania dotacji pozostają w sprzeczności z określeniem "każde dziecko" zawartym w art. 60 ust. 1 ustawy. Tym samym Rada Miejska w Choszcznie wprowadzając dodatkowe warunki przyznawania dotacji wykroczyła poza kompetencje przewidziane w art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podobny pogląd zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 5 lipca 2013 r. sygn. I. SA/Kr 211/2013. Przedmiotową uchwałą, w załączniku Nr 2 określono wzór wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji, który w części "Imienny wykaz dzieci korzystających ze żłobka/klubu dziecięcego/dziennego opiekuna na ostatni dzień /…/…. r." zawiera dane osobowe dzieci, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. Zamieszczenie obowiązku podania danych osobowych (imion i nazwisk, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania) dzieci korzystających ze żłobka/klubu dziecięcego/dziennego opiekuna w ocenie Kolegium narusza przepis art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Nie wystarczy tylko ewentualna przydatność ale właśnie konieczna jest niezbędność. Istotną sprawą jest również ocena stopnia ingerencji w prywatność jednostki i określenie celu, dla którego dane mają być zbierane i udostępniane. Zdaniem Kolegium wniosek powinien zawierać tylko takie dane, które są niezbędne do wypłaty miesięcznej transzy dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką, zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby stwierdziło, iż zapisy § 4 ust. 1-2 i ust. 4 oraz załącznika Nr 2 do uchwały w części dotyczącej "Imiennego wykazu dzieci korzystających ze żłobka/klubu dziecięcego/dziennego opiekuna na ostatni dzień /…/… r." pozostają w sprzeczności z regulacjami prawa materialnego i stanowią istotne naruszenie prawa skutkujące, w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzeniem nieważności uchwały w części. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Choszczno, w części dotyczącej § 4 ust. 1-2 i ust. 4 oraz załącznika nr 2 do uchwały w zakresie "Imiennego wykazu dzieci korzystających ze żłobka/klubu dziecięcego/dziennego opiekuna na ostatni dzień /…/…. r". Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama