reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/281/2014 Rady Gminy w Będzinie

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino

Na podstawie art. 5a i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino w przypadkach przewidzianych ustawą lub innych sprawach istotnych dla gminy.

2. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców gminy o poddanej konsultacjom sprawie.

3. Konsultacje mogą polegać na:

a) wyrażeniu opinii i złożeniu uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

b) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

c) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkujące w miejscowości położonej na terenie Gminy Będzino z zamiarem stałego pobytu.

5. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.

6. Przeprowadzenie konsultacji uchwala Rada Gminy w Będzinie.

§ 2.

1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy Będzino najpóźniej w terminie 3 miesięcy od podjęcia przez Radę Gminy uchwały o przeprowadzeniu konsultacji.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Będzino w sprawie przeprowadzenia konsultacji winno zawierać w szczególności określenie:

a) przedmiotu konsultacji

b) terminu i miejsca wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji oraz udzielenia wyjaśnień i przyjmowania opinii,

c) jednostek wyznaczonych do udzielenia wyjaśnień i przyjmowania opinii,

d) terminu, w którym mieszkańcy gminy są uprawnieni do zgłaszania swoich opinii.

3. Zarządzenie Wójta Gminy Będzino podaje się do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędy Gminy w Będzinie, stronie internetowej gminy oraz - w zależności od potrzeb - na sołeckich tablicach informacyjnych, tablicach informacyjnych gminnych jednostek organizacyjnych lub poprzez rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami.

4. Termin konsultacji wynosi co najmniej 7 dni, a jego bieg rozpoczyna się najwcześniej po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia o konsultacji.

§ 3.

1. Konsultacje mogą być równie prowadzone w ramach zebrań wiejskich zwoływanych w trybie określonym w statutach poszczególnych sołectw.

2. Zebrania, o których mowa w ust. 1, prowadzi Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy lub osoba/osoby przez nich upoważniona/upoważnione.

3. Podczas zebrania konsultowane zagadnienie może być poddawane pod głosowanie.

4. Z zebrania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w zebraniu.

5. Zebranie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych mieszkańców.

§ 4.

Wójt Gminy najpóźniej 14 dni od dnia zakończenia konsultacji przekazuje jej wyniki Radzie Gminy w Będzinie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 6.

Uchyla się w całości uchwałę nr XIX/171/2008 Rady Gminy w Będzinie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2008 roku Nr 75, poz. 1663).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie


Andrzej Nożykowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama