| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/1184/14 Rady Miasta Szczecin

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/N/693/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r., poz. 3262, zm. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r., poz. 1653, poz. 2457, oraz poz. 4444), wprowadza się następujące zmiany:

1) do § 2 dodaje się ust.6 w brzmieniu:

Udostępnianie kontenerów do gromadzenia odpadów zielonych, dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości kierowanego do podmiotu realizującego odbiór tych odpadów na zlecenie gminy. Gmina Miasto Szczecin zachowuje prawo do weryfikacji zasadności złożonego zapotrzebowania włącznie z ograniczeniem ilościowym jednorazowego zapotrzebowania na kontenery";

2) w § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:

W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wybranych EKOPORTACH oraz w innych punktach utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prowadzania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych we własnym zakresie prac budowlanych i remontowych.";

3) do § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Na stronie internetowej urzędu gminy oraz tablicach informacyjnych zlokalizowanych w każdym z EKOPORTÓW, umieszczony jest wykaz rodzajów odpadów przyjmowanych w danym punkcie.";

4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości określa poniższe zestawienie:

Rodzaj odpadów

Okres

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej

Inne nieruchomości zamieszkałe

1

2

3

4

zmieszane

przez cały rok

jeden raz w tygodniu

co najmniej dwa razy w tygodniu

szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach

przez cały rok

dwa razy w miesiącu

co najmniej raz w miesiącu, nie częściej niż raz w tygodniu

opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, papier, metal, opakowania wielomateriałowe

przez cały rok

dwa razy w miesiącu

co najmniej raz w miesiącu, nie częściej niż raz w tygodniu

odpady zielone

1.IV.- 30.XI.

jeden raz w tygodniu

szesnaście razy, w terminach uzgodnionych z podmiotem odbierającym odpady, dotyczy gromadzenia odpadów zielonych w kontenerach

dwa razy w miesiącu, dotyczy gromadzenia odpadów zielonych w pojemnikach

naturalne choinki

1.I.- 28.II.

jeden raz w tygodniu

dwa razy w tygodniu

odpady wielkogabarytowe

przez cały rok

cztery razy w roku

dwadzieścia cztery razy w roku"

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »