| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Nr 13/14 Rady Miasta Szczecin

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XX/564/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1850), zmienionej:

1) uchwałą Nr XXVIII/816/13 z dnia 18 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1651),

2) uchwałą Nr XXXIX/1169/14 z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1699)

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2, § 3 i § 4 uchwały Nr XXVIII/816/13 z dnia 18 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1651), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.";

2) § 2 i § 3 uchwały Nr XXXIX/1169/14 z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zach. poz.1699), które stanowią:

"§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego."

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin


Henryk Jerzyk

".


Załącznik do Obwieszczenia Nr 13/14
Rady Miasta Szczecin
z dnia 26 maja 2014 r.

Uchwała Nr XX/564/12
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2012 r.


w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b i art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1543); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) strefie - rozumie się przez to strefę płatnego parkowania (SPP) pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Mieście Szczecin oznaczoną właściwymi znakami drogowymi;

2) podstrefie - rozumie się przez to oznaczoną właściwym znakiem drogowym część strefy;

3) urządzeniu kasującym - rozumie się przez to umieszczone w strefie urządzenie do pobierania opłat za parkowanie i wydawania biletów;

4) bilecie - rozumie się przez to wydruk z urządzenia kasującego stanowiący dowód wniesienia opłaty w strefie;

5) karcie strefowej - rozumie się przez to bezstykową kartę umożliwiającą wnoszenie opłat za parkowanie, po wcześniejszym doładowaniu karty w biurze SPP.

6) abonamencie - rozumie się przez to dokument (nalepka) zawierający numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w strefie bez wnoszenia opłaty jednorazowej;

7) opłacie zryczałtowanej dla osoby niepełnosprawnej - rozumie się przez to dokument (nalepka) zawierający numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty zryczałtowanej, uprawniający do parkowania w całym obszarze strefy, bez konieczności wnoszenia opłaty jednorazowej;

8) opłacie zryczałtowanej dla mieszkańca strefy - rozumie się przez to dokument (nalepka) zawierający numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty zryczałtowanej, uprawniający do parkowania na ulicy, której nazwa znajduje się na nalepce opłaty zryczałtowanej, bez konieczności wnoszenia opłaty jednorazowej;

9) opłacie zryczałtowanej dla rodziców i opiekunów dzieci - rozumie się przez to dokument (zegar) potwierdzający wniesienie opłaty przez rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówek szkolnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz żłobków, uprawniający do postoju do 10 minut na ulicy lub części ulicy w rejonie zlokalizowania placówki oznaczonej odpowiednimi tablicami informacyjnymi: "placówka szkolna, wychowawcza, opiekuńcza, żłobek";

10) opłacie zryczałtowanej dla właścicieli pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym (spalinowo - elektrycznym) - rozumie się przez to dokument (nalepka) potwierdzający wniesienie opłaty zryczałtowanej, uprawniający do parkowania w całym obszarze strefy, bez konieczności wnoszenia opłaty jednorazowej;

11) identyfikatorze usługi SMS- rozumie się przez to nalepkę, która stanowi informację, że pojazd jest zarejestrowany w systemie pozwalającym opłacić postój pojazdu za pomocą wiadomości tekstowej;

12) osobie niepełnosprawnej - rozumie się przez to osobę o obniżonej sprawności ruchowej, stwierdzonej orzeczeniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 ze zm.) i zaopatrzoną w kartę parkingową;

13) karcie parkingowej (niebieskiej) - rozumie się przez to dokument wydany osobie niepełnosprawnej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.);

14) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, z 2008 r. Nr 179 poz. 1104, z 2010 r. Nr 65, poz. 412, z 2011 r. Nr 89, poz. 509, Nr 124, poz. 705).

§ 2. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin.

2. Strefa dzieli się na podstrefy, o zróżnicowanych opłatach za parkowanie:

1) podstrefa A - oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44, określonym w załączniku do rozporządzenia, z umieszczoną dodatkową informacją "Podstrefa A", umieszczoną na czerwonym tle;

2) podstrefa B - oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44, określonym w załączniku do rozporządzenia, z umieszczoną dodatkową informacją "Podstrefa B", umieszczoną na żółtym tle;

3. Wykaz dróg publicznych (ulic) położonych w strefie zawierają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 3. 1. Parkowanie pojazdów samochodowych w strefie jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem 2 maja, 24 i 31 grudnia i innych okresów przy wystąpieniu szczególnie uzasadnionych okoliczności.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Szczecin do ustalenia okresów, o których mowa w ust. 1 w drodze Zarządzenia, które zostanie podane do publicznej wiadomości.[1])

3. Okres ważności opłat abonamentowych oraz opłat zryczałtowanych ulega wydłużeniu o okres, o którym mowa w ust. 2.

§ 4. Opłaty za parkowanie w strefie uiszcza się z chwilą rozpoczęcia parkowania poprzez:

1) wykup biletu w urządzeniu kasującym przy użyciu monet o nominałach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1zł, 2 zł, i 5 zł lub karty strefowej;

2) wykup abonamentu,

3) wniesienie opłaty zryczałtowanej,

4) wysłanie wiadomości tekstowej SMS.

§ 5. 1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie:

1) bilety:

L.p.

Opłaty jednorazowe

Kwota w zł.

Podstrefa A

Podstrefa B

1.

Opłata za parkowanie do 15 minut

0,70

0,40

2.

Opłata za pierwsza godzinę parkowania

2,80

1,60

3.

Opłata za rozpoczętą drugą godzinę parkowania

3,20

1,80

4.

Opłata za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania

3,60

2,00

5.

Opłata za każdą kolejną godzinę parkowania

2,80

1,602) opłaty abonamentowe:

L.p.

Rodzaj abonamentu

Kwota w zł.

Podstrefa A

Podstrefa B

1.

Abonament 30 - dniowy

140

70

2.

Abonament 12 - miesięczny

1500

750

3) opłaty zryczałtowane:

a) opłata zryczałtowana 12 miesięczna dla osoby niepełnosprawnej - 10 zł,

b) opłata zryczałtowana 6 miesięczna dla mieszkańca strefy - 48 zł,

c) opłata zryczałtowana 12 miesięczna dla mieszkańca strefy - 96 zł

d) opłata zryczałtowana 12 miesięczna wydawana na okres od 1 września do 31 sierpnia dla rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do placówek szkolnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz żłobków - 10 zł.

e) opłata zryczałtowana 12 miesięczna dla właściciela pojazdu elektrycznego, hybrydowego, którego emisja CO2nie przekracza 100g/km - 10 zł

2. Osoby niepełnosprawne będące właścicielami pojazdów lub dysponujące tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu, przez cały okres za jaki wnoszona jest opłata, uiszczają opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 3 lit. a, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 - na podstawie Karty parkingowej wydanej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów.

3. Opiekunowie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności i obniżonej sprawności ruchowej będący właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu, zameldowani wspólnie z osobą niepełnosprawną na pobyt stały uiszczają opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 3 lit. a - na podstawie Karty parkingowej wydanej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów.

4. Opłaty zryczałtowane dla osób fizycznych będących właścicielami pojazdu samochodowego, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego, lub dysponujący pojazdem samochodowym na podstawie umowy kredytu, leasingu, które zameldowane są na pobyt stały na obszarze strefy, określone zostały w ust. 1 pkt 3 lit. b-c.

5. Opłata zryczałtowana, określona w ust. 4 uprawnia do parkowania na ulicy, przy której zameldowana jest osoba uprawniona. Istnieje możliwość wniesienia opłaty zryczałtowanej za postój na ulicy przyległej do ulicy, przy której zameldowana jest osoba uprawniona. Dowód wniesienia opłaty określonej w ust. 4 (nalepka) uprawnia do postoju wyłącznie na ulicy, której nazwa została wydrukowana na nalepce.

6. Właściciele pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym, hybrydowym, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu, uiszczają opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 3 lit. e na podstawie dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów, świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE dla kompletnych pojazdów.

7. Opłata zryczałtowana, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d, może być wniesiona po przedłożeniu zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do placówki, wystawionego przez kierownika tej placówki.

8. Uprawnienia określone w ust. 2-5 dotyczą jednego pojazdu samochodowego.

§ 6. 1. Opłat za parkowanie wymienionych w § 4, z wyjątkiem wykupu biletu, wysłania wiadomości tekstowej, dokonuje się w kasach biura strefy.

2. Kupna oraz doładowania karty strefowej dokonuje się w kasach biura strefy.

3. Opłata za kartę strefową wynosi 5 zł.[2]) Najniższe doładowanie karty strefowej wynosi 20 zł, a najwyższe 500 zł.

4. Bilet, abonament (nalepka), dowód uiszczenia opłaty zryczałtowanej (nalepka), identyfikator usługi SMS (nalepka) umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający kontrolę wniesionej opłaty.

5. Dowód uiszczenia opłaty zryczałtowanej (nalepka), o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 wraz z kartą parkingową osoby niepełnosprawnej umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego.

6. Na dowodzie opłaty (zegar), o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d należy ustawić godzinę i minuty rozpoczęcia postoju.

7. Opłata zryczałtowana określona w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a, e upoważnia do parkowania w całej strefie.

8. Na podstawie biletu wykupionego w urządzeniu kasującym można parkować w całym obszarze strefy. Po uiszczeniu opłaty za parkowanie urządzenie kasujące dokona automatycznego przeliczania wysokości uiszczonej opłaty na okres parkowania w podstrefach, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1.

9. Opłata abonamentowa za parkowanie w podstrefie A upoważnia do parkowania w całej strefie.

§ 7. Za nieopłacone parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

1) 50 zł,

2) 30 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieopłaconego parkowania.

§ 8. 1. Zwrot opłat wynikających z § 5 ust.1 pkt 2 lp.2 i pkt 3 lit. a-c może nastąpić przed upływem ich ważności na pisemny wniosek posiadacza opłaty.

2. W przypadku określonym w ust. 1 posiadaczowi opłaty zwraca się opłatę od dnia następnego po dokonaniu zwrotu opłaty (nalepki) w wysokości proporcjonalnej do wniesionej opłaty.

3. W przypadku uszkodzenia karty strefowej jej posiadaczowi przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty doładowania w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku z kartą.

§ 9. 1. Ustala się zerową stawkę opłaty dla:

1) osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu, przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Karty parkingowej wydanej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów;

2) rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych do ukończenia przez osoby niepełnosprawne 18 roku życia będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje po okazaniu Karty parkingowej wydanej na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu osobistego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów;

3) inwalidów wojennych będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Legitymacji Inwalidy Wojennego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Legitymacji Inwalidy Wojennego RP wydanej przez Związek Inwalidów Wojennych RP, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów;

4) osób represjonowanych w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagład, w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Legitymacji Osoby Represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów;

5) Pionierów Miasta Szczecin, Honorowych Obywateli Miasta Szczecin, osób posiadających honorowy tytuł "Ambasador Szczecina", oraz osób wyróżnionych Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecin będących właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu, przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Legitymacji Pioniera Miasta Szczecin/ Legitymacji Honorowego Obywatela Miasta Szczecin/ legitymacji honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"/ Legitymacji Osoby wyróżnionej Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecin wydanej przez Urząd Miasta Szczecin, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kredytu, leasingu w przypadku dysponowania pojazdem na podstawie takich umów;

6) Straży Miejskiej w Szczecinie;

7) Kierujących taksówkami na miejscach wyznaczonych znakami D-19 "postój taksówek" (oznacza początek miejsc wyznaczonych) i D-20 "koniec postoju taksówek".

8) kierujących motocyklami;[3])

9) Kierujących pojazdami samochodowymi - Specjalistycznej Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (SOKON) oraz pojazdami samochodowymi pełniącymi funkcje interwencyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie;[4])

10) Kierujących pojazdami samochodowymi hospicjów w Szczecinie;[5])

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, 9-10 obowiązuje od momentu odbioru dokumentu poświadczającego prawo do korzystania ze stawki zerowej (nalepka);[6])

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5 obejmuje jeden pojazd samochodowy, w ust. 1 pkt 10 obejmuje wszystkie oznakowane pojazdy samochodowe każdego z hospicjów.[7])

§ 10. Ustala się zerową stawkę opłat dla posiadaczy samochodów zaopatrzonych w kartę parkingową lub pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych za parkowanie w miejscu (koperta) przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącym taką osobę.

§ 11. Możliwe jest dokonanie zwrotu abonamentów zakupionych przed wejściem w życie przedmiotowej uchwały. Zwrot części kwoty za niewykorzystany okres abonamentu będzie wypłacany w kasach biura strefy przy jednoczesnym zwrocie nalepki abonamentu.

§ 12. Opłaty abonamentowe i opłaty zryczałtowane zakupione przed wejściem w życie uchwały zachowują swoją ważność.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XV/411/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania zmieniona uchwałą Nr XVI/438/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2007r., uchwałą Nr XXIV/638/08 z dnia 28 lipca 2008r., uchwałą nr XXX/760/08 z dnia 18 grudnia 2008r., uchwałą nr XLIII/1079/10 z dnia 25 stycznia 2010r. oraz uchwałą nr X/199/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011r.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 15. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 03 września 2012 roku, z wyłączeniem załącznika nr 2, który wchodzi w życie z dniem 01 października 2012 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/564/12
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Dział I : Strefa płatnego parkowania (SPP) na drogach publicznych Miasta Szczecin obejmuje następujące ulice:

1) ul. Ogińskiego od ul. Piotra Skargi do ul. Szymanowskiego

2) ul. Moniuszki od ul Szymanowskiego do ul. Piotra Skargi

3) ul. Monte Cassino - od ul. Szymanowskiego do pl. Zamenhofa

4) ul. Szymanowskiego

5) ul. Felczaka od ul. Monte Cassino do ul. Wąskiej

6) ul. Odrowąża

7) parking u zbiegu ulic: Szymanowskiego, Odrowąża, Herbowa

8) al. Wojska Polskiego od ul. Niedziałkowskiego do pl. Zwycięstwa

8a) al. Wojska Polskiego od pl. Zwycięstwa do ul. Niedziałkowskiego

9) ul. Niedziałkowskiego od al. Wojska Polskiego do ul. Wąskiej

10) al. Papieża Jana Pawła II

11) ul. Wielkopolska

12) ul. Marszałka Piłsudskiego

13) ul. Mazurska

14) ul. Jagiellońska od al. Piastów do pl. Lotników

15) ul. Bolesława Krzywoustego od al. Piastów do pl. Zwycięstwa

16) al. Piastów od pl. Szarych Szeregów do ul. Bolesława Krzywoustego

16a) al. Piastów od ul. Bolesława Krzywoustego do pl. Szarych Szeregów

17) ul. Władysława Łokietka

18) ul. Małkowskiego

19) ul. Bohaterów Getta Warszawskiego

20) ul. Ściegiennego od al. Piastów do ul. Królowej Jadwigi

21) ul. Królowej Jadwigi od ul. Ściegiennego do ul. Władysława Łokietka

22) ul. Księcia Bogusława X od pl. Zgody do ul. Władysława Łokietka

23) ul. Kopernika od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Władysława Łokietka

24) ul. Potulicka od pl. Zwycięstwa do ul. Narutowicza

25) ul. Narutowicza od ul. Potulickiej do ul. 3 Maja

26) ul. Drzymały

27) ul. Czackiego

28) ul. Śniadeckich

29) ul. Stoisława

30) ul. Partyzantów

31) ul. Świętego Wojciecha

32) ul. Bogurodzicy

33) ul. Kaszubska od pl. Lotników do ul. Obrońców Stalingradu

34) ul. Kaszubska od ul. Bogurodzicy do ul. Stoisława

35) ul. Kaszubska od ul. Czackiego (mur aresztu) do ul. Narutowicza

36) ul. Więckowskiego

37) ul. Śląska

38) ul. Obrońców Stalingradu

39) ul. 3 Maja od al. Niepodległości do ul. Narutowicza

39a) ul. 3 Maja od ul. Narutowicza do al. Niepodległości

40) al. Niepodległości

41) ul. Dworcowa od al. Niepodległości do ul. Korzeniowskiego

42) ul. Korzeniowskiego od pl. Zawiszy Czarnego do ul. Dworcowej

43) ul. Kolumba od pętli autobusowej za Dworcem PKP do wiaduktu

43a) ul. Kolumba od wiaduktu do pętli autobusowej za Dworcem PKP

44) ul. Staromiejska od ul. Wyszyńskiego do ul. Grodzkiej

45) ul. Grodzka od ul. Tkackiej do ul. Sołtysiej

46) ul. Tkacka

47) ul. Łaziebna

48) ul. Staromłyńska

49) ul. Mariacka

50) ul. Koński Kierat

51) ul. Farna

52) ul. Sołtysia

53) ul. Mazowiecka

54) ul. Małopolska od pl. Lotników do ul. Matejki

55) ul. Roosevelta

56) al. Wyzwolenia od ul. Generała Rayskiego do pl. Żołnierza Polskiego

56a) al. Wyzwolenia od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Malczewskiego

57) ul. Generała Rayskiego

58) ul. Podhalańska

59) ul. Kujawska

60) ul. Matejki od ul. Marszałka Piłsudskiego do pl. Żołnierza Polskiego

60a) ul. Matejki od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Marszałka Piłsudskiego

61) ul. Starzyńskiego od ul. Małopolskiej do ul. Zygmunta Starego

62) ul. Wawelska od ul. Henryka Pobożnego do ul. Jarowita

63) ul. Henryka Pobożnego od ul. Zygmunta Starego do ul. Małopolskiej

64) ul. Szczerbcowa od ul. Henryka Pobożnego do ul. Wały Chrobrego

65) ul. Jarowita

66) ul. Zygmunta Starego

67) ul. Wały Chrobrego

68) pl. Szarych Szeregów

69) pl. Odrodzenia

70) pl. Grunwaldzki

71) pl. Rodła

72) pl. Żołnierza Polskiego

73) pl. Zamenhofa

74) pl. Lotników

75) pl. Zgody

76) pl. Zwycięstwa

77) pl. Brama Portowa

78) pl. Batorego

79) pl. Zawiszy Czarnego od ul. 3 Maja do ul. Korzeniowskiego

80) pl. Orła Białego


Dział II : Drogi publiczne objęte podstrefami:

1. Drogi publiczne objęte podstrefą A:

1) ul. Kolumba od wiaduktu do pętli autobusowej za Dworcem PKP (nitka północna przy Dworcu PKP)

2) ul. Ogińskiego od ul. Piotra Skargi do ul. Szymanowskiego

3) ul. Moniuszki od ul Szymanowskiego do ul. Piotra Skargi

4) ul. Szymanowskiego

5) parking u zbiegu ulic Odrowąża, Herbowej i Szymanowskiego

6) ul. Odrowąża

7) ul. Felczaka od ul. Monte Cassino do ul. Wąskiej

8) al. Papieża Jana Pawła II od ul. Wielkopolskiej do pl. Żołnierza Polskiego

9) al. Papieża Jana Pawła II od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Wielkopolskiej

10) al. Wojska Polskiego od ul. Niedziałkowskiego do pl. Zwycięstwa

11) al. Wojska Polskiego od pl. Zwycięstwa do ul. Niedziałkowskiego

12) ul. Marszałka Piłsudskiego od pl. Szarych Szeregów do pl. Grunwaldzkiego

13) ul. Marszałka Piłsudskiego od pl. Grunwaldzkiego do pl. Szarych Szeregów

14) ul. Marszałka Piłsudskiego od al. Wyzwolenia do ul. Matejki

15) ul. Marszałka Piłsudskiego od ul. Matejki do al. Wyzwolenia

16) al. Piastów od pl. Szarych Szeregów do ul. Jagiellońskiej

17) al. Piastów od ul. Jagiellońskiej do pl. Szarych Szeregów

18) ul. Jagiellońska od al. Piastów do pl. Lotników

19) ul. Śląska od pl. Grunwaldzkiego do ul. Jagiellońskiej

20) ul. Generała Rayskiego od ul. Mazurskiej do al. Wyzwolenia

21) ul. Generała Rayskiego od ul. Jagiellońskiej do pl. Grunwaldzkiego

22) ul. Kujawska

23) al. Wyzwolenia od ul. Generała Rayskiego do pl. Żołnierza Polskiego

24) al. Wyzwolenia od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Malczewskiego

25) ul. Mazurska od ul. Marszałka Piłsudskiego do pl. Lotników

26) ul. Mazurska od ul. Śląskiej do pl. Odrodzenia

27) ul. Monte Cassino od pl. Odrodzenia do pl. Zamenhofa

28) ul. Kaszubska od pl. Lotników do ul. Obrońców Stalingradu

29) ul. Kaszubska od ul. Bogurodzicy do ul. Stoisława

30) ul. Kaszubska od ul. Drzymały do ul. Narutowicza

31) ul. Więckowskiego

32) ul. Bogurodzicy

33) ul. Świętego Wojciecha

34) ul. Partyzantów

35) ul. Kopernika od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Władysława Łokietka

36) ul. Księcia Bogusława X od pl. Zgody do ul. Władysława Łokietka

37) ul. Królowej Jadwigi od ul. Małkowskiego do ul. Władysława Łokietka

38) ul. Małkowskiego od ul. Księcia Bogusława X do al. Wojska Polskiego

39) ul. Tkacka

40) ul. Łaziebna

41) ul. Staromłyńska

42) ul. Mariacka

43) ul. Grodzka od ul. Tkackiej do ul. Farnej

44) ul. Koński Kierat

45) ul. Farna

46) ul. Starzyńskiego od ul. Małopolskiej do ul. Zygmunta Starego

47) ul. Zygmunta Starego

48) ul. Jarowita

49) ul. Szczerbcowa od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita

50) ul. Wały Chrobrego

51) ul. Narutowicza od ul. Potulickiej do ul. 3 Maja

52) ul. Mazowiecka

53) ul. Małopolska od pl. Lotników do ul. Matejki

54) ul. Roosevelta

55) ul. Matejki od ul. Marszałka Piłsudskiego do pl. Żołnierza Polskiego

56) ul. Matejki od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Marszałka Piłsudskiego

57) ul. Staromiejska od ul. Grodzkiej do ul. Kardynała Wyszyńskiego

58) ul. Dworcowa od ul. Korzeniowskiego do al. Niepodległości

59) ul. Korzeniowskiego od ul. Dworcowej do pl. Zawiszy Czarnego

60) pl. Szarych Szeregów

61) pl. Odrodzenia

62) pl. Grunwaldzki

63) pl. Rodła

64) pl. Żołnierza Polskiego

65) pl. Zamenhofa

66) pl. Lotników

67) pl. Zgody

68) pl. Zwycięstwa

69) pl. Brama Portowa

70) pl. Batorego

71) pl. Zawiszy Czarnego od ul. 3 Maja do ul. Korzeniowskiego

72) pl. Orła Białego

73) ul. Henryka Pobożnego od ul. Zygmunta Starego do ul. Małopolskiej

74) ul. Niedziałkowskiego od ul. Monte Cassino do al. Wojska Polskiego


2. Drogi publiczne objęte podstrefą B:

1) ul. Niedziałkowskiego od ul. Monte Cassino do ul. Wąskiej

2) ul. Monte Cassino od ul. Szymanowskiego do pl. Odrodzenia

3) al. Papieża Jana Pawła II od ul. Wielkopolskiej do ul. Felczaka

4) al. Papieża Jana Pawła II od ul. Felczaka do ul. Wielkopolskiej

5) ul. Wielkopolska

6) ul. Podhalańska

7) ul. Mazurska od ul. Śląskiej do ul. Marszałka Piłsudskiego

8) ul. Marszałka Piłsudskiego od pl. Rodła do pl. Grunwaldzkiego

9) ul. Marszałka Piłsudskiego od pl. Grunwaldzkiego do pl. Rodła

10) ul. Generała Rayskiego od ul. Mazurskiej do pl. Grunwaldzkiego

11) ul. Śląska od pl. Grunwaldzkiego do ul. Wielkopolskiej

12) ul. Śląska od ul. Jagiellońskiej do al. Wojska Polskiego

13) ul. Obrońców Stalingradu

14) ul. Królowej Jadwigi od ul. Ściegiennego do ul. Małkowskiego

15) al. Piastów od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej

16) al. Piastów od ul. Jagiellońskiej do ul. Bolesława Krzywoustego

17) ul. Łokietka

18) ul. Bolesława Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. Kościuszki

19) ul. Małkowskiego od al. Piastów do ul. Księcia Bogusława X

20) ul. Bohaterów Getta Warszawskiego

21) ul. Ściegiennego od al. Piastów do ul. Królowej Jadwigi

22) ul. Potulicka od pl. Zwycięstwa do ul. Narutowicza

23) ul. Stoisława

24) ul. Śniadeckich

25) ul. Czackiego

26) ul. Drzymały

27) ul. Kaszubska od ul. Czackiego (mur aresztu) do ul. Drzymały

28) ul. 3 Maja od al. Niepodległości do ul. Narutowicza

29) ul. 3 Maja od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej

30) ul. Kolumba od pętli autobusowej za Dworcem PKP do wiaduktu (nitka południowa nad Odrą)

31) al. Niepodległości

32) ul. Sołtysia

33) ul. Wawelska od ul. Henryka Pobożnego do ul. Jarowita

34) ul. Szczerbcowa od ul. Jarowita do ul. Henryka Pobożnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/564/12
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Dział I : Strefa płatnego parkowania (SPP) na drogach publicznych Miasta Szczecin obejmuje następujące ulice:


1) ul. Monte Cassino - od ul. Królowej Korony Polskiej do ul. Szymanowskiego

2) al. Wojska Polskiego od ul. Królowej Korony Polskiej do ul. Niedziałkowskiego

2a) al. Wojska Polskiego od ul. Niedziałkowskiego do ul. Królowej Korony Polskiej

3) ul. Królowej Korony Polskiej od al. Wojska Polskiego do ul. Ogińskiego

4) ul. Felczaka od Monte Cassino do al. Wojska Polskiego

5) ul. Potulicka od ul. Narutowicza do ul. Czarnieckiego

6) ul. Kaszubska od ul. Narutowicza do ul. Czarnieckiego

7) ul. 3 Maja od ul. Narutowicza do ul. Owocowej

7a) ul. 3 Maja od ul. Owocowej do ul. Narutowicza

8) ul. Korzeniowskiego od ul. 3 Maja do pl. Zawiszy Czarnego

9) ul. Owocowa

10) ul. Limanowskiego

11) ul. Czarnieckiego

12) ul. Księcia Świętopełka

13) ul. Nowa

14) ul. Dworcowa od ul. Korzeniowskiego do Nabrzeża Wieleckiego

15) ul. Świętego Ducha

16) ul. Rybacka

17) ul. Podgórna

18) ul. Staromiejska od ul. Podgórnej do ul. Kardynała Wyszyńskiego

19) ul. Kardynała Wyszyńskiego

20) ul. Grodzka od ul. Sołtysiej do ul. Kuśnierskiej

21) ul. Rycerska

22) ul. Kuśnierska

23) ul. Księcia Mściwoja II

24) ul. Panieńska

25) ul. Herberta

26) ul. Korsarzy od ul. Farnej do ul. Rycerskiej

27) ul. Małopolska od ul. Matejki do ul. Komandorskiej

28) ul. Starzyńskiego od ul. Zygmunta Starego do ul. Wawelskiej

29) ul. Plantowa

30) ul. Wawelska od ul. Starzyńskiego do ul. Henryka Pobożnego

31) ul. Wawelska od ul. Admiralskiej do ul. Jarowita

32) ul. Henryka Pobożnego od ul. Zygmunta Starego do ul. Wawelskiej

33) ul. Szczerbcowa od ul. Henryka Pobożnego do ul. Starzyńskiego

34) ul. Komandorska

35) ul. Admiralska

36) pl. Świętego Piotra i Pawła

37) pl. Zawiszy Czarnego od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja


Dział II : Drogi publiczne objęte podstrefami:


1. Drogi publiczne objęte podstrefą A:

1) al. Wojska Polskiego od ul. Felczaka do ul. Niedziałkowskiego

1a) al. Wojska Polskiego od ul. Niedziałkowskiego do ul. Felczaka

2) ul. Kaszubska od ul. Narutowicza do ul. Czarnieckiego

3) ul. Korzeniowskiego od ul. 3 Maja do pl. Zawiszy Czarnego

4) ul. Limanowskiego

5) ul. Dworcowa od ul. Korzeniowskiego do Nabrzeża Wieleckiego

6) ul. Świętego Ducha

7) ul. Kardynała Wyszyńskiego

8) ul. Korsarzy od ul. Farnej do ul. Rycerskiej

9) ul. Małopolska od ul. Matejki do ul. Komandorskiej

10) pl. Świętego Piotra i Pawła

11) pl. Zawiszy Czarnego od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja


2. Drogi publiczne objęte podstrefą B:

1) ul. Monte Cassino - od ul. Królowej Korony Polskiej do ul. Szymanowskiego

2) al. Wojska Polskiego od ul. Królowej Korony Polskiej do ul. Felczaka

2a) al. Wojska Polskiego od ul. Felczaka do ul. Królowej Korony Polskiej

3) ul. Królowej Korony Polskiej od al. Wojska Polskiego do ul. Ogińskiego

4) ul. Felczaka od ul. Monte Cassino do al. Wojska Polskiego

5) ul. Potulicka od ul. Narutowicza do ul. Czarnieckiego

6) ul. 3 Maja od ul. Narutowicza do ul. Owocowej

6a) ul. 3 Maja od ul. Owocowej do ul. Narutowicza

7) ul. Owocowa

8) ul. Czarnieckiego

9) ul. Księcia Świętopełka

10) ul. Nowa

11) ul. Rybacka

12) ul. Podgórna

13) ul. Staromiejska od ul. Podgórnej do ul. Kardynała Wyszyńskiego

14) ul. Grodzka od ul. Sołtysiej do ul. Kuśnierskiej

15) ul. Rycerska

16) ul. Kuśnierska

17) ul. Księcia Mściwoja II

18) ul. Panieńska

19) ul. Herberta

20) ul. Starzyńskiego od ul. Zygmunta Starego do ul. Wawelskiej

21) ul. Plantowa

22) ul. Wawelska od ul. Starzyńskiego do ul. Henryka Pobożnego

23) ul. Wawelska od ul. Admiralskiej do ul .Jarowita

24) ul. Henryka Pobożnego od ul. Zygmunta Starego do ul. Wawelskiej

25) ul. Szczerbcowa od ul. Starzyńskiego do ul. Henryka Pobożnego

26) ul. Komandorska

27) ul. Admiralska


[1]) Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27 lipca 2012 r., znak: NK-4.4131.259.2012.WE Wojewoda Zachodnio-pomorski stwierdził nieważność § 3 ust. 2 uchwały

[2]) Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27 lipca 2012 r., znak: NK-4.4131.259.2012.WE Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 3 ust. 2 uchwały w zakresie wyrazów "Opłata za kartę strefową wynosi 5 zł."

[3]) Dodany przez § 1 Uchwały Nr XXVIII/816/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1651), która weszła w życie 3 maja 2013 r.

[4]) Dodany przez § 1 Uchwały Nr XXVIII/816/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1651), która weszła w życie 3 maja 2013 r.

[5]) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b Uchwały Nr XXXIX/1169/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1699), która weszła w życie 3 maja 2014 r.

[6]) Zmieniony przez § 1pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/1169/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zach. poz.1699), która weszła w życie 3 maja 2014 r.

[7]) Dodany przez § 1 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/1169/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zach. poz.1699), która weszła w życie 3 maja 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »