| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/248/14 Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2014 rok

Na podstawie art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt(Dz. U. z 2013 r. poz. 856) art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne, których ststutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy i dzierżawców kół łowieckich działających na obszarze gminy Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sie program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno na 2014 rok, zwany dalej "Programem".

§ 2. Celem niniejszej uchwały jest:

1) zapobieganie bezdomności zwierzat;

2) ograniczenie niekontrolowanego rozrody zwierząt domowych, tj. psów i kotów;

3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

§ 4. 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Drawno;

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Drawna;

3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt INSPEKTORAT TOWARZYSTWA OCHRONY ZWIERZĄT "ANIMALS", 78-200 Białogard, ul. Zwycięstwa 58 zgodnie z zawartą umową.

§ 5. 1. Bezdomność zwiarząt, tj. psów i kotów likwidowana jest poprzez odławianie bezdomnych zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma mozliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt przeprowadzone będzie w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwiarząt oraz nie zadający im cierpienia.

§ 6. 1. Wprowadza się obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych oddawanych z terenu Gminy Drawno do schroniska dla zwierząt.

2. Obowązek okreslony w ust. 1 spoczywa na schronisku, z którym Gmina ma podpisaną umowę.

§ 7. Gmina sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym zapewnia ich dokarmianie.

§ 8. 1. Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych tj. psów i kotów poprzez:

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt z terenu Gminy;

2) pokrycie kosztów leczenia weterynaryjnego, szczepień ochronnych, sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, jeżeli będzie to warunkiem oddania zwierzęcia do adopcji;

3) pokrycia kosztów dokarmiania zwierząt w okresie poszukiwania osób chętnych do adopcji.

2. Gmina płaci 100% kosztów zabiegów weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lekarzowi, z którym Gmina zawarła umowę na swiadczenie usług: Zakład Usług Weterynaryjnych, 73-220 Drawno, ul. Polna 14/4.

§ 9. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów zabiegów uśpienia ślepych miotów oraz sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów lub kotów.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

1) uśpienia mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;

2) bezdomne zwierzęta, w szczególności koty będą na zlecenie gminy wyłapywane i przewożone do lekarza weterynarii, w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji;

3) zabiegi uśpienia, kastracji lub sterylizacji na zasadach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie powyższych usług;

4) Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

§ 10. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje mozliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, zostaną przekazane gospodarstwu rolnemu - Pana Tomasza Buchajczyka, zm. Pszczewko 2, 73-220 Drawno, które posiada możliwości sprawowania opieki nad tymi zwierzętami oraz wyraża zgodę na ich utrzymanie.

§ 11. 1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, wykonuje na zlecenie gminy Zakład Usług Weterynaryjnych, 73-220 Drawno, ul. Polna 14/4 zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

§ 12. 1. Gmina realizuje program w granicach środkó finansowych przypadających na ten cel w danym roku w budżecie Gminy.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku 2014 w budżecie Gminy:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - 12000,00 zł,

2) zabiegi weterynaryjne, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom, dokarmianie - 3000,00 zł,

3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych, tj. psów i kotów - 1000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Paszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »