| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/287/14 Rady Gminy Kozielice

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318 ze zm. ) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala si ę, co nast ę puje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kozielice;

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego;

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt 2 litera a-k oraz czysty gruz budowlany, o którym mowa w pkt 8;

4) przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne - rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2013r. poz. 1399 ze zm.) i z którym zarządzający podpisał umowę;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013r. poz. 1399 ze zm.);

6) zarządzającym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (dalej - zarządzający) - rozumie się przez to Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, wykonujący zadania Związku Gmin Dolnej Odry w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2a ustawy;

7) osoba zatrudniona - rozumie się przez to zarówno właścicieli, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, ze zm.) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, świadczące pracę w miejscu powstawania odpadów;

8) czysty gruz budowlany - rozumie się przez to odpadowy
w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (, , http://pl.wikipedia.org/wiki/Dachówka, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kafel i in.), pokruszonego http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton, tynku, gipsu, cementu;

9) odpady wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

Rozdział 2.
Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku oraz należyty stan sanitarno-higieniczny na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

a) papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c) metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

d) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,

e) zużyte opony,

f) odpady wielkogabarytowe,

g) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

h) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe;

3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa
w pkt 2 litera a-k, przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) usuwania z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości śniegu, błota oraz lodu na całej jego długości i możliwie największej jego szerokości, lecz nie mniej niż 1,5 m;

5) dojścia i dojazdy do obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie nieruchomości, winny być odśnieżane i odladzane w miarę potrzeby, jeżeli po nieruchomości poruszają się pojazdy lub osoby postronne poza właścicielem i stałą obsługą;

6) śnieg, lód lub błoto należy odgarnąć w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

§ 4. Poza myjniami i warsztatami samochodowymi:

1) mycie pojazdów samochodowych zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z niniejszym regulaminem. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gruntu;

2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać pod warunkiem, że powstające odpady gromadzone będą w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych pojemników

§ 5. . Odpady komunalne mogą być zbierane jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach) wyłącznie do tego celu przeznaczonych oraz przeznaczonych do tego celu workach.

§ 6. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) z nieruchomości zamieszkałych:

a) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l;

b) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-d z nieruchomości z zabudową jednorodzinną i zagrodową - worki
o minimalnej pojemności 120 l;

c) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

d) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - worki o minimalnej pojemności 120 l;

2) z nieruchomości niezamieszkałych:

a) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l;

b) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - worki o minimalnej pojemności 120 l lub pojemniki o minimalnej pojemności 120 l z zastrzeżeniem lit. c;

c) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d, worki o minimalnej pojemności 120 l;

d) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

3) do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w § 3 pkt 2
lit.: a-c, zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych mogą być używane punkty selektywnego gromadzenia odpadów składające się każdy z co najmniej 3 pojemników o pojemności nie mniejszej niż 1,1 m3 po nie mniej niż jednym na określoną w § 3 pkt 2 lit. a-c grupę odpadów.

§ 7. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe - co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 120 l;

b) gospodarstwo czteroosobowe i większe - co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 240 l;

2) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki,
w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę;

3) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) gospodarstwo jedno-, dwuosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

b) gospodarstwo trzy- , cztero- i pięcioosobowe - co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 240 l;

c) gospodarstwo sześcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki
o minimalnej pojemności 240 l lub jeden pojemnik o pojemności 660 l;

4) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 30 l na osobę.

§ 8. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych; dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności
120 l;

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 6 l na każdą osobę zatrudnioną, ucznia, dziecko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

3) dla lokali handlowych - co najmniej 60 l na każdą osobę zatrudnioną, przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na lokal;

4) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na lokal; dotyczy to także miejsc
w tzw. "ogródkach", zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 120 l na punkt;

6) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, zakładów karnych itp. - 12 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l;

7) dla ogródków działkowych 3 l na każdą działkę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l na rodzinny ogród działkowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014r. poz. 40);

8) dla budynków rekreacji indywidualnej, domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na budynek rekreacji indywidualnej, domek letniskowy;

9) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej,
w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

10) dla gabinetów lekarskich, weterynaryjnych i innych - 15 l na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l;

11) dla cmentarzy - co najmniej jeden pojemnik 660 l;

12) dla kempingów, pól namiotowych, obozowisk 2 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

13) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.

§ 9. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w § 8 nie obejmują odpadów innych niż komunalne, wytwarzanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, lub nieruchomości
w części niezamieszkałej.

§ 10. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 120 l.

§ 11. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do przewidywanej średniej liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów 1 l na 1 osobę.

§ 12. 1. Ustala się następującą kolorystykę pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) NIEBIESKI - papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

2) ZIELONY - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

3) ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

2. Ustala się następującą kolorystykę worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) NIEBIESKI - papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

2) ZIELONY - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

3) ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

4) BRĄZOWY - odpady zielone.

§ 13. W przypadku, gdy odpady wymienione w § 3 pkt 2, lit. a-d, są zbierane w sposób selektywny powinny być gromadzone:

1) w workach - na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, przy czym worki te mogą być umieszczone w pojemnikach, z zastrzeżeniem, że
w dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyjęcia worków z pojemników i umieszczenia ich w miejscu widocznym przed posesją;

2) w pojemnikach - na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych,
z zastrzeżeniem odpadów, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d;

3) w pojemnikach lub workach - na terenie nieruchomości niezamieszkałych.

§ 14. Pojemniki, w których gromadzone są odpady, powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

1) użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników.

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki lub pojemniki w punkcie zbierania odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.), pojemniki należy umieszczać tak, by nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców i innych osób trzecich;

3) właściciel nieruchomości zobowiązany jest gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru, pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu widocznym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości;

4) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.

§ 15. Właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może wyposażyć zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2-6.

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. od e-k regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne co najmniej cztery razy w roku według ogłoszonego harmonogramu.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej Związku Gmin Dolnej Odry w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli, na ich koszt.

4. Czysty gruz budowlany pochodzący z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie (nie dotyczy robót budowlanych i rozbiórkowych, na wykonanie których, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których wymagane jest zgłoszenie do administracji architektoniczno - budowlanej) - można bezpłatnie oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady biodegradowalne za wyjątkiem odpadów zielonych zebrane na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości.

6. Odpady zielone są odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne co najmniej jeden raz w miesiącu, według ogłoszonego harmonogramu. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości.

§ 17. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 18. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 19. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.

§ 20. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; instrukcja taka powinna być przedłożona po oddaniu do eksploatacji danej instalacji oraz na żądanie organu gminy.

§ 21. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi
i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Rozdział 5.
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 22. 1. Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

3. Właściciele (opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki itp. oraz z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku.

§ 23. 1. Osoba wyprowadzająca psa w miejsce publiczne jest zobowiązana prowadzić go na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub psów w inny sposób zagrażających otoczeniu - również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w warunkach nieprzystosowanych dla zwierząt oraz postępowania z nimi w sposób niehumanitarny, jak bicie, głodzenie, okaleczenie, porzucanie itp.

3. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach określonych przez przewoźnika

4. Psy bez wymaganego znaku identyfikacyjnego, pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 24. 1. Na terenie gminy Kozielice wprowadza się zakaz chowu i trzymania zwierząt gospodarskich. Dopuszcza się hodowlę ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, gołębie itp.) i królików w zabudowie jednorodzinnej.

2. Trzymanie ptactwa i królików dopuszczalne jest na nieruchomości z zapewnieniem odległości nie mniej niż 10 m od granicy posesji od strony drogi i 5m od pozostałych granic. Odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.

§ 25. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązany jest zapewnić:

1. Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem.

2. Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.

§ 26. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia oraz podanie do publicznej wiadomości.

Rozdział 8.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 27. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Kozielice odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, lub w instalacjach do zastępczej obsługi regionu wskazanych w "Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023", przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą -Nr XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 28. Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/276/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Robert Sójka


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/287/14
Rady GMINY KOZIELICE

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice stanowi wykonanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).

Dość obszerna zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy okazała się konieczna i uzasadniona w związku z doświadczeniami zebranymi na podstawie pierwszego półrocza funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Główne zmiany dotyczą sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów oraz rodzaju i minimalnych pojemności pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Jednocześnie w związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie oraz podjętą przez Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry uchwały nr 13/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zmiana regulaminu dotyczy również odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Zmieniony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy określa jak uprzednio szczegółowo zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, zadania Gminy oraz Zarządzającego systemem gospodarowania odpadami, czyli Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry.

Regulamin precyzuje wymagania dotyczące prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów. Określone zostały w nim minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Właściciel nieruchomości, przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, został zobowiązany do dostosowania ich pojemności do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników, przy uwzględnieniu średnich tygodniowych normatywów dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w różnych źródłach.

W regulaminie ustalona została kolorystyka pojemników i worków do selektywnego zbierania czterech frakcji odpadów komunalnych. Zgodnie z regulaminem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę,
z zastrzeżeniem możliwości dowozu przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Mając na uwadze powyższe przedstawia niniejszy projekt regulaminu do uchwalenia przez Radę Gminy Kozielice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »