| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIV/259/14 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławoborze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.) oraz art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 749, zm. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej "deklaracją", składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na obszarze Gminy Sławoborze, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. §2.1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do Urzędu Gminy w Sławoborzu w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).

2. Złożenie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej zwanej dalej ePUAP.

3. Złożenie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania formularza elektronicznego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w §1 w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Sławoborze wypełnioną deklarację, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI/175/13 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławoborze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kuźma


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/259/14
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »