reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-11(9)/2014/1249/XIV-1272/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 10 czerwca 2014 r.

zatwierdzaląca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne PGE Górnictwo i Energetyka Konwecjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra z siedzibą w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 45 w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 kwietnia 2014 r., który wpłynął dnia 9 kwietnia 2014 r., przedsiębiorstwa


PGE Górnictwo i Energetyka Konwecjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra z siedzibą w Nowym Czarnowie

posiadającej:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000032334,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 769-050-24-95

zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

postanawiam:

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na jeden rok od dnia jej wprowadzenia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") w dniu 12 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/254/1249/U/OT-4/98/WL (ze zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/267/1249/U/OT-4/98/WL (ze zm.), w dniu 9 kwietnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne. W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia: 24 kwietnia 2014 r. oraz 23 maja 2014 r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach 15 i 30 maja 2014 r. Pismem z dnia 3 czerwca 2014 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administarcyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo energetyczne pismem z dnia 5 czerwca 2014 r., które wpłynęło dnia 6 czerwca 2014 r. poinformowało, że nie skorzysta ze swojego uprawnienia.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust.
1-5 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo energtyczne przy zastosowaniu uproszczonego sposobu kalkulacji cen ciepła, o których mowa w § 13 rozporządzenia taryfowego. Natomiast stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały przez przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Ustalony okres obowiązywania taryfy dla ciepła odpowiada okresowi stosowania taryfy wskazanemu w § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego

W tym stanie rzeczy postanawiam orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71- 617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista


Robert Niewadzik

Opłatę skarbową w wysokości 10 złotych, uiszczono w dniu 7 kwietnia 2014 r., na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota - Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Starszy specjalista - Ewa Żaba

Otrzymują:

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwecjonalna S.A.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

74-105 Nowe Czarnowo 76,

2. Wojewoda Zachodniopomorski

3. a/a


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-11(9)/2014/1249/XIV-1272/EŻ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama