reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 619/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 44 000,00 zł

z tytułu realizacji zadań własnych:

dział 852-Pomoc społeczna - 44 000,00 zł

rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 44 000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 197 100,00 zł

z tytułu realizacji zadań własnych:

dział 600-Transport i łączność - 100 000,00 zł

rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 100 000,00 zł

dział 801-Oświata i wychowanie - 53 100,00 zł

rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 35 300,00 zł

rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 17 800,00 z

dział 852-Pomoc społeczna - 44 000,00 zł

rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 44 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 153 100,00 zł

z tytułu realizacji zadań własnych:

dział 600-Transport i łączność - 100 000,00 zł

rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 100 000,00 zł

dział 758-Różne rozliczenia - 53 100,00 zł

rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 53 100,00 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 607/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 616/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 617/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu


Wojciech Konarski


Członek Zarządu


Jerzy Miler


Członek Zarządu


Jan Gładkow


Członek Zarządu


Jan Podleśny


Członek Zarządu


Roman Rataj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 619/2014
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 5 czerwca 2014 r.

Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

600

Transport i łączność -zadanie własne

100 000,00

100 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

100 000,00

4270

Zakup usług remontowych

100 000,00

6660

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

100 000,00

758

Różne rozliczenia -zadanie własne

53 100,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

53 100,00

4810

Rezerwy

53 100,00

852

Pomoc społeczna -zadanie własne

44 000,00

85204

Rodziny zastępcze

44 000,00

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

44 000,00

RAZEM

44 000,00

-

100 000,00

153 100,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 619/2014
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 5 czerwca 2014 r.

Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

801

Oświata i wychowanie - zadanie własne

53 100,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

35 300,00

4220

Zakup środków żywności

14 081,76

4260

Zakup energii

19 800,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 418,24

80111

Gimnazja specjalne

17 800,00

4220

Zakup środków żywności

8 400,00

4260

Zakup energii

9 400,00

RAZEM

-

-

53 100,00

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 619/2014
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 5 czerwca 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

852

Pomoc społeczna -zadanie własne

44 000,00

85204

Rodziny zastępcze

44 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 000,00

RAZEM

-

-

44 000,00

-


Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

1) wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którymi zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 53 100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii oraz na koszty postępowania sądowego,

2) zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2014 r., zgodnie z którym zwiększa się o 44 000,00 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) plan dochodów powiatu i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 4270-Zakup usług remontowych o 100 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zwrot dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2011 r. (zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym) na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Warnice".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama