reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/243/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2014 r. oraz zmiany w uchwale Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. N 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 2 33.493,21 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę - 100.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi: 13. 721.157, 93 zł. z tego:

- dochody bieżące: 12. 517. 930,93 zł

- dochody majątkowe: 1.203.227,00 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 400.782, 23 , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 127. 987,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 15. 559. 894, 22 . z tego:

- wydatki bieżące: 12. 659. 852,22

- wydatki majątkowe: 2.900.042,00 zł

§ 7. Zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 1 39. 302,02 z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1 39. 302,02

§ 8. 1. W Uchwale Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2014, § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody i przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody 2.8 36.9 63,29

2) rozchody 998.227,00 zł".

2. W Uchwale Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2014, dokonuje się zmian Załącznika Nr 3, według Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady


Kazimierz Mendak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/243/2014
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów - zwiekszenia


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/243/2014
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany dochodów - zmniejszenia


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/243/2014
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiany wydatków - zwiększenia


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/243/2014
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany wydatków - zmniejszenia


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/243/2014
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody


Uzasadnienie

1. Dokonano technicznego przeniesienia planowanych dochodów w wysokości 100.000,00 zł, z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków w miejscowościach gminnych z Rozdziału 01095 - Pozostała działalność, do Rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w Dziale - Rolnictwo i łowiectwo.

2. Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Żelewie dokonuje sie zmiany w Funduszu Sołeckim sołectwa Żelewo, polegającej na rezygnacji z montażu lamp oświetleniowych i przeznaczeniu środków finansowych na zwiększenie kosztów budowy wjazdu i podejścia na cmentarz gminny w Żelewie. Przenosi się plan wydatków z Rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 2.000,00 zł do Rozdziału 71035 - Cmentarze.

3. Zmniejsza się wydatki w Rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, o łączną kwotę 55.987,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, zatrudniacych przez Ośrodek Pomocy Społecznej były zabezpieczone dochodami własnymi gminy. W dniu 26 maja Wojewoda Zachodniopomorski przyznał gminie dotację z przeznaczeniem na te wydatki, co umożliwiło uwolnienie zabezpieczonych uprzednio środków w budżecie gminy.

4. Gmina planuje dofinansować zakup pojazdu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP Stare Czarnowo w łącznej wysokości 150.000,00 zł. W ramach współpracy między jednostkami, OSP Kołbacz zdecydowała o przekazaniu części dotacji jej przyznanej na rzecz zakupu pojazdu dla OSP Stare Czarnowo. Na pokrycie środków finansowych na dotację przeznacza się również dochody uzyskiwane przez Gminę z tytułu odsetek od lokat finansowych zakładanych w bankach, w wysokości 50.000,00 zł. Gmina dodatkowo dodaje 80.000,00 zł pochodzących z wolnych środków z lat poprzednich. W Rozdziale 75412 - Ochotnicze staże pożarne, zmiejsza się plan wydatków w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowrzyszeniom, o kwotę 20.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finanswów publicznych, o kwotę 150.000,00 zł. Wydatki w wysokości 80.000,00 zł nieznajdujące pokrycia w dokonywanych zmianach budżetu zostaną sfinansowanie z wolnych środków budżetu.

5. W związku z powiatowymi zawodami strażackimi, które w tym roku beda organizowane przez Gminę Stare Czarnowo, planuje się zakupić dodatkowy sprzęt do działań ratowniczych dla 4 gminnych jednostek OSP o łącznej wartości 10.000,00 zł. Wydatki w wsokości 10.000,00 zł nieznajdujące pokrycia w dokonywanych zmianach budżetu zostaną sfinansowanie z wolnych środków budżetu.

6. Do planowanych wydatków w Rozdziale 90095 - Pozostała działalność, dodaje się kwotę 50.000,00 zł, którą sfinansuje się zagospodarowanie terenu za przedszkolem w Kołbaczu z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek. Wydatki zostana pokryte wolnymi środkami budżetu w wysokości 49.302,02 zł oraz środkami uwolnionymi po dotacji na Asystentów rodziny w wysokości 697,98 zł

7. W dniu 13 maja 2014 r Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie zwróciła się do Wójta z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych w Dziale 852 - Pomoc społeczna, Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 16.927,93 zł. Gmina wykonuje usługi opiekuńcze wobec 3 podopieczych. W roku poprzednim osoba wykonująca te zadania była zatrudniona tylko przez pół roku i dodatkowo jej umowa była realizowana w ramach prac interwencyjnych z 50% dofinansowaniem przez Urząd Pracy. Zwiększone wydatki na ten cel zostaną pokryte dochodami w wysokości 6.600,00 zł, z tytułu opłat jakie ponoszą podopieczni lub ich rodziny w związku ze współfinansowaniem wykonywanych usług opiekuńczych oraz środkami uwolnionymi po dotacji na Asystentów rodziny w wysokości 10.327,93 zł.

8. Zgodnie z Aneksem Nr UDA-PO KL.07.01.01-32-014/0812 podpisanym z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie został zwiększony zakres rzeczowy i finansowy projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie w ramach POKL "Równe Szanse". Do dochodów w Rozdziale 85395 - Pozostała działalność - dodaje się kwotę 25.406,78 zł jako zwiększone dofinansowanie projektu, natomiast do wydatków w tym Rozdziale dodaje się kwotę 28.164,20 zł. Kwota 2.757,42 zł, stanowiąca zwiększony wkład własny gminy do projektu, nieznajdująca pokrycia w planowanych dochodach, będzie sfinansowana środkami uwolnionymi po dotacji na Asystentów rodziny.

9. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie prac związanych z kontynuowaniem usuwania azbestu z budynków w miejscowościach gminnych. Całkowity koszt prac na rok 2014 wynosi 34.954,20 zł i tyle zostaje wprowadzone do planu wydatków w Rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami. Do dochodów Gminy wprowadza się kwotę dotacji jaka przyznana zostanie z WFOŚiGW w wysokości 29.646,00 zł. Wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.308,20 zl zostanie pokryty środkami uwolnionymi po dotacji na Asystentów rodziny.

10. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie prac związanych ze zniszczeniem niebezpiecznych roślin z gatunku "Barszcz Sosnowskiego".Planowany całkowity koszt prac na rok 2014 wynosi 30.000,00 zł i tyle zostaje wprowadzone do planu wydatków w Rozdziale 90004 Utrzymnaie zieleni w miastach i gminach. Do dochodów Gminy wprowadza się kwotę dotacji jaka przyznana zostanie z WFOŚiGW w wysokości 18.000,00 zł. Wkład własny gminy w realizację przedsięwzięcia w wysokości 12.000,00 zl zostanie pokryty środkami uwolnionymi po dotacji na Asystentów rodziny.

11. Zgodnie z Umową nr FMP-2013-151 zawartą 10 kwietnia 2014 r. ze stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Gmina otrzymała dofinansowanie Małego Projektu pod tytułem: "Jesteśmy tacy sami - warsztaty artystyczne" w ramach Funduszu Małych Projektów. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1.070,00 EUR, (wg. kursu 4,2249 zł/EUR - 4.520,64 zł). Kwota ta zostaje wprowadzona do planu wydatków w Rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury. Do dochodów gminy w Rozdziale 92105, prowadza się wartość dofinansowania realizacji projektu w wysokości 909 EUR , tj. 3.840,43 zł. Wkład własny gminy do projektu w wysokości 161 EUR, tj. 680,21 zł zostanie pokryty środkami uwolnionymi po dotacji na Asystentów rodziny.

12. Do planu wydatków w Rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, wprowadza się kwotę 24.215,26 zł na realizację "Warsztatów rękodzieła na terenie Gminy Stare Czarnowo" których realizacja planowana jest na miesiące VIII-XI 2014 r. Dofinansowanie projektu w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych będzie rozliczone w kolejnym roku budżetowym. Planowane wydatki zostana pokryte środkami uwolnionymi po dotacji na Asystentów rodziny.

13. Dokonuje się technicznej zmiany klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, polegającej na zmniejszeniu planu wydatków w § 4270- Zakup usług remontowych o 50.000,00 zł, a zwiększeniu planu wydatków o tę kwotę w § - 6050 - Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych. Zmiana jest konieczna ze wzgledu na to, iż prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Kołbaczu to prace modernizacyjne a nie remontowe. Wykonanie powyższych prac powoduje wzrost wartości użytkowej i technicznej środka trwałego, a zatem należy je zakwalifikować do wydatków majątkowych.

Skarbnik Gminy


Agata Baran

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama