reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/336/14 Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatu na rok 2014 poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.825,20 zł - dochody własne Powiatu;

2) zmniejszenia dochodów majątkowych Powiatu o kwotę 260.019,65 zł wynikających z:

- zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych do uzyskania środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.827.500,00 zł;

- zwiększenia środków otrzymanych z budżetu na inwestycje na drogach powiatowych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 780.900,00 zł;

- przyznanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 621.710,25 zł;

- pozyskania środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 164.870,10 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatu na rok 2014 poprzez:

1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 37.500,00 zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.971.526,95 zł;

3) przesunięcia wydatków między działami na kwotę 1.080,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 73.413.672,32 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota - 65.971.753.97 zł;

b) dochody majątkowe kwota - 7.441.918,35 zł;

2) wydatkami w kwocie - 79.540.130,23 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota - 64.239.817,08 zł;

b) wydatki majątkowe kwota - 15.300.313,15 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.126.457,91 zł deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki, ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kalinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/336/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/336/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/336/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/336/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/336/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/336/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2014 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014:

- zwiększono plan dochodów bieżących Powiatu o kwotę 20.325,20 zł - dochody własne Starostwa Powiatowego w Koszalinie - wynikające z podpisanej w dniu 7 maja 2014 r. umowy, pomiędzy firmą POLDANOR SA z siedzibą w Przechlewie a Powiatem Koszalińskim, o współpracy stron dla realizacji wspólnego celu - przebudowy drogi powiatowej Nr 3501Z na odcinku Dargiń-Świelino;

- zmniejszono o kwotę 1.827.500,00 zł plan dochodów majątkowych - w związku ze zmianami źródeł finansowania planowanego zakupu sprzętu do remontu i przebudowy dróg powiatowych;

2. W dziale 758:

- rozdział 75802 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 780.900,00 zł, - środki z budżetu z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa i remont mostu w m. Dworek oraz dogi dojazdowej nr 3544Z Gąski-Dworek droga nr 11;

- rozdział 75861 pozyskano dotację od Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego" realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt planowany do realizacji w latach 2014-2015;

3. W dziale 854 rozdział 85403 zwiększono plan dochodów własnych powiatu o kwotę 2.500,00 zł - darowizna dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie na wydatki bieżące;

4. W dziale 900 rozdział 90095 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 164.870,10 zł - środki pozyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego" realizowanego z udziałem środków europejskich.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.

1. W dziale 600 dokonano zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie polegających na:

- przesunięciu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji, inwestycji planowanej do realizacji w latach 2014-2015 pn. "Przebudowa mostu w m. Ubiedrze wraz z drogą dojazdową nr 3577Z";

- zwiększeniu planu wydatków majątkowych §6050 o kwotę 20.325,20 zł na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 3501Z na odcinku Dargiń-Świelino;

- dokonano zmian w planie wydatków w §6060 wynikające ze zmian w źródłach finansowania planowanego zakupu sprzętu do remontu i przebudowy dróg powiatowych (zabezpieczono wkład własny powiatu);

2. W dziale 750 rozdział 75020 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.099.134,00 zł, na realizację projektu pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego", częściowo finansowanego ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, planowanego do realizacji w latach 2014-2015 z łącznym budżetem w kwocie 1.630.663,00 zł;

3. W dziale 851 rozdział 85111 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 700.000,00 zł w związku z udzieloną przez Powiat pomocą finansową w formie dotacji Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na budowę lądowiska dla śmigłowca ratunkowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie;

4. W dziale 854 rozdział 85403 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł, w związku z uzyskaną darowizną.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie dokonano przesunięć wydatków między działami 854 i 801 na kwotę 1.080,00 zł. Zwiększenie w dziale 801 rozdział 80146 związane jest z podjęciem przez nauczyciela studiów.

Zmiany w planie przychodów Powiatu na 2014 r.

W związku ze zmianą kwoty deficytu budżetu na 2014 r. oraz zmniejszeniem kwoty przyznanej pożyczki przez WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania "Budowa międzynarodowego ośrodka edukacji ekologicznej w Sarbinowie" o 282.144,47 zł:

1. zwiększono planowaną kwotę przychodów Powiatu z tytułu sprzedaży obligacji do kwoty 5.500.000,00 zł, z tego:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwota 3.500.000,00 zł;

- na pokrycie rozchodów powiatu wynikających ze spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 2.000.000,00 zł;

2. Zmniejszono planowaną kwotę angażowanych wolnych środków w 2014 r. do kwoty 3.242.816,10 zł, z tego:

- na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 2.103.323,59 zł;

- na pokrycie rozchodów powiatu wynikających ze spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.139.492,51 zł;

3. Zmniejszono planowaną kwotę przychodów Powiatu na pokrycie planowanego deficytu roku 2014 z zaciągniętych pożyczek do kwoty 523.134,32 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama