reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/339/14 Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 90 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290), art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) szkole - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, placówkę, ośrodek lub poradnię, o których mowa w art. 90 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzoną przez Starostę Koszalińskiego,

3) uczniu - należy przez to rozumieć również słuchacza i wychowanka,

4) osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która prowadzi szkołę, placówkę, ośrodek lub poradnię, o których mowa w art. 90 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) na terenie Powiatu Koszalińskiego.

§ 3. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia w niepublicznych szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych w tym z oddziałami integracyjnymi, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki a także w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które zgodnie z art. 71 b ust 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Koszalińskiego, otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Do czasu naliczenia Powiatowi Koszalińskiemu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na dany rok budżetowy, dotacja będzie przekazywana w oparciu o planowane kwoty subwencji oświatowej przyjęte w uchwale budżetowej.

3. Szkołom, o których mowa w ust. 1, przysługują dotacje na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Koszaliński.

4. Szkołom, nie wymienionym w ust. 1, które nie realizują zadań wynikających z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przysługują dotacje na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Koszalińskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia przyjęte w uchwale budżetowej zgodnie z ust. 1 i 2.

5. W przypadku braku na terenie Powiatu Koszalińskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji będą wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju przez najbliższy powiat - Miasto Koszalin, który jest organem prowadzącym dla wszystkich typów szkół publicznych określonych w art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

6. Miesięczna kwota dotacji, o ktorych mowa w ust. 3 będzie ustalana na podstawie comiesięcznej informacji przekazywanej przez szkołę wg wzoru: D = A x B, gdzie oznacza: D -wysokość dotacji, A - liczbę uczniów rzeczywistych w danym miesiącu, B - kwotę dotacji na jednego ucznia.

7. Miesięczna kwota dotacji, o których mowa w ust. 4, będzie ustalana na podstawie comiesięcznej informacji przekazywanej przez szkołę wg wzoru: D1 = A 1- B1, gdzie oznacza: D1 -wysokość dotacji, A1 - liczbę uczniów rzeczywistych w danym miesiącu x kwotę dotacji na jednego ucznia, B1 - liczbę uczniów rzeczywistych z poprzedniego miesiąca nieuczestniczącą w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych x kwota dotacji na jednego ucznia.

§ 4. 1. Osoba prowadząca składa wniosek o udzielenie dotacji do Starostwa Powiatowego w Koszalinie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie elektronicznej, w udostępnionym przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie systemie informatycznym, z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

§ 5. Informacje o wysokości dotacji przysługujących szkołom w danym roku budżetowym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i niniejszej uchwale przekazywane są przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

§ 6. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 7. Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, o których mowa w art. 90 ust. 3 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

§ 8. 1. Szkoła, o której mowa w § 3 ust. 1, sporządza i przekazuje Starostwu Powiatowemu w Koszalinie w terminie do 10 każdego miesiąca informację o rzeczywistej liczbie uczniów aktualnej na pierwszy dzień każdego miesiąca zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Szkoła, o której mowa w § 3 ust. 4 sporządza i przekazuje Starostwu Powiatowemu w Koszalinie w terminie do 10 każdego miesiąca informację o rzeczywistej liczbie uczniów aktualnej na pierwszy dzień każdego miesiąca i rzeczywistej liczbie uczniów z poprzedniego miesiąca, którzy nie uczestniczyli w minimum 50% zajęć edukacyjnych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Starostwo Powiatowe w Koszalinie przekazuje kolejną część dotacji zgodnie z informacją, o której mowa w ust. 1 i 2.

§ 9. 1. Osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku, rocznego rozliczenia dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu w Koszalinie.

3. Roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w formie elektronicznej, w udostępnionym przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie systemie informatycznym, z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

§ 10. 1. Na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu pracownicy Starostwa Powiatowego w Koszalinie mogą dokonywać kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji.

2. Kontrola dotacji obejmuje:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 8 ust. 1,

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 7.

3. Osoby upoważnione, do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do szkół oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymuje osoba prowadząca i Zarząd Powiatu w Koszalinie.

5. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu osobie prowadzącej przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień.

§ 11. Zasady zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości regulują odrębne przepisy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXI/272/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 9 października 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23 października 2013 r., poz. 3428).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kalinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

............................dnia.........................r.

……………………………………………………

(oznaczenie osoby prowadzącej)

……………………………………. ......................

(adres, siedziba)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok …………. dla szkoły ………………………

(nazwa i adres szkoły)

prowadzonej przez………………………………………………………………….....................

1. REGON szkoły……………… .......................................................................................

2. NIP szkoły……………………

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych ......................................................

4. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej .......................................

5. System kształcenia: dla młodzieży/dla dorosłych*

6. Planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ......r.: ……...

7. Planowana liczba uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia........r.: …...

Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy szkoły …………………………………………………………………………………………………………...

(nazwa banku, numer rachunku bankowego)**

…………………………………………… ..........................................................................................

(czytelny podpis ,pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prowadzącej)

.................................................................................................................................................................

Pouczenie: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

*Niepotrzebne skreślić

**Należy podać pełną nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/339/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

…………………………… .................

Miejscowość, data i pieczęć szkoły

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Informacja za miesiąc………………………………………………………

2. Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………

3. Szkoła dla: dzieci i młodzieży/dorosłych.....................................................

4. Rzeczywista liczba uczniów:

na dzień ……miesiąc……rok……..wynosi…………………………………

*5. Rzeczywista liczba uczniów z poprzedniego miesiąca - …..………., w tym:

- nieuczestnicząca w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych…………...

- uczestnicząca w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych……………… .

Osoba sporządzająca

……………………………

Pieczątka i podpis

Wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Wysokość dotacji

- za miesiąc…………………………. 20…….. rok

- kwota dotacji na jednego ucznia:………………………………….

- wysokość dotacji - szkoły dla dzieci i młodzieży - wg wzoru: D=A x B

D - wysokośc dotacji

A-liczba uczniów rzeczywistych w danym miesiącu

B- kwota dotacji na jednego ucznia

A…………………………………………………. ..........................................................

B…………………………………………………...........................................................zł.

D=A x B……………………………………………........................................................zł.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- *wysokość dotacji - szkoły dla dorosłych - wg wzoru: D1=A1-B1

D1 - wysokośc dotacji

A1-(liczba uczniów rzeczywistych w danym miesiącu x kwota dotacji na jednego ucznia)

B1-(liczba uczniów rzeczywistych z poprzedniego miesiąca nieuczestnicząca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych x kwota dotacji na jednego ucznia )

A1…………………………………………………..zł.

B1…………………………………………………..zł.

D=A1-B1…………………………………………….zł.

………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

pieczątka i podpis ,data

* dotyczy tylko szkół, w których nie realizuje się zadań wynikających z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - szkoły dla dorosłych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/339/14
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

.....................................................................................................

(miejscowość, data, oznaczenie osoby prowadzącej)

ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU………..

1. Nazwa i adres szkoły................................................................................................

2. Nazwa, adres, siedziba osoby prowadzącej

………………………………………………………………………………….………………………

3. REGON szkoły………………………………………………………………………

4. NIP szkoły…………………………………………………………………

5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych

.................................................................................................................................................................

6. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

………………………………………………………………………………………………………

7. System kształcenia: dla młodzieży/dla dorosłych*

8. Rachunek bankowy szkoły (nazwa, adres banku i nr rachunku)

…………………………………………………………………………………………………………

9. Dane o liczbie uczniów rzeczywistych i wykorzystanych kwotach dotacji w poszczególnych w miesiącach :

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba uczniów

Kwota dotacji

10. Kwota dotacji przyznanej ……………………………………………………… .........................................................................................................................................................................

11. Kwota dotacji wykorzystanej ……..................................................................................................

12. Kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi.............................................................

……………………………………………………………………………………. ...............................

czytelny podpis (pieczątka) osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prowadzącej

*podkreślić właściwe


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII / 339 /14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 18 czerwca 201 4 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Szkoły i placówki niepubliczne są jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez osoby prawne lub osoby fizyczne na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, dokonanego we właściwej jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z rozdziałem 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

Dotacje, które otrzymują szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i placówki niepubliczne mają charakter dotacji podmiotowych. Zgodnie z art. 131 ustawy o finansach publicznych dotacje podmiotowe obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie, w tym przypadku - w ustawie o systemie oświaty. Dotacje przeznaczone są wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej z tytułu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej określone w art. 90 ust. 3 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.). Kryterium przyznawania i rozliczenia udzielonych dotacji jest rzeczywista liczba uczniów.

Dnia 1 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 201 3 r. poz. 827). Ustawa zmieniająca nie obowiązywała w całości od 1 września 2013 r. Jednym z takich artykułów o innym terminie obowiązywania, ściśle związanym z uchwałą (§ 6 i 7), jest - art. 1 pkt 20 lit e i g ustawy zmieniającej, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 201 4 r.

W związku z powyższym nalezy wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 6 - zapis dotychczas obowiązujący - "Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły."

zmiana na: "Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia."

Zmiana ujęta w pkt 1 po raz pierwszy będzie realizowana w grudniu 2014 r. W porównaniu do obecnie obowiązujacego zapisu skróciła tylko termin przekazania dotacji w miesiącu grudniu. W pozostałych miesiącach roku tj. od stycznia do października terminy przekazywania dotacji pozostały bez zmian.

2) w § 7 - zapis dotychczas obowiązujący - "Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, o których mowa w art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)".

zmiana na : "Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, o których mowa w art. 90 ust. 3 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)".

Do dnia 1 stycznia 2014 r. ustawa o systemie oświaty nie określała katalogu wydatków bieżących, na które mogła być wykorzystana dotacja. W tym zakresie zastosowanie miała ustawa o finansach publicznych - art. 124 ust. 3. Budziło to liczne wątpliwości, dotyczące zakresu swobody beneficjenta w gospodarowaniu dotacją na cele finansowania działalności bieżącej szkoły lub placówki. Ustawa nowelizująca wprowadziła taki zapis do ustawy o systemie oświaty. Przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Ustawa o systemie oświaty wyraźnie pozwala na finansowanie każdego wydatku poniesionego na cele dofinansowania bieżącej działalności jednostki, z wyraźnym wykluczeniem jedynie finansowania wydatków majątkowych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Nowelizację należy traktować jako udzielenie "wykładni autentycznej", co powinno w dużej mierze przyczynić się do zakończenia sporów o prawidłowe rozumienie "celowości" wydatków podlegających zakwalifikowaniu do dotacji. Szkoły/placówki niepubliczne z przyznanej dotacji z budżetu powiatu wykorzystują ok. 90% na wynagrodzenia pracowników dydaktycznych (nauczycieli) i administracji. Jest to zgodne z dotychczasowymi i obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r. przepisami.

Starosta przekazuje uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595, poz.645; z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.)

Uchwała stanowi akt wykonawczy do ustawy o systemie oświaty i podejmowana jest na podstawie upoważnień ustawowych. Uchwała jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na zasadach i w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama