reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/471/2014 Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kołbaskowo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. Nr 232, poz. 1378; z 2014 r. poz. 40) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kołbaskowo" w brzmieniu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości - nieruchomości lub ich części związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem nowych miejsc pracy, położone na terenie Gminy Kołbaskowo stanowiące własność przedsiębiorców na warunkach określonych w "Programie pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kołbaskowo".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wierzbicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/471/2014
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 23 czerwca 2014 r.

"Program pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kołbaskowo"

§ 1. 1. Program reguluje zasady udzielania pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia od podatku, w ramach niniejszego programu przedsiębiorca może skorzystać, w zależności od ilości utworzonych nowych miejsc pracy- przez okres od 6 do 36 miesięcy.

2. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielania pomocy.

3. Pomoc udzielana w ramach programu nie narusza możliwości otrzymania przez jej beneficjenta innej pomocy dozwolonej przez Komisję Europejską lub objętej wyłączeniem grupowym, o ile nie naruszy to dopuszczalnej granicy intensywności pomocy określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Ilekroć w programie mowa o:

1) utworzenie nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie zatrudnionych na terenie Gminy Kołbaskowo w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, nie wcześniej niż w okresie 2 miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w niniejszym programie;

2) nowa inwestycja - należy przez to rozumieć nowo wybudowane lub nabyte budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, których budowa została zakończona lub do nabycia doszło po 31 grudnia 2013 r. Nowe inwestycje mogą być realizowane zarówno na gruntach nabytych po wejściu w życie przedmiotowej uchwały Rady Gminy Kołbaskowo, jak i na nabytych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc w ramach tego programu przed wejściem w życie uchwały;

§ 3. 1. Zwolnienia, o których mowa w programie stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszego programu, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego towarów w okresie 3 lat podatkowych nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.

4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje przedsiębiorców, którzy spełnili wymogi i kryteria warunkujące zwolnienie oraz udokumentowali ten fakt według zasad i w trybie przewidzianym niniejszą uchwałą.

5. Pomoc udzielona na podstawie programu podlega kumulacji z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, pod warunkiem, że nie przekroczy dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwoty pomocy ustalonej pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji.

§ 4. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle, będące wynikiem nowej inwestycji lub adaptacji według warunków § 5 ust. 3 i grunty z nimi związane, stanowiące własność przedsiębiorcy, w których utworzono nowe miejsca pracy.

2. Zwolnienie przysługuje w kwocie nie wyższej niz 40 000 zł za cały okres zwolnienia.

3. Zwolnienie przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wójt Gminy Kołbaskowo potwierdzi spełnienie warunków zwolnienia - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, w których będzie realizowana inwestycja, objętych obowiązkiem podatkowym w dniu złożenia wniosku;

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania stanowiących nową inwestycję, od których obowiązek podatkowy powstaje po dniu zgłoszenia spełnienia warunków do zwolnienia.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2 jest dniem udzielenia pomocy.

5. Wójt Gminy Kołbaskowo poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o spełnieniu lub niespełnieniu warunków do zwolnienia.

§ 5. 1. Kwota zwolnienia, nie może przewyższać kwoty należnego podatku od nieruchomości w okresie zwolnienia. W przypadku nabycia prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, zwolnienie przysługuje do wysokości należnej kwoty podatku, przypadającej proporcjonalnie do ilości miesięcy w danym roku podatkowym, odpowiadającym okresowi zwolnienia z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.

2. Kwota zwolnienia nie może przewyższać kwoty udokumentowanych kosztów nakładów inwestycyjnych.

3. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:

1) utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji - poszerzenia działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Gminy Kołbaskowo lub

2) utworzenie nowych miejsc pracy w zaadoptowanej dla celów prowadzenia nowej działalności gospodarczej, nieruchomości lub jej części stanowiącej własność przedsiębiorcy, które przez okres, co najmniej 3 miesięcy (przed rozpoczęciem nowej inwestycji) nie były wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej lub

3) uruchomienie działalności produkcyjnej lub usługowej i utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji, w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego związanego z nową inwestycją, a w przypadku adaptacji 6 miesięcy od jej zakończenia oraz

4) utrzymania zatrudnienia lub zwiększonego poziomu zatrudnienia na terenie Gminy Kołbaskowo przez cały okres zwolnienia oraz

5) zatrudnienia pracowników na czas nieokreślony ewentualnie na czas określony, przy czym okres trwania umowy o pracę na czas określony musi obejmować okres zwolnienia lub umowa powinna być zawarta na czas nieokreślony.

4. Zwolnienie przysługuje za utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty:

1) 2 nowych miejsc pracy - na okres 6 miesięcy;

2) 3 nowych miejsc pracy - na okres 12 miesięcy;

3) od 4 nowych miejsc pracy - na okres 18 miesięcy;

4) od 8 nowych miejsc pracy - na okres 24 miesięcy;

5) od 12 nowych miejsc pracy - na okres 36 miesięcy.

5. Podmiot ubiegający się o zwolnienie zobowiązany jest w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 (według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków określonych niniejszym programem) do przedłożenia:

1) oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków określonych niniejszą uchwałą;

2) dokumentów przedstawiających koszty nakładów inwestycyjnych związanych z nową inwestycją;

3) wniosku o udzielenie pomocy de minimis - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego programu wraz z:

a) korektą deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 - w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej,

b) korektą informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 - w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna;

4) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:

5) tytułu prawnego do nieruchomości;

6) pozwolenia na użytkowanie budynku lub budowli;

7) wypis z KRS lub wydruk wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

8) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

9) zestawienia średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzający miesiąc, w którym przedsiębiorca złożył wniosek dotyczący zwolnienia wraz z deklaracjami rozliczeniowymi (formularz ZUS DRA) za poszczególne miesiące z potwierdzeniem ich złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

10) wykazu wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy w okresie 2 miesięcy poprzedzających dzień oddania do użytkowania nowej inwestycji;

11) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS-u.

6. Beneficjent pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumenty związane z udzielonym zwolnieniem przez okres 5 lat od jego udzielenia.

7. Okres zwolnienia nie może przekroczyć okresu obowiązywania niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Kołbaskowo, na dzień przystąpienia do programu.

2. Warunek utworzenia nowego miejsca pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił przyrost miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca stworzył nowe miejsca pracy.

§ 7. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, jest zobowiązany do złożenia na początku każdego roku podatkowego do dnia 15 stycznia (według stanu na dzień 31 grudnia) w latach objętych zwolnieniem oraz w roku następnym po jego zakończeniu:

1) oświadczenia o utrzymaniu średniorocznego zatrudnienia, będącego podstawą do korzystania ze zwolnienia;

2) zestawienia średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzający miesiąc, w którym przedsiębiorca złożył wniosek dotyczący zwolnienia wraz z deklaracjami rozliczeniowymi (formularz ZUS DRA) za poszczególne miesiące poprzedniego roku kalendarzowego z potwierdzeniem ich złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

3) zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis oraz informacji o każdej innej pomocy publicznej, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszego programu.

§ 8. O udzielenie pomocy w ramach niniejszej uchwały nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy:

1) działający w sektorach rybołówstwa i akwakultury Rozporządzenie Rady (WE) Nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówsta i akwakultury (Dz.Urz UE L 17 z dnia 21 stycznia 2000 r.);

2) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;

3) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach, kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą oraz jeśli przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;

4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

6) jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorach, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówsta i akwakultury (Dz.Urz UE L 17 z dnia 21 stycznia 2000 r.) a także działalność w jednym lub większej liczbie sektorów lub w innych obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pomocy przyznanej w związku z działalnością w sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by działalność w sektorach wyłączonych z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z Roporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.);

7) znajdujących się w likwidacji lub upadłości, lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie układowe;

8) prowadzący działalność związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych (eksportowych) produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

9) jeżeli pomoc uwarunkowana jest użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywożonymi z zagranicy;

10) działający w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiąjącego Wspólnotę Europejską;

11) prowadzący działalność na nieruchomościach zajętych na stacje paliw, banki oraz związanych z działalnością handlową i deweloperską;

12) w przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza odpowiedniego pułapu, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek złączących się przedsiębiorstw. Pomoc de minimis przyznana zgodnie z prawem przed połączeniem lub przejęciem pozostaje zgodna z prawem;

13) jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na conajmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznana przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza zasadniczo przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność oraz majątek, w odniesieniu do których pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela sie proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.

§ 9. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Wójta Gminy Kołbaskowo w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Utrata prawa do zwolnienia następuje:

1) o ile w trakcie korzystania ze zwolnienia przez okres 3 lat łączna kwota udzielonej pomocy przekroczy pułap 200 tys. euro brutto (w przypadku sektora transportu 100 tys. euro brutto);

2) gdy przedsiębiorca wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci całkowite prawo do zwolnienia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym otrzymał zwolnienie;

3. W przypadku nie utrzymania w okresie trwania zwolnienia ilości miejsc pracy na terenie Gminy Kołbaskowo, których utworzenie stanowiło podstawę udzielenia zwolnienia, podatnik traci prawo do dalszego zwolnienia.

4. Gdy przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku przedłożenia wymaganych dokumentów traci prawo do zwolnienia od początku roku kalendarzowego przysługującego zwolnienia, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę zwolnienia do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono sprawozdanie - przedsiębiorca zachowuje prawo do dalszego zwolnienia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/471/2014
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 23 czerwca 2014 r.

WNIOSEK

o udzielenie pomocy de minimis w ramach "Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kołbaskowo"", stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr …..z dnia…………

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy

1. Pełna nazwa przedsiębiorcy..................................................................................................

2. Adres siedziby przesiębiorcy

Województwo..........................................................................................................................

Powiat.....................................................................................................................................

Gmina......................................................................................................................................

Miejscowość............................................................................................................................

Ulica........................................................................................................................................

Numer domu............................................................................................................................

Numer lokalu............................................................................................................................

3. Numer identyfikacyjny REGON..............................................................................................

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP).....................................................................................

5. Klasa rodzaju podstawowej dzialalności...................................................................................

6. Forma prawna przedsiębiorcy.................................................................................................

7. Wielkość przedsiębiorcy.........................................................................................................

(zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489)

II. Treść wniosku

Oświadczam, że znane mi są postanowienia programu, których będę przestrzegał. Równocześnie przedkładam następujące informacje:

Dane dotyczące nowej inwestycji:

1) .....................................................................................................................

2) ......................................................................................................................

3) ......................................................................................................................

Dane dotyczące zatrudnienia:

1) Średnia ilość pracowników ostatnich 12 miesięcy wynosi ...........................

2) Aktualna ilość pracowników ......................................................................

3) Liczba pracowników po zatrudnieniu dodatkowych osób wyniesie...............

Dane dotyczące stanowisk pracy, na których zostaną zatrudnieni nowi pracownicy

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Inne dane wymagane w programie:

1) ......................................................................................................................................................

2) ......................................................................................................................................................

III. Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z wnioskowaną pomocą

1) Imię i nazwisko..................................................................................................................

2) Stanowisko służbowe........................................................................................................

3) Telefon.............................................................................................................................

faks...............................................................................................................

4) E-mail.............................................................................................................................

.........................................

data

...................................................................

Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

do reprezentowania przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama