reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr L/453/2014 Rady Miasta Szczecinek

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska II” w Szczecinku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczecińska II" w Szczecinku oraz po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek" (uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczecińska II" w Szczecinku, zwany dalej "planem".

2. Granice obszaru o powierzchni 15 ha objętego planem określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczecińska II" w Szczecinku, opracowany w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1;

2) wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek" w skali 1 : 10000, stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

4) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi więcej niż 50%;

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych
na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

6) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący tablicą informacyjną lub szyldem;

7) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

8) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć: tablicę z nazwą ulicy lub stadionu, numer budynku, tablicę informacji przyrodniczej lub turystycznej oraz tablicę z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

9) zespole garaży - należy przez to rozumieć połączone ze sobą ścianami bocznymi co najmniej 3 garaże jednostanowiskowe dla samochodów osobowych, posiadające jednakową wysokość i kąt nachylenia połaci dachowych lub jeden budynek stanowiący garaż wielostanowiskowy.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

1) teren zabudowy usługowej - usług turystycznych, oznaczony symbolem 1UT;

2) teren sportu i rekreacji z dopuszczeniem zabudowy usługowej - usług turystycznych, oznaczony symbolem 2US/UT;

3) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem 3ZP;

4) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem 4KDW;

5) teren drogi publicznej, oznaczony symbolem 5KD-L.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się lokalizację:

a) budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu oraz z uwzględnieniem pkt 3 lit. a-b,

b) ogólnodostępnej ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego na kierunku wskazanym na rysunku planu;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

b) ogrodzeń w sposób uniemożliwiający przejście lub przejazd ścieżką rowerową lub ciągiem pieszo-rowerowym, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

c) reklam wolno stojących,

d) budynków blaszanych;

3) dopuszcza się:

a) w miejscach, w których pozwalają na to wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy lokalizację:

- budynków w odległości 1,5 m od granicy działek budowlanych lub bezpośrednio przy granicy działek budowlanych,

- budynków lub ich części przy granicy z działką ewidencyjną zajmowaną przez jez. Trzesiecko (poza planem),

b) przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę istniejących budynków zlokalizowanych poza ustaloną na rysunku planu linią zabudowy, z zakazem ich rozbudowy poza linię zabudowy oraz zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu,

c) lokalizację urządzeń lub obiektów budowlanych służących ochronie przyrody,

d) lokalizację obiektów małej architektury,

e) lokalizację reklam, wyłącznie na elewacjach budynków lub na obiektach sportowych,

f) lokalizację szyldów lub tablic informacyjnych,

g) lokalizację dojść i dojazdów.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:

a) ochronę i zachowanie zadrzewień nadwodnych, z uwzględnieniem pkt 3 lit. b,

b) w przypadku wycinki drzew na terenach przeznaczonych do zabudowy, kompensację w postaci nowych nasadzeń w granicach danego terenu,

c) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) stosowanie w celach grzewczych technologii zapewniającej obniżenie emisji benzo(a)piranu oraz pyłu PM10;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a,

b) stosowania w budynkach kotłów, pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu "Pojezierze Drawskie",

b) niezbędną wycinkę drzew:

- ze względów sanitarnych lub bezpieczeństwa,

- w miejscach lokalizacji budynków lub budowli, z uwzględnieniem pkt 1 lit. b;

c) stosowanie w celach grzewczych: kotłowni gazowych, ogrzewania elektrycznego, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się ochronę budynku o wartościach historycznych, oznaczonego na rysunku planu, poprzez:

1) zachowanie liczby kondygnacji;

2) zachowanie historycznych kształtów i podziałów otworów okiennych;

3) zachowanie formy i geometrii dachu oraz rodzaju pokrycia dachowego;

4) zakaz rozbudowy i nadbudowy;

5) dopuszczenie rozbiórki, wynikającej ze złego stanu technicznego potwierdzonego ekspertyzą techniczną, przy czym w przypadku rozbiórki wykonanie inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej obiektu oraz przekazanie jednego egzemplarza organowi do spraw ochrony zabytków.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii brzegowej jez. Trzesiecko (poza planem);

2) zapewnienie dostępu do wód powierzchniowych śródlądowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem § 4 pkt 3 lit. a tiret drugie;

3) zagospodarowanie terenu 3ZP zgodnie z § 17;

4) zagospodarowanie terenu 5KD-L zgodnie z § 19.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych ustala się:

1) ochronę i zagospodarowanie obszaru chronionego krajobrazu "Pojezierze Drawskie", którego granice wskazano
na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z pozostałymi ustaleniami planu;

2) zachowanie i ochronę, zgodnie z przepisami odrębnymi, pomników przyrody, wskazanych na rysunku planu na terenie 2US/UT.

§ 9. 1. Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości
i w związku z tym nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Zasady podziału nieruchomości określono w ustaleniach szczegółowych, przy czym niezależnie od ustaleń szczegółowych dopuszcza się łączenie działek geodezyjnych lub budowlanych w ramach danego terenu.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, ustalenia zawarte zostały w poszczególnych paragrafach niniejszej uchwały.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) dostęp do dróg, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

2) dla terenu 5KD-L - ulicę klasy lokalnej;

3) powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym poprzez istniejące: ul. Piłsudskiego, ul. Szczecińską
i ul. Mickiewicza;

4) na terenach dróg publicznych i wewnętrznych dopuszczenie realizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego;

5) kierunek przebiegu ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, wskazany na rysunku planu;

6) na terenach przeznaczonych do zabudowy zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a) 1 stanowisko na każdy 1 pokój hotelowy w obiektach świadczących usługi hotelarskie na terenie 1UT,

b) 1 stanowisko na każde 3 pokoje hotelowe w obiektach świadczących usługi hotelarskie na terenie 2US/UT,

c) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni sprzedaży obiektów handlowych,

d) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 75 m2 powierzchni użytkowej usług innych niż wymienione w lit. a-c,

e) proporcjonalnie 35 stanowisk na każde 1000 osób pojemności stadionu piłkarskiego;

7) zapewnienie przynajmniej części stanowisk postojowych dla samochodów na działce budowlanej, z dopuszczeniem lokalizacji pozostałych stanowisk postojowych dla samochodów na innych działkach budowlanych, do których inwestor wykaże tytuł prawny, w łącznej ilości nie mniejszej niż ustalona w pkt 6.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się:

a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci,

b) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej,

c) odprowadzanie ścieków bytowych lub komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

- z terenów 1UT i 2US/UT do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem pkt 3 lit. b,

- z terenów 4KDW i 5KD-L do sieci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych lub drenokolektorów, z dopuszczeniem dla terenu 4KDW zastosowania nawierzchni umożliwiającej infiltrację wód do gruntu,

- z terenu 3ZP do gruntu;

e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze źródeł indywidualnych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub ze źródeł indywidualnych, w tym z ogniw fotowoltaicznych,

g) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub gazowej, z uwzględnieniem § 5 pkt 3 lit. c;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe,

b) przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) dopuszcza się:

a) dowolne kształtowanie parametrów infrastruktury technicznej, roboty budowlane w jej zakresie oraz zmianę kierunków obsługi terenów infrastrukturą techniczną,

b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych na terenie.

§ 13. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, z wyjątkiem obiektów tymczasowych dopuszczonych w ustaleniach szczegółowych.

§ 14. Z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, nie ustala się stawek procentowych do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UT (0,85 ha) ustala się:

1) lokalizację zabudowy usługowej - usług turystycznych;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych,

b) pomostów,

c) tymczasowych obiektów handlowo - usługowych na czas trwania imprez,

d) sieci i obiektów infrastruktury technicznej;

3) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 3000 m2, z wyjątkiem wydzieleń geodezyjnych
na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 35% powierzchni działki budowlanej;

6) wysokość zabudowy do 16 m;

7) intensywność zabudowy od 0,0 do 1,8;

8) dowolny kąt nachylenia połaci dachowych;

9) dostęp do drogi 5KD-L przez działkę służącą jako dojazd do działek budowlanych, zlokalizowaną na terenie 2US/UT.

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US/UT (12,67 ha) ustala się:

1) lokalizację sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) usług turystycznych,

b) zespołów garaży,

c) pomostów,

d) dla budowli sportowych, ogrodzeń o wysokości większej niż 1,5 m,

e) sieci i obiektów infrastruktury technicznej;

3) wydzielenie działki służącej jako dojazd do działek budowlanych na terenie 1UT lub 2US/UT, nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej;

4) dowolne parametry nowo wydzielanych działek budowlanych, przy czym dopuszcza się wydzielenie nie więcej
niż jednej działki budowlanej, na której zlokalizowany zostanie wyłącznie obiekt świadczący usługi hotelarskie
bez sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych;

5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, przy czym dla działki budowlanej,
na której zlokalizowany zostanie obiekt świadczący usługi hotelarskie dopuszcza się powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni tej działki;

6) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej, przy czym dla działki budowlanej,
na której zlokalizowany zostanie obiekt świadczący usługi hotelarskie dopuszcza się teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 10% powierzchni tej działki;

7) wysokość zabudowy:

a) dla budynków usług turystycznych do 20 m,

b) dla budynków sportowo-rekreacyjnych do 15 m,

c) dla zespołu garaży do 5 m,

d) dla budowli, w tym: korony stadionu, masztów oświetleniowych, lub czaszy krytego boiska do 40 m;

8) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,9, przy czym dla działki budowlanej, na której zlokalizowany zostanie obiekt świadczący usługi hotelarskie dopuszcza się intensywność zabudowy do 2,0;

9) dowolny kąt nachylenia połaci dachowych, z dopuszczeniem przekryć: namiotowych, pneumatycznych lub balonowych;

10) zapewnienie dostępu do terenu 1UT przez działkę służącą jako dojazd, o której mowa w pkt 3;

11) dostęp do przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, w tym poza planem.

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP (0,83 ha) ustala się:

1) lokalizację parku;

2) powierzchnię działki równą powierzchni terenu;

3) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 80% powierzchni terenu;

4) dopuszczenie lokalizacji:

a) pomostów,

b) ciągów pieszych lub rowerowych,

c) sieci i obiektów infrastruktury technicznej;

5) zakaz lokalizacji:

a) budynków,

b) miejsc postojowych dla samochodów;

6) dostęp do przyległych dróg wewnętrznych, w tym poza planem.

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDW ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) jezdni i chodnika lub pieszo-jezdni,

b) sieci infrastruktury technicznej.

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KD-L ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) zachowanie i ochronę alei drzew, z dopuszczeniem ich wycinki jedynie ze względów sanitarnych lub bezpieczeństwa, jednak w przypadku koniecznej wycinki, odtworzenie szpalerów drzew, w sposób nie kolidujący z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) słupów ogłoszeniowych o ujednoliconej formie architektonicznej,

b) wiat przystankowych,

c) reklam w wiatach przystankowych,

d) obiektów usługowych o powierzchni całkowitej nie większej niż 10 m2 w wiatach przystankowych,

e) ścieżki rowerowej,

f) sieci infrastruktury technicznej;

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów.

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§ 20. W granicach planu tracą moc:

1) uchwała Nr XLII/384/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Szczecińska" w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3057);

2) uchwała Nr XXXVIII/344/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego,
poz. 3058);

3) uchwała Nr XLIII/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ordona-Mickiewicza" w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 110, poz. 2150).

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/453/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/453/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/453/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/453/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama