| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/186/2014 Rady Gminy Radowo Małe

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie nadania statutu dla sołectwa Smorawina w Gminie Radowo Małe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.7, art.35 i art. 48 ust.1 oraz w związku z art.40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami ) Rada Gminy w Radowie Małym po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut dla Sołectwa Smorawina w Gminie Radowo Małe - jak załączniku Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Budzyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/186/2014
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 25 czerwca 2014 r.

STATUT
Sołectwa SMORAWINA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy, którzy stale zamieszkują w

jego granicach administracyjnych.

2. Nazwa sołectwa brzmi: Sołectwo Smorawina.

§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Radowo Małe.

2. Sołectwo zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr XXXI/180/2014 Rady Gminy

w Radowie Małym z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie podziału sołectwa Karnice.

3. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości: Smorawina.

2. Utworzenie, zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej - sołectwa może nastąpić z inicjatywy Rady Gminy lub na wniosek zebrania wiejskiego zainteresowanego sołectwa.

Zmiana granic poprzedzona jest przeprowadzeniem konsultacji z sołectwem w formie uzyskania opinii zebrania wiejskiego.

§ 4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza

prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.

§ 5. Sołectwo posiada zdolność sądową tj. zdolność do występowania w postępowaniu

cywilnym przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania w sprawach należących

do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu Gminy Radowo Małe.

II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA.

§ 6. Podstawowym celem sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji

zadań Gminy oraz tworzenie jak najlepszych warunków jego rozwoju.

§ 7. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) udział mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw dla funkcjonowania sołectwa,

2) gospodarowanie mieniem sołeckim celem jego właściwego wykorzystania i pomnażania,

3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, upowszechniania sportu, kultury i edukacji,

4) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sołectwa sprawach, w szczególności:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego, a w szczególności dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego,

5) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

6) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców sołectwa,

7) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

8) współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

III. ZASADY I TRYB WYBORU I ODWOŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ.

§ 8. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady i trwa 4 lata.

2. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i

Rasy Sołeckiej,

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję zarządza Wójt Gminy.

§ 9. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są tajne.

2. Termin wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej ogłasza Rada Gminy stosowną uchwałą.

3. Zebranie wiejskie zwołuje Wójt Gminy określając miejsce, dzień i godzinę zebrania

wiejskiego oraz wyznacza osobę do prowadzenia zebrania. Za akceptacją

Przewodniczącego Rady można wyznaczyć radnego do przewodzenia takiemu zebraniu.

4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 10. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim

wymagana jest co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności 1/5 uprawnionych od

głosowania, wybory przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po

upływie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania bez względu na liczbę osób

uprawnionych w zebraniu.

§ 11. 1. Wybory i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w

składzie co najmniej 3-osobowym, powołana spośród uprawnionych do głosowania

mieszkańców sołectwa uczestniczących w zebraniu.

Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.

2. Do zadań komisji należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów i przygotowanie kart do głosowania

- przeprowadzenie głosowania tajnego,

- ustalenie wyników głosowania i ogłoszenie wyników głosowania tajnego,

3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez

uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wiejskiego.

4. W przypadku takiej samej ilości głosów komisja zarządza głosowanie dodatkowe.

§ 12. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa

mającym stałe zamieszkanie na jego terenie.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający

czynne prawo wyborcze.

§ 13. 1. Sołtys i Rada Sołecka odpowiadają przed zebraniem wiejskim i mogą być przez nie

odwołani przed upływem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej może wystąpić co najmniej 1/10

uprawnionych mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

Wniosek kierowany jest do Wójta Gminy, który powiadamia niezwłocznie

zainteresowanego.

4. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór po wysłuchaniu wyjaśnień osoby,

której wniosek dotyczy.

5. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez sołtysa - zebranie wiejskie

dokonuje wyboru nowego Sołtysa. Zebranie zwołuje Wójt Gminy.

6. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady Sołeckiej - wybory przeprowadza

samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

Informuje się o tym Wójta Gminy.

IV. OGRANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA.

§ 14. 1. Organami sołectwa są:

a) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy

b) Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

W sołectwie może być powołana Rada Sołecka młodzieżowa.

ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 15. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie

działania sołectwa określone w niniejszym statucie.

2. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

a) z własnej inicjatywy

b) na wniosek Rady Sołeckiej

c) na wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim mieszkańców

d) na polecenie organów Gminy

3. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez

wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej sołectwa oraz w miejscach

zwyczajowo przyjętych a także zawiadomienie ustne z podaniem tematyki zebrania.

4. Zebranie wiejskie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/10

mieszkańców uprawnionych do głosowania w sołectwie zostało zwołane zgodnie z

wymogami Statutu, za wyjątkiem zebrania na którym dokonuje się wyboru organów

sołectwa.

O ile zebranie wiejskie nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z braku qvorum,

odbywa się ono w drugim terminie na pół godziny pop pierwszym terminie i wówczas

jest ważne bez względu na ilość biorących w nim udziału mieszkańców uprawnionych

do głosowania.

5. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę zaistniałych potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.

6. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys lub wyznaczona przez niego osoba.

7. Uchwały podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają zwykła większością głosów.

8. O terminie i tematyce zebrania wiejskiego powiadamia się również miejscowych radnych.

§ 16. 1. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

a) dokonanie wyboru i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej,

b) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej,

c) uchwalenie planów finansowo-rzeczowych sołectwa w ramach budżetu gminnego,

d) gospodarowanie mieniem sołeckim celem jego właściwego wykorzystania i pomnażania,

e) decydowanie o przeznaczeniu funduszy będących w dyspozycji sołectwa,

f) opiniowanie spraw przedstawianych do konsultacji przez Radę Gminy,

g) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

h) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów prawa,

i) ustalenie współdziałania z sąsiadującymi sołectwami dla podejmowania wspólnych zadań.

2. Uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje niezwłocznie Wójtowi

Gminy.

O sposobie załatwienia spraw informuje się pisemnie lub ustnie sołtysa, który przekazuje

informację mieszkańcom sołectwa.

3. Zebrania wiejskie są protokołowane. Do protokołu dołącza się listę obecności.

SOŁTYS

§ 17. 1. Do podstawowych kompetencji sołtysa należy:

a) zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie,

b) kierowanie praca rady sołeckiej i reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

c) podejmowanie działań organizacyjno- wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,

d) administrowanie mieniem gminnym i komunalnym przekazanym sołectwu,

e) wykonanie czynności związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi sołectwa,

f) organizowanie i koordynowanie realizacji zadań sołectwa,

g) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa,

h) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawy.

2. Sołtys ma prawo:

a) uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy,

b) uczestniczyć w sesjach Rady Gminy z prawem zgłaszania wniosków, bez prawa udziału w głosowaniu,

c) uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Rady z własnej inicjatywy z głosem wnioskującym lub doradczym.

3. Sołtys w okresie pełnienia funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej

funkcjonariuszom publicznym.

RADA SOŁECKA

§ 18. 1. Rada sołecka wspomaga działalność Sołtysa.

2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 członków.

3. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala zebranie wiejskie na którym wybierana jest Rada

Sołecka.

4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb.

§ 19. 1. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

a) pomoc i współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwieniu spraw sołectwa,

b) wspomaganie w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów opinii, uchwał wniosków, itp.,

c) składanie wniosków do budżet Gminy w sprawach zaspakajania potrzeb sołectwa,

d) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,

e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności z zakresu poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczania przeciwpożarowego, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz pomocy sąsiedzkiej.

V. MIENIE SOŁECKIE

§ 20. 1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem sołeckim określa ustawa o samorządzie

gminnym/art..48/.

2. Zebranie wiejskie może wystąpić o przekazanie sołectwu składników mienia

komunalnego znajdującego się w jego obrębie( z wyłączeniem gruntów rolnych).

3. Uchwalę o przekazaniu sołectwu mienia podejmuje Rada Gminy.

4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą utrzymanie

obiektów w należytym stanie technicznym.

VI. GOSPODARKA SOŁECTWA.

§ 21. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.

2. Rada Gminy może określić corocznie wysokość środków na działalność sołectwa.

3. Fundusz sołectwa tworzą:

a) środki wydzielone w budżecie Gminy,

b) dochody z imprez organizowanych przez sołectwo,

c) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa określone przez

zebranie wiejskie,

d) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa,

e) dochody z użytkowanych obiektów komunalnych przekazanych dla sołectwa

uchwałą Rady Gminy ,

f) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

4. Rada Sołecka może pozyskiwać środki pozabudżetowe Gminy.

5. Fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku budżetu Gminy,

6. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzona jest przez Urząd Gminy.

§ 22. 1. Środki finansowe sołectwa przeznacza się w szczególności na:

a. utrzymanie obiektów kultury, sportu i edukacji oraz turystyki,

b. remont i utrzymanie dróg gminnych

c. utrzymanie i konserwację mienia komunalnego przekazanego dla sołectwa,

d. budowę, remonty i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,

e. wspomaganie działalności organizacji społecznych, w szczególności kulturalnych, sportowych i edukacyjnych,

f. inne cele statutowe nie wymienione a istotne dla lokalnej społeczności.

VII. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM.

§ 23. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisje Rewizyjną

i Wójta Gminy. Organy te mają prawo do żądania wszelkich dokumentów oraz

pisemnych wyjaśnień od Sołtysa i Rady Sołeckiej związanych z funkcjonowaniem

sołectwa.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie przepisów zgodności z

prawem.

3. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są:

a) Rada Gminy

b) Wójt.

§ 24. 1. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do

uczestnictwa w posiedzeniach wyborczych zebrania wiejskiego.

2. Sołtys jest zobowiązany do przedłożenia Wójtowi uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7

dni od daty jej podjęcia.

3. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

4. Na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy ma prawo uchylić uchwałę zebrania wiejskiego

z powodu niezgodności z prawem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 25. Zmiany w Statucie Sołectwa dokonuje każdorazowo Rada Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »