reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/248/14 Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 9 lit.h, art.40 ust.2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.), art.11,art.12 ust.1, pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013r., poz.885 ze zm.), art.18 ust.1 pkt.5,art.51 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.z 2013r.poz.182 ze zm.), oraz art.9 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.Dz.U. z 2011r. Nr231, poz.1375), §4 ust.1, pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r.w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr 238,poz.1586) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 01 stycznia 2015 roku wyodrębnia się ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy "Feniks" w Biesiekierzu w celu realizacji usług dla osób przewlekle psychicznie chorych , upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych ( typu A,B,C ).

§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy "Feniks" jest jednostką organizacyjną Gminy Biesiekierz działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3. Środowiskowemu Domowi Samopomocy "Feniks" nadaje się Statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 01 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Balcerzak


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/248/14
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 25 czerwca 2014 r.

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "FENIKS" w BIESIEKIERZU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Feniks" w Biesiekierzu zwany dalej " Domem" działa na podstawie obowiązujących przepisów i niniejszego statutu.

§ 2. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Biesiekierz działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 3. 1. Wójt Gminy odda Domowi, na podstawie powierzenia lokale w budynku położonym w Biesiekierzu Nr 13 posadowionym na działce nr 36/13 obręb Biesiekierz - stanowiące własność Gminy Biesiekierz, z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej.

2. Dom zostanie wyposażony w mienie niezbędne do jego funkcjonowania , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania Domu

§ 4. Celem Domu jest zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie psychoedukacji i spraw bytowych.

§ 5. Do podstawowych zadań Domu należy:

1. Świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychoedukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

2. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym społeczności lokalnej.

3. Umożliwienie pełnienia jak największej liczby ról społecznych w rodzinie, środowisku, instytucjach.

§ 6. W zakresie realizacji powyższych zadań Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

§ 7. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi , którzy są mieszkańcami Gminy Biesiekierz.

§ 8. Dom może świadczyć usługi na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie innych gmin i powiatu na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Domu

§ 9. 1. Domem kieruje Kierownik, który odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.

2. Kierownik Domu działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Biesiekierz.

3. Wobec Kierownika Domu, czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Biesiekierz.

4. Wobec pracowników Domu, czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Kierownik.

5. Strukturę Domu oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny oraz program działalności i plan pracy na każdy rok, opracowane przez Kierownika Domu i zatwierdzone przez Wójta Gminy Biesiekierz.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Domu

§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowo-rzeczowy.

2. Kierownik Domu opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, wykonuje plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Plany roczne zatwierdza Wójt Gminy Biesiekierz.

4. Finansowanie zadań Domu następuje:

1) z budżetu państwa w ramach zadań zleconych Gminie Biesiekierz,

2) z innych prawem dopuszczonych źródeł .

5. Obsługę finansowo-księgową Domu , zbiorczą i do celów sprawozdawczych realizuje księgowy.

6. Środki finansowe Domu przeznaczone na jego działalność są na odrębnym rachunku bankowym.

Rozdział 5.
Nadzór i kontrola

§ 11. 1. Nadzór bezpośredni nad Domem sprawuje Wójt Gminy Biesiekierz.

2. Nadzór merytoryczny i kontrolny nad Domem sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. Dom używa pieczęci zawierających jego nazwę i adres.

§ 13. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama