reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/665/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarza Komunalnego

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz.21, poz. 405, poz. 1238 oraz z 2014r. poz 379) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
USTALENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/366/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Koszalinie pomiędzy ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Krakusa i Wandy, Gnieźnieńską, Sarzyńską, Działkową oraz terenami linii kolejowej relacji Koszalin - Białogard, po stwierdzeniu, iż projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr LVII/666/2010 z dnia 7 września 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarza Komunalnego, zwany dalej "planem".

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 47,5692 ha, którego granice określono na rysunku planu.

3. Przedmiotem planu jest określenie sposobu oraz warunków zagospodarowania i zabudowy terenów cmentarza.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

4) załącznik nr 4 -rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) terenie elementarnym - należy przez to rozumieć teren, wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym, dla którego sformułowano jednolite zapisy ustaleń szczegółowych;

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny elementarne, której położenie należy ustalić poprzez odczyt z rysunku planu w osi grubości tej linii;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która ogranicza obszar sytuowania budynków, przy czym ograniczenie nie dotyczy: podziemnych części budynków; okapów i gzymsów wysuniętych poza tę linię na odległość nie większą niż 0,5 m; daszków bez podpór, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, wysuniętych poza tę linię na odległość nie większą niż 1,0 m; nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej;

4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię zajętą przez teren biologicznie czynny, określony zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, nie polegającą na wytwarzaniu bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych, przy czym działalność ta nie może powodować zanieczyszczenia środowiska, o którym mowa w przepisach dotyczących ochrony środowiska;

6) wskaźnik intensywności zabudowy - stosunek sumy wszystkich powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych budynków na terenie elementarnym do powierzchni tego terenu;

7) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość najwyższego obiektu budowlanego, przy czym wskazana w ustaleniach szczegółowych maksymalna wysokość nie dotyczy kominów, masztów i dominant architektonicznych.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 3. 1. W zakresie przeznaczenia terenów elementarnych ustala się, oznaczone literami:

1) ZC - tereny cmentarza;

2) KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej;

3) KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;

4) KK - teren komunikacji szynowej;

5) KS - tereny parkingu dla samochodów osobowych.

2. Niezależnie od ustaleń szczegółowych, dla poszczególnych terenów elementarnych dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem, że nie będzie uciążliwa dla funkcji podstawowej oraz maksymalna zajęta powierzchnia nie przekroczy 20% powierzchni terenu.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych o wysokości powyżej 12 m;

2) zakaz lokalizowania obiektów usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2;

3) zakaz stosowania blachy, materiałów wykończeniowych typu "siding" i wykonanych z papy na dachach oraz ścianach, z zastrzeżeniem dopuszczeń zawartych w ustaleniach szczegółowych;

4) zakaz lokalizowania reklam w formie wolnostojącej tablicy informacyjnej oraz umieszczania reklamy na ogrodzeniu wokół cmentarza;

5) wysokość ogrodzeń od strony terenów dróg publicznych nie może przekroczyć 2 m;

6) dopuszcza się reklamę w formie tablicy informacyjnej mocowanej do elewacji obiektu usługowego, o powierzchni maksymalnej 1,00 m2 i wysokości 0,5 m - na jednej wysokości dla całego zespołu usługowego.

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) nasadzenie szpalerów drzew wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenie elementarnym oznaczonym symbolem 02ZC;

2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) lokalizowanie wyłącznie usług nieuciążliwych.

2. Teren planu znajduje się częściowo w strefie ochronnej - teren ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego przy ul.Żwirowej 18 w Koszalinie - obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z Rozporządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2014r.(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz 303).

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) Na terenie objętym planem występują :

a) obiekt wpisany do rejestru zabytków - stacja kolei wąskotorowej (objęte ochroną wszystkie tory zasadnicze, boczne i rozjazdy, zespół budynków stacji kolejowej Koszalin Wąskotorowej, parowozownia oraz obrotnica wagonowa, most kolejowy na rzece Bielica w pobliżu przystanku Krępa Koszalińska),

b) obiekt i obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków :

- cmentarz żołnierzy radzieckich (z okresu II wojny światowej); obecnie fragment cmentarza komunalnego;

- cmentarz (Neue Friedhof), obecnie cmentarz komunalny;

- kaplica cmentarna na cmentarzu komunalnym przy ul. Gnieźnieńskiej 42;

2) Dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków, wymienionego w pkt 1 lit. a oraz oznaczonego na rysunku planu, obowiązują przepisy odrębne;

3) Dla kaplicy cmentarnej, wymienionej w pkt 1 lit. b oraz oznaczonej na rysunku planu, obowiązuje utrzymanie gabarytów, formy dachu oraz rodzaju pokrycia, kompozycji i detalu elewacji, w tym:

a) nakaz stosowania pokrycia dachówką ceramiczną (z dopuszczeniem cementowej), w kolorach naturalnej ceramiki - odcienie czerwieni i brązu,

b) zakaz wykuwania nowych otworów okiennych i drzwiowych,

c) dopuszcza się w elewacji południowej kaplicy cmentarnej połączenie z budynkiem krematorium w formie szklanego łącznika,

d) dopuszcza się rozbiórkę obiektu kaplicy w przypadku złego stanu technicznego w oparciu o opracowanie opinii technicznej oraz inwentaryzacji obiektu i przekazanie egzemplarza do właściwego urzędu konserwatorskiego,

e) zakaz ocieplania obiektu z elewacjami ceglanymi od strony zewnętrznej,

f) zakaz lokalizacji reklam;

4) Wyznacza się Strefę K ochrony krajobrazu komponowanego, oznaczoną na rysunku planu, w której obowiązuje:

a) utrzymanie istniejącego ukształtowania oraz kompozycji pokrycia terenu - rozplanowania zieleni, dróg i ścieżek, składu gatunkowego zieleni,

b) nakaz utrzymania starodrzewu, ciągów alejowych i szpalerowych oraz żywopłotów,

c) dopuszcza się wykonanie nawierzchni ciągów alejowych i placy ze starobruku jednolitej barwy w odcieniach szarych, imitującej starobruk kostki betonowej lub płyt kamiennych;

5) Wyznacza się Strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obejmujące stanowiska pod numerami AZP: 6/15-21/27, 35/15-21/28, 9/15-21/31, oznaczone na rysunku planu, dla których:

a) obowiązuje, w zakresie zamierzeń inwestycyjnych oraz związanych z pracami ziemnymi, współdziałanie z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,

b) obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych, na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

6) Wyznacza się granice projektowanego Parku Kulturowego "Kolejką do elektrowni", które zostały oznaczone na rysunku planu.

§ 7. 1. W zakresie wymagań kształtowania przestrzeni publicznych wyznacza się następujące obszary przestrzeni publicznej:

1) tereny cmentarza - oznaczone literami ZC;

2) tereny dróg publicznych- oznaczone literami KDD i KDL;

3) tereny parkingów dla samochodów osobowych- oznaczone literami KS;

4) teren komunikacji szynowej- oznaczony literami KK.

§ 8. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego :

1) obsługa komunikacyjna obszaru planu z dróg publicznych, dowiązanych do sieci dróg miejskich znajdujących się poza granicami planu;

2) dopuszcza się w pasach drogowych dróg publicznych wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

3) dopuszcza się połączenie komunikacyjne terenów 01 ZC, 02 ZC, 03ZC poprzez realizację komunikacji wewnętrznej - ciągów pieszych i pieszo-jezdnych.

§ 9. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, ciepło i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków bytowych, wód opadowych i roztopowych należy realizować poprzez istniejące i projektowane na terenie planu sieci uzbrojenia terenu, w powiązaniu z istniejącymi i projektowanymi sieciami poza terenem planu;

2) nowoprojektowane sieci należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg - z zastrzeżeniem § 3 ust.2;

3) dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych projektowanej infrastruktury przy zapewnieniu właściwej obsługi terenów;

4) dopuszcza się przebudowy i rozbudowy oraz zmianę parametrów istniejących sieci;

5) dopuszcza się odprowadzenie wód roztopowych i opadowych z terenów utwardzonych do:

a) zbiorników chłonno - odparowujących,

b) na własny teren nieutwardzony na potrzeby gospodarcze z zastosowaniem urządzeń podczyszczających, pod warunkiem nie przekraczania chłonności terenu,

c) za pomocą innych technologii;

6) zaopatrzenie w ciepło z sieci miejskiej oraz indywidualnych źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami: energia elektryczna, gaz, olej, energia słoneczna, indywidualne niskoemisyjne źródła;

7) w zakresie gospodarki odpadami należy zapewnić na terenie elementarnym wydzielone miejsca, wyposażone w pojemniki służące gromadzeniu odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi; sposób gromadzenia odpadów winien zapewnić możliwość ich selektywnej zbiórki;

8) w zakresie regulacji stosunków wodnych dopuszcza się utrzymanie i przebudowę istniejących rowów melioracyjnych;

9) wprowadza się strefę wolną od zainwestowania w odległości co najmniej 1,0 m liczoną od skrajni przewodu sieci gazowej o 300mm oraz zakaz nasadzeń drzew w odległości co najmniej 2 m od skrajni przewodu sieci gazowej;

10) wprowadza się strefę wolną od zainwestowania w odległości co najmniej 7,5 m liczoną od osi linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia oraz 19,5 m od osi linii energetycznej napowietrznej wysokiego napięcia;

11) dopuszcza się skablowanie istniejących linii energetycznych napowietrznych.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 10. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 01 ZC o powierzchni 19,7294ha, ustala się:

1) przeznaczenie: cmentarz komunalny; dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z funkcją cmentarza, w szczególności: krematorium, kaplica, dom pogrzebowy, obiekty handlowe, tereny zieleni urządzonej;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacje obiektów związanych z funkcją cmentarza w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu,

b) zabudowa o charakterze zwartym, o wysokości 1 kondygnacji naziemnej , do 7,0m oraz dachach płaskich, jednolitych dla całego zespołu - w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

c) elewacje ceglane nawiązujące charakterem do obiektu kaplicy cmentarnej, zamiennie stosowana cegła klinkierowa lub klinkier, dopuszcza się do 30 % elewacji wykonanej z surowego betonu, tynku w kolorze białym, drewna, szkła,

d) dopuszcza się od strony zachodniej kaplicy cmentarnej zlokalizowanie zjazdu do kondygnacji podziemnej krematorium,

e) dopuszcza się połączenie obiektu krematorium z obiektem kaplicy cmentarnej poprzez łącznik komunikacyjny oszklony, zlokalizowany od strony elewacji południowej kaplicy cmentarnej,

f) dopuszcza się pokrycie dachu płaskiego materiałem typu papa,

g) dopuszcza się wykonanie elementów wykończeniowych (np: opierzenia, parapetów) z wykorzystaniem blachy cynkowo- tytanowej,

h) nakaz ujednolicenia ogrodzenia wzdłuż granic cmentarza,

i) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

j) obsługa terenu z dróg przyległych,

k) maksymalna powierzchnia zabudowy - 4% powierzchni terenu elementarnego,

l) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,028;

3) Zasady ochrony zabytków, ochrony środowiska i przyrody:

a) dla kaplicy cmentarnej obowiązują ustalenia § 6 pkt 3,

b) dla Cmentarza żołnierzy radzieckich (z okresu II wojny światowej ), obecnie fragment cmentarza komunalnego oznaczonego na rysunku planu, obowiązuje:

- przed realizacją inwestycji przeprowadzenie prac sondażowych, celem sprawdzenia istnienia mogił,

- ogrodzenie w formie żywopłotu po obrysie kwatery, dopuszcza sie zmianę granic kwatery.

c) dla cmentarza (Neue Friedhof), obecnie cmentarz komunalny; oznaczonego na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 6,

d) dla terenu objętego Strefą "K" ochrony krajobrazu komponowanego; obowiązują ustalenia § 6. pkt 4,

e) obowiązuje zachowanie XIX - wiecznego układu alejowo-kwaterowego,

f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej- 65% powierzchni terenu elementarnego;

4) Ustalenia komunikacyjne - obsługa terenu z dróg przyległych, obowiązują ustalenia § 8.

5) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, obowiązują ustalenia § 9.

§ 11. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 02 ZC o powierzchni 3, 8054ha, ustala się:

1) przeznaczenie: cmentarz komunalny; dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z funkcją cmentarza, w szczególności: obiekty handlowe, tereny zieleni urządzonej;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacje obiektów związanych z funkcją cmentarza w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu,

b) zabudowa o charakterze zwartym, o wysokości 1 kondygnacji, do 4,0m oraz dachach płaskich, jednolitych dla całego zespołu - w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

c) nakaz ujednolicenia ogrodzenia wzdłuż granic cmentarza,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

e) obsługa terenu z dróg przyległych,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy - 4% powierzchni terenu elementarnego,

g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,028;

3) Zasady ochrony zabytków, ochrony środowiska i przyrody:

a) dla terenu znajdującego się w Strefie W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia § 6 pkt. 5,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej- 65% powierzchni terenu elementarnego;

4) Ustalenia komunikacyjne - obsługa terenu z dróg przyległych, obowiązują ustalenia §8.

5) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, obowiązują ustalenia § 9.

§ 12. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 03 ZC o powierzchni 17,7777 ha, ustala się:

1) przeznaczenie: cmentarz komunalny; dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z funkcją cmentarza, w szczególności: kaplica, dom pogrzebowy, obiekty handlowe, tereny zieleni urządzonej;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) lokalizację obiektów związanych z funkcją cmentarza w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu,

b) zabudowa o charakterze zwartym, maksymalnej wysokości - 2 kondygnacji, do 11,5m oraz dachach wielospadowych; dopuszcza się spadek połaci dachowej do 35o, kaplica o wysokości 1 kondygnacji, do 10,0m oraz formie dachu dowolnej,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 4% powierzchni terenu elementarnego,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

e) obsługa terenu z dróg przyległych,

f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,062;

3) Zasady scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się wydzielenie działki pod usługi o powierzchni minimalnej 4000m2 i maksymalnej 6000m2,

b) szerokość frontu działki wydzielanej wzdłuż ul. KDL 05 - min. 100m,

c) kąt położenia granic wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego - 90° (± 10°);

4) Zasady ochrony zabytków, ochrony środowiska i przyrody:

a) dla terenu w strefie W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązuje ustalenie § 6 pkt5,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej- 60% powierzchni terenu elementarnego;

5) Ustalenia komunikacyjne - obsługa terenu z dróg przyległych, obowiązują ustalenia § 8;

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej według ustaleń ogólnych, ponadto:

a) w liniach rozgraniczających przebiega odwodnienie terenu oraz sieć gazowa ś/c 300mm,

b) w liniach rozgraniczających przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia oraz napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia;

§ 13. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem KK 01 o powierzchni 0.8169 ha ustala się:

1) przeznaczenie: teren komunikacji szynowej;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 6 ÷ 13,0m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza się przystanki kolejowe w bezpośrednim sąsiedztwie parkingów KS 01 i KS02;

3) Zasady ochrony zabytków, ochrony środowiska i przyrody:

a) stacja kolejki wąskotorowej - obiekt wpisany do rejestru zabytków; obowiązują ustalenia § 6,

b) wyznacza się granice projektowanego Parku Kulturowego "Kolejką do elektrowni", które zostały oznaczone na rysunku planu,

c) dla fragmentu terenu w strefie W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązuje ustalenie § 6 pkt 5;

4) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zakaz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej; dopuszcza się przejścia sieci infrastruktury technicznej pod torami linii kolejowej wąskotorówki w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

§ 14. Dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami KS 02 o powierzchni 0,6991 ha, KS03 o powierzchni 0,5812 ha, ustala się:

1) przeznaczenie: parkingi terenowe dla samochodów osobowych;

2) Warunki zainwestowania terenu:

a) zakaz lokalizacji trwałych obiektów kubaturowych,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów kontenerowych o funkcji sanitarnej,

c) wysokość zabudowy do 3,0m,

d) dachy o nachyleniu połaci do 25°,

e) zakaz utwardzania powierzchni parkingów masami bitumicznymi;

3) Zasady ochrony zabytków, ochrony środowiska i przyrody:

a) dla części terenu KS 03 w Strefie W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązuje ustalenie § 6 pkt 5,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20%;

4) Ustalenia komunikacyjne - obsługa terenu z dróg przyległych;

5) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej według ustaleń ogólnych, ponadto:

a) w liniach rozgraniczających przebiega odwodnienie terenu,

b) dopuszcza się możliwość prowadzenia infrastruktury technicznej nie kolidującej z zagospodarowaniem terenu;

§ 15. Dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami KDL 04 o powierzchni 1,5749ha ustala się:

1) Przeznaczenie: pas drogowy drogi publicznej klasy lokalnej;

2) Warunki zainwestowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 36 ÷ 48,0m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) przekrój poprzeczny:

- jedna jezdnia dwupasowa,

- dopuszcza się chodnik i ścieżkę rowerową po obu stronach drogi,

- dopuszcza się nasadzenia szpaleru drzew wysokich po obu stronach drogi,

- dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

3) w liniach rozgraniczających zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu:

a) sieci wodociągowe o średnicy: O600mm, O 225mm, O110mm,

b) sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe podziemne, sieci oświetleniowe,

c) kanalizacja teletechniczna,

d) sieć gazowa O63mm;

4) ustala się realizację sieci kanalizacji deszczowej o średnicy O300mm, O400mm, dowiązanej do projektowanego układu zewnętrznego poza granicami planu w ulicy Sarzyńskiej i dalej do rowu melioracyjnego.

§ 16. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem KDL 05 o powierzchni 1,5239 ha ustala się:

1) przeznaczenie: pas drogowy drogi publicznej klasy lokalnej;

2) Warunki zainwestowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 20,0 ÷ 47,5m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) przekrój poprzeczny:

- jedna jezdnia dwupasowa,

- dopuszcza się chodnik i ścieżkę rowerową po obu stronach drogi,

- dopuszcza się nasadzenia szpaleru drzew wysokich po obu stronach drogi,

- dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

3) w liniach rozgraniczających zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu:

a) sieci wodociągowe o średnicy: O225mm, O 125mm, O110mm,

b) sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy: O400mm, O350mm, O160mm,

c) sieci elektroenergetyczne napowietrzne w tym wysokiego napięcia 110 kW i kablowe podziemne, sieci oświetleniowe,

d) kanalizacja teletechniczna;

4) ustala się realizację kanalizacji deszczowej o średnicy od O300mm do O600mm, dowiązanej częściowo do projektowanego układu zewnętrznego poza granicami planu w ulicy Sarzyńskiej i dalej do rowu melioracyjnego oraz ulicy Sarzyńska - Manowska do odbiornika rzeki Czarnej.

5) ustala się realizację sieci wodociągowej O110mm, sieci gazowej, rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych O100mm z podłączeniem do kolektora sanitarnego A - O600mm.

§ 17. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem KDD06 o powierzchni 1,0395 ha ustala się:

1) przeznaczenie: pas drogowy drogi publicznej klasy dojazdowej;

2) warunki zainwestowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 17,5 ÷ 21,5m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) przekrój poprzeczny:

- jezdnia dwupasowa,

- chodnik obustronny,

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych,

- dopuszcza się w wolnych przestrzeniach nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, trawniki;

3) w liniach rozgraniczających zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu:

a) sieci wodociągowe o średnicy: O200mm, O 100mm, O90mm,

b) sieć gazowa O63mm,

c) sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe podziemne, sieci oświetleniowe,

d) sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy: O200mm,

e) kanalizacja teletechniczna,

f) kanalizacja deszczowa o średnicy O315mm,

g) rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych O63mm;

4) w liniach rozgraniczających przewiduje się rozbudowę lub modernizację istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18. Ustala się stawkę 30% wzrostu wartości nieruchomości dla ustalenia przez Prezydenta Miasta Koszalina jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu.

§ 19. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XV/152/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Koszalinie pomiędzy ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Krakusa i Wandy, Gnieźnieńską, Sarzyńską, Działkową oraz terenem linii kolejowej relacji Koszalin - Białogard, (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 116, poz. 2047, z 2010 r. Nr 33, poz. 664, z 2011 r. Nr 28, poz. 453 oraz z 2012 r. poz. 387).

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 21. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie


Stefan Turowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/665/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu w skali 1:1000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/665/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/665/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 17 pkt 11, ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, iż w ustalonym terminie, w ramach procedury sporządzania planu miejscowego, do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi, które wymagałyby rozstrzygnięcia.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/665/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, Rada Miejska w Koszalinie rozstrzyga, co następuje:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem obejmują realizację, w tym budowę i modernizację oraz rozbiórkę, sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady finansowania zadań własnych gminy:

1) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne będą ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy kolejny rok,

2) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami,

3) zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przez budżet miasta lub na podstawie umów z innymi podmiotami,

4) zadania w zakresie budowy pozostałych sieci, w tym sieci energetycznych i gazowych, realizowane i finansowane będą zgodnie z przepisami odrębnymi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama