reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/238/2014 Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w Moryniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.[2])) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zespół Szkół w Moryniu-Przedszkole Miejskie w Moryniu zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.

2. Świadczenia Przedszkola wraz z opieką wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 ust. 1, są odpłatne.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.2, wynosi 1 za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w ust. 2.

§ 2. Wysokość opłat obliczona według zasad określonych w § 1 może być obniżona do 50 % jeżeli z przedszkola korzysta więcej niż jedno dziecko z danej rodziny. Obniżenie opłaty przysługuje drugiemu i następnemu dziecku z danej rodziny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w Moryniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jadwiga Fragstein-Niemsdorff


Uzasadnienie

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika ze zmian, jakie zostały wprowadzone w ustawie o systemie oświaty. Dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydane na podstawie art.14 ust.5 ustawy o systemie oświaty zachowują moc do 31 sierpnia 2014r.

Zgodnie z przepisami ustawy cytowanej w podstawie prawnej projektu uchwały, Rada Miejska określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie obejmuje kosztów wyżywienia. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,poz.857 i Nr 148,poz. 99 z 2011r. Nr 106,poz 622, Nr 112,poz. 654, Nr 139,poz.814, Nr 149, poz. 887, Nr 205,poz. 1206, z 2012r. poz. 941,979, z 2013r. poz. 87,827,1317 oraz z 2014r. poz. 7,290,538,598 i 642)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama