reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LI/459/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Połczyn-Zdrój przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połczyn-Zdrój, wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego przedszkola.

2. Ustala się odpłatność, zwaną dalej "opłatą", za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Opłata wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust.1.

2. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenia opłaty określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 3. 1. Ustala się 50% ulgę w opłacie dla drugiego i kolejnych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

2. Zwolnienie z ponoszenia opłaty przysługuje na:

1) dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.z 2013r. poz. 182 ze zmianami) i którym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju pokrywa koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu.

2) dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 5. Traci moc uchwała Nr L/411/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Połczyn-Zdrój przedszkolach publicznych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Franciszek Pilip


[1]] Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598 i 642.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama