reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/230/2014 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Tuczno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014r. poz. 379); art 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572; Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; zm. 2005r., Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122.poz.1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; zm. 2006r., Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658; zm. 2007r., Nr 42 poz.273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz.1280, Nr 181 poz. 1292; zm. 2008r., Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; zm. 2009r., Nr 6 poz.33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; zm. 2010r., Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148 poz. 991zm. Z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz.1206, z 2012r. poz. 941, 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014r. poz. 7, 290, 538, 598 i 642)) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Publiczne Przedszkole w Tucznie prowadzone przez Gminę Tuczno zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonego przez właściwego ministra w odrębnych przepisach.

2. 2. Usługi świadczone przez Przedszkole realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

3. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie; w Publicznym Przedszkolu w Tucznie w godzinach od 8:00 do 13:00, w oddziałach w Marcinkowicach i Płocicznie w godzinach od 8:30 do13:30 .

4. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystającego ze świadczeń Przedszkola jedynie w pięciogodzinnym wymiarze, ustalonym dla realizacji obowiązkowego zestawu celów i treści nauczania, w tym umiejętności i zadań uwzględnionych w programie wychowania przedszkolnego, nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 2. Świadczenia Publicznego Przedszkola w Tucznie prowadzonego przez Gminę Tuczno wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych:

1) gry i zabawy usprawniające aparat mowy,

2) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

3) zabawy tematyczne umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny,

4) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, okolicznościowych, przedszkolnych i środowiskowych,

5) zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej,

6) zajęcia czytelnicze,

7) zajęcia religii,

8) opieka nad dzieckiem w czasie realizacji świadczeń wymienionych w pkt. 1-7.

2. Opłata wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w §1 ust. 1

3. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej o której mowa w ust. 2 oraz zadeklarowanej przez rodziców (opiekunów pranych) liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu.

§ 4. 1. Ustala się 30% ulgę w opłacie dla drugiego i kolejnych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego

2. Zwolnienie z ponoszenia opłat przysługuje na:

1) dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno- bytowej, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) i którym Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie pokrywa koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu,

2) dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

3. w przypadku dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Tuczno, a uczęszczającymi do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tuczno, nie stosuje się ust. 1-2.

§ 5. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 6. 1. Opłaty, o których mowa w uchwale nie obejmują opłaty za wyżywienie dziecka.

2. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę ze zm. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 1596; Nr 125 poz. 2262; Nr 152 poz. 3151).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucznie


mgr inż. Leszek Janiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama