reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/IV/236/14 Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sławieński

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 595, poz. 645, poz. 379) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 , ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642) Rada Powiatu w Sławnie uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Powiatowy Program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sławieński".

§ 2. Postanowienia ogólne:

1. Powiatowy Program wspierania rozwoju edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Sławieński, zwany dalej "Programem", adresowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych, kształcących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Sławieński.

2. Celem Programu jest:

1) zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, makroregionu, ogólnopolskim i międzynarodowym.

2) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości społeczności Powiatu Sławieńskiego.

3) promocja Powiatu Sławieńskiego.

§ 3. Formy realizacji programu

Wprowadza się Stypendia motywacyjne zwane "Stypendium Starosty Sławieńskiego" przyznawane za:

1) wybitne wyniki w nauce,

2) wybitne osiągnięcia naukowe,

3) wybitne osiągnięcia artystyczne,

4) wybitne osiągnięcia sportowe,

§ 4. Zasady i tryb przyznawania Stypendiów:

1. Zasady przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce.

1) Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznawane będzie raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.

2) Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w danej szkole.

3) Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnił w wyniku klasyfikacji końcoworocznej łącznie warunki:

a) uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej średnią ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i uczestniczy w minimum 95% zajęć edukacyjnych.

4) Kryterium frekwencji nie dotyczy uzasadnionych przypadków losowych (np. choroba).

2. Zasady przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia.

1) Stypendium za wybitne osiągnięcia określone w § 3 pkt 2-4 przyznawane będzie raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.

2) Stypendium za wybitne osiągnięcia określone w § 3 pkt 2-4 może być przyznawane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole.

3) Stypendium za wybitne osiągnięcia określone w § 3 pkt 2-4 może być przyznane:

a) w przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych laureatom konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

b) w przypadku osiągnięć sportowych medalistom mistrzostw województwa, regionu, medalistom mistrzostw Polski, Europy i Świata.

4) Stypendium za wybitne osiągnięcia określone w § 3 pkt 2-4 może otrzymać uczeń, który spełnił w wyniku klasyfikacji końcoworocznej łącznie warunki:

a) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

b) uzyskał ocenę z zachowania conajmniej dobrą i uczestniczył w minimum 95% zajęć edukacyjnych.

5) Kryterium frekwencji nie dotyczy uzasadnionych przypadków losowych (np. choroba).

3. Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, składa Dyrektor szkoły lub za jego pośrednictwem: instytucje kultury, sportu, organizacje pozarządowe, rodzic lub opiekun prawny ucznia.

4. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Sławnie- Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 20 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie stypendium.

5. Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonych w niniejszych zasadach.

6. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu w Sławnie po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej prowadzonej przez powołaną w tym celu Komisję Stypendialną.

7. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) Członek Zarządu Powiatu w Sławnie-przewodniczący

2) Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sławnie-członek

3) Pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sławnie-członek

4) Dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu-członkowie.

8. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę stypendystów oraz propozycje kwot stypendiów i przedstawia Zarządowi Powiatu w Sławnie do akceptacji.

9. Komisja nie rozpatruje wniosków złożonych po terminie.

10. Zarząd Powiatu w Sławnie podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości kwot przyznanych stypendiów, określając listę stypendystów. Od decyzji Zarządu Powiatu w Sławnie nie przysługuje odwołanie.

11. Wypłat stypendiów dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń otrzymujący stypendium.

12. Przyznanie Stypendium następuje w sposób uroczysty.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Uczeń może otrzymać wyłącznie jedno ze stypendiów motywacyjnych określonych w § 3 niniejszych zasad.

2. Program finansowany jest z budżetu Powiatu Sławieńskiego. Ilość i wysokość stypendiów będzie corocznie ustalana przez Zarząd Powiatu w Sławnie w zależności od wielkości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu.

3. Stypendium określone w niniejszych zasadach nie ma charakteru socjalnego.

4. Druk wniosku będzie dostępny do pobrania w sekretariatach szkół, na stronie BIP powiatu Sławieńskiego w zakładce Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sławnie.

5. Dyrektor szkoły ponosi pelną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych podanych przez szkołę we wnioskach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sławnie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Stefanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/IV/236/14
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

1. Wnioskodawca....................................................................................................................................

2. Na podstawie uchwały Nr......../.........2014 Rady Powiatu w Sławnie z dnia.............................................

wnoszę o przyznanie stypendium za(odpowiednie podkreślić):

- wybitne wyniki w nauce,

- wybitne osiągnięcia w nauce,

- wybite osiągnięcia artystyczne,

- wybitne osiągnięcia sportowe.

3. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:

imię i nazwisko ucznia.....................................................................................................................................

w roku szkolnym..................../.............................uczeń klasy..........................................................................

nazwa szkoły...................................................................................................................................................

4. Kandydat ubiegający sie o stypendium za wybitne wyniki w nauce/ wybitne osiągnięcia uzyskał średnią ocen ................ w roku szkolnym......................, .....................................ocenę z zachowania oraz frekwencję-.......................%

5. Kandydat ubiegający sie o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskał tytuł laureata olimpiady/konkursu............................................................................................................................................. szczebla.......................................................w roku ...........................

6. Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne uzyskał tytuł laureata konkursu............................................................................................................................................................

szczebla......................................................w roku..............................

7. Kandydat ubiegający sie o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe zajął ......... miejsce w zawodach.........................................................................................................szczebla......................................w kategorii.................................................w roku................................

Nazwa klubu sportowego reprezentowanego przez kandydata:............................................................................

......................................................................................................................................................................

8. Wniosek został pozytywnie zopiniowany przez Radę Pedagogiczną.................................................................... w dniu ...................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

...............................................................

..............................,dnia..........................

(miejscowość)

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć:

1. Potwierdzone za zgodność przez szkołę kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia,

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama