reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LVII/687/14 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę

920 000,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jedostek budżetowych

50 000,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w m. Dargobądz w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej"

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

217 933,59 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

240 000,00 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

120 000,00 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

120 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

323 626,18 zł

w tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

50 000,00 zł

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

273 626,18 zł

z tego:

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jedostek budżetowych

134 241,18 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin"

w § 6050/3 - Wydatki inwestycyjne jedostek budżetowych

49 385,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy ekonomicznej w Gminie Wolin"

w § 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

90 000,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przepompowni ścieków przy osadniku inhoffa w Mokrzycy Małej wraz z rurociągiem tłocznym do istniejącej przepompowni D1"

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jedostek budżetowych

88 440,23 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i zagospodarowanie historycznego centrum Wolina"

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę

920 000,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

920 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 6050/1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

920 000,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku UKS Albatros w Wolinie"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski


Uzasadnienie

Inwestycja pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Uczniowskiego Klubu Sportowego Albatros rozpoczęła się w dniu 14 czerwca 2013 roku podpisaniem umowy nr BIO.272.28.2013.JPr z Wykonawcą PBO GRINBUD Sp. z o.o. wybranym w drodze postępowania o dzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość kosztorysu inwestorskiego opiewała na kwotę 3 332 608,85 zł brutto, natomiast wartość kontraktu 2 388 994,19 zł brutto, wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego RYBY 1 500 000,00 zł. W lutym 2014 roku rozpoczęły się kłopoty z Wykonawcą przedmiotowego zadania zbyt mały postęp robót budowlanych, napływające zajęcia komornicze tłumaczone były przejściowymi kłopotami finansowymi, głównie brakiem płynności finansowej. Niestety w dniu 19 marca 2014 roku Gmina Wolin otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum, Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII GU 14/14, w sprawie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu przez Firmę PBO - GRINBUD Sp. z o. o w Nowogardzie. W dniu 16 maja 2014 roku pod długotrwałym procesie wezwań i ponagleń a także ukończeniu kluczowych elementów konstrukcji budynku na podstawie art. 635 w związku z art. 565 Kodeksu Cywilnego Gmina Wolin odstąpiła w części dotąd niewykonanej od umowy nr BIO.272.28.2013.JPr z dnia 14 czerwca 2013 roku zawartej z PBO GRINBUD Sp. z o.o. na wykonania zadanie ze względu na okoliczność, iż zgodnie ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Wykonawca opóźnia się z wykonaniem inwestycji tak dalece, że nie jest prawdopodobne aby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. W dniu 30.06.2014 roku zakończono inwentaryzację oraz odbiór inwestycji niedokończonego zadania.

W dniu 4 lipca 2014 ogłoszono nowy przetarg na zadanie: Dokończenie inwestycji pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Uczniowskiego Klubu Sportowego Albatros wartość kosztorysu inwestorskiego 2 305 748,02 zł, natomiast wartość złożonych ofert: 2 669 850 zł. Zabezpieczona w budżecie kwota jest nie wystarczająca do podpisania umowy z Wykonawcą, a termin realizacji osiągnięcia celu dość krótki 31.12.2014, stwarza to duże prawdopodobieństwo utraty dofinansowania w wysokości 1 500 000,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama