| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/275/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/224/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Banie - gmina Banie

Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Banie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/109/2012 Rady Gminy Banie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Banie - gmina Banie oraz po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie, uchwalonego uchwałą Nr V/51/99 Rady Gminy Banie z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmienionego uchwałami: Nr XXV/221/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r., Nr XXVI/280/09 z dnia 22 września 2009 r. oraz Nr XXX/274/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uchwala się zmianę uchwały Nr XXVI/224/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Banie - gmina Banie, w zakresie elektroenergetyki.

2. Zmiana planu obejmuje zmianę ustaleń bez zmiany rysunku planu w sposób następujący:

1) zmiana ustaleń ogólnych:

a) § 2 ust. 1 - uchyla się pkt 2 dotyczący lokalizacji stacji elektroenergetycznej zbiorczej. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem E1 - teren lokalizacji stacji elektroenergetycznej zbiorczej otrzymuje symbol RP - tereny rolne objęte zakazem zabudowy;

2) zmiana ustaleń szczegółowych:

a) § 3 ust. 1 - pkt 2 i pkt 13 - koryguje się zapis ustaleń,

b) § 3 - uchyla się ust. 2 dotyczący lokalizacji stacji elektroenergetycznej zbiorczej. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem E1 - teren lokalizacji stacji elektroenergetycznej zbiorczej NN/WN/SN (GPZ) otrzymuje symbol RP - tereny rolne objęte zakazem zabudowy,

c) § 3 ust. 3 pkt 1 - koryguje się zapis ustaleń,

d) § 5 ust. 2 pkt 2 - koryguje się zapis ustaleń,

e) § 6 ust. 2 - dodaje się pkt 3,

f) § 6 ust. 3 - uchyla się pkt 5 dotyczący lokalizacji stacji elektroenergetycznej zbiorczej. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem E1 - teren lokalizacji stacji elektroenergetycznej zbiorczej NN/WN/SN (GPZ) otrzymuje symbol RP - tereny rolne objęte zakazem zabudowy,

g) § 6 ust. 3 pkt 6 - koryguje się zapis ustaleń,

h) § 6 ust. 3 - uchyla się pkt 7 dotyczący przebiegu sieci infrastruktury technicznej,

i) § 6 - dodaje się ust. 4;

3) zmiana ustaleń końcowych:

a) § 8 - uściśla się zapis ustaleń - ust. 1 i 2,

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu - załącznik nr 3.

§ 2. W treści uchwały Nr XXVI/224/05 Rady Gminy Banie z dnia 20 kwietnia 2005 r. obowiązują poniższe ustalenia:

1) w § 2 ust. 1 pkt 2 uchyla się;

2) w § 3 ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

pozostały teren za wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod konstrukcje siłowni wiatrowych, place manewrowe i dojazdy do siłowni wiatrowych będzie użytkowany rolniczo,",

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

dopuszcza się wykorzystanie terenów rolnych pod budowę stałych i tymczasowych placów i dróg dojazdowych. Po zakończeniu robót elementy tymczasowe należy rozebrać i przywrócić rolnicze wykorzystanie terenu";

3) w § 3:

a) ust. 2 uchyla się,

b) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

zakaz realizacji siłowni wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się lokalizację stałych i tymczasowych placów i dróg dojazdowych do siłowni wiatrowych. Po zakończeniu robót elementy tymczasowe należy rozebrać i przywrócić rolnicze wykorzystanie terenu";

4) w § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wyznacza się drogi dojazdowe do siłowni wiatrowych o szerokości do 5,0 m w liniach rozgraniczających,";

5) w § 6 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

dla obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w granicach zmiany planu, rzędna zwierciadła wody dla p1% (wody stuletniej) wynosi 44,52 m.n.p.m. Obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.";

6) w § 6 ust. 3:

a) pkt 5 uchyla się,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

energia elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) liniami kablowymi SN oraz WN, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem odpowiednich trafostacji napięć, które nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.",

c) pkt 7 uchyla się;

7) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, lokalizowanych poza obszarami chronionymi, zgodnie z przepisami odrębnymi. Zapewnić możliwość dojazdu sprzętem specjalistycznym.";

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1) 30 % dla terenów przeznaczonych:

a) pod fundamenty siłowni wiatrowych,

b) pod place manewrowe i drogi dojazdowe;

2) 0 % dla pozostałych terenów - brak wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu.".

§ 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Banie, przyjęty uchwałą Nr XXVI/224/05 Rady Gminy Banie z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 42, poz. 939, z dnia 23 maja 2005 r.) zachowuje swoją moc, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej gminy Banie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/275/2014
Rady Gminy Banie
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/275/2014
Rady Gminy Banie
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/275/2014
Rady Gminy Banie
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) przeprowadzona została procedura sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikająca z uchwały Nr XIII/109/2012 Rady Gminy Banie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Banie - gmina Banie.

W ustawowym terminie nie zgłoszono uwag do projektu zmiany planu.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w ustaleniach planu (§ 8 ust. 2) dla terenów rolnych i dróg gminnych przyjęto stawkę procentową 0% opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości dla tych terenów w związku z uchwaleniem zmiany planu.

Na podstawie art. 48 ust.1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ponieważ:

- realizacja ustaleń zmiany planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko;

- zmiana planu stanowi niewielką modyfikację obowiązującego planu.

Uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »