reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr ROPS/61/14 Starosty Myśliborskiego

z dnia 24 lipca 2014 r.

zawarte w Szczecinie w dniu 24 lipca 2014 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim w sprawie powierzenia Powiatowi Myśliborskiemu zadania publicznego w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej

zawarte w Szczecinie w dniu 24 lipca 2014 r. pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, zwanym dalej "Powierzającym", reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w osobach:

1. Olgierda Geblewicza - Marszałka Województwa

2. Wojciecha Drożdża - Wicemarszałka Województwa

a

Powiatem Myśliborskim z siedzibą w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, zwanym dalej "Przyjmującym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Arkadiusza Mazepy - Starosty Myśliborskiego

2. Alicji Prill - Wicestarosty

w sprawie powierzenia Powiatowi Myśliborskiemu zadania publicznego w zakresie
uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo -Terapeutycznej.

Na podstawie art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013., poz. 885 z późn. zm.) a także Uchwały Nr XXXVII/488/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Myśliborskiemu zadania publicznego w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej, strony porozumienia ustalają:

§ 1.

1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji uruchomienie, na bazie Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30 B, Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie i jej prowadzenie.

2. Organem tworzącym i prowadzącym Regionalną Placówkę Opiekuńczo - Terapeutyczną w Dębnie będzie Powiat Myśliborski.

3. Przyjmujący zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy o treści "Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie".

§ 2.

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie wykonywać będzie następujące zadania:

1) przyjmowanie kierowanych przez samorząd województwa, na wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia, wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej,

2) zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji dzieciom umieszczonym w placówce.

§ 3.

1. Powierzający przeznacza w roku budżetowym 2014 kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy) w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego na potrzeby związane z uruchomieniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy dotacji celowej.

2. Środki finansowe Powierzający przekaże przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego o numerze 26 8355 0009 0000 2020 2000 0001 w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy dotacji.

§ 4.

Prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie finansowane będzie
ze środków pochodzących z budżetu powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka, na wniosek których samorząd województwa będzie kierował do placówki dzieci wymagające szczególnej opieki.

§ 5.

Przyjmujący składać będzie Powierzającemu coroczne sprawozdanie z działalności placówki wraz z planem działań na kolejny rok do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego roku budżetowego.

§ 6.

W przypadku stwierdzenia braku realizacji powierzonego zadania lub wykorzystania otrzymanych środków finansowych na inny cel niż określony w § 3 Przyjmujący jest zobowiązany zwrócić kwotę dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia otrzymania dotacji na konto Powierzającego o numerze 46 1020 4795 0000 9002 0009 0753.

§ 7.

Powierzający ma prawo wglądu w dokumenty i inne nośniki informacji Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie dotyczące realizacji powierzonego zadania.

§ 8.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie może rozwiązać każda ze stron za miesięcznym wypowiedzeniem.

4. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 10.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przyjmujący

Powierzający

Starosta


Arkadiusz Mazepa

Marszałek Województwa


Olgierd Geblewicz

Wicestarosta


Alicja Prill

Wicemarszałek


Wojciech Drożdż

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama