reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII.125.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/381/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/36/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVIII/381/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/36/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, z powodu naruszenia art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z poźn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XXXVIII/381/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/36/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 7 lipca 2014 r.

W dniu 11 lipca br. pismem Skarbnika Gminy Pani Wiesławy Czenczak (znak: 3021.21.14) przekazano do Izby kopię zastrzeżeń wniesionych do projektu uchwały przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pismo z dnia 27 czerwca 2014 r. znak: DDO-530-656(2)14/MG). W wyniku rozmowy telefonicznej z Panią Skarbnik ustalono, że zastrzeżenia Prezesa nie zostały uwzględnione przy podejmowaniu uchwały przez Radę Miejską w dniu 30 czerwca 2014 r. z uwagi na fakt, że zostały one przekazane do Urzędu Miejskiego po terminie sesji (7 lipca br.). Ponadto Skarbnik Gminy - która z upoważnienia Burmistrza zgłosiła projekt uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowała, że przedmiotowy projekt nie został zgłoszony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolegium Izby zbadało uchwałę na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2014 r. stwierdzając we wstępnej ocenie, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącą Rady Miejskiej w Dobrzanach pismem z dnia 21 lipca br. (znak: K.0010.206.KK.2014). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 30 lipca 2014 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Dobrzany.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu przedmiotowej uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem przepisów prawa.

Wprowadzając zmiany do § 5 uchwały z dnia 1 marca 2011 r. przewidziano udzielanie pomocy publicznej w sektorze rolnym. W związku z powyższym, na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt uchwały należało zgłosić ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, któremu przysługuje prawo przedstawienia w terminie 14 dni zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XXXVIII/381/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/36/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Niezależnie od wskazanego wyżej naruszenia prawa, Kolegium Izby stwierdziło, że przy ponownym podejmowaniu uchwały w przedmiotowej sprawie, w celu zapewnienia jej zgodności z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), należy uwzględnić zastrzeżenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące § 5 ust. 1 i ust. 2 zmienianej uchwały.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Zastępca Prezesa


mgr Mieczysław Kus

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama