reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII.126.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Węgorzyno i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) Kolegium uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność § 1 uchwały Nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Węgorzyno i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg - w części ustalającej brzmienie § 3 ust. 1 lit. b uchwały zmienianej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Węgorzyno i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 3 lipca br.

Kolegium Izby zbadało przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2014 r., stwierdzając we wstępnej ocenie, iż uchwała została podjęta z naruszeniem przepisu art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z poźn. zm.) z uwagi na uchybienie proceduralne polegające na niezgłoszeniu projektu programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Niezależnie od wskazanego wyżej naruszenia prawa, Kolegium stwierdziło nieuwzględnienie w ww. uchwale zastrzeżenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mającego na celu zapewnienie zgodności uchwały z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), a dotyczącego czasu obowiązywania tej uchwały.

W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzynie pismem z dnia 21 lipca br. (znak: K.0010.205.KG.2014). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 30 lipca 2014 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Węgorzyno i jednostka ta nie wniosła dodatkowych wyjaśnień.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu przedmiotowej uchwały w dniu 30 lipca 2014 r. stwierdziło, iż uchwała podjęta została z naruszeniem przepisu art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wskazany przepis prawa nakazuje zgłoszenie projektu programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Nadając mocą § 1 badanej uchwały nowe brzmienie § 3 uchwały zmienianej w części objętej ust. 1 lit. b, Rada postanowiła, iż pomoc udzielana na podstawie tej uchwały stanowić będzie pomoc publiczną, udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Mimo powyższego postanowienia projekt badanej uchwały nie został zgłoszony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym stanie rzeczy, z uwagi na uchybienia proceduralne, Kolegium stwierdziło nieważność § 1 uchwały Nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Węgorzyno i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg - w części ustalającej brzmienie § 3 ust. 1 lit. b zmienianej uchwały.

Kolegium nie uznało natomiast za naruszenie prawa braku wyraźnego ograniczenia - wbrew sugestii Prezesa UOKiK - terminu obowiązywania uchwały zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, również wskazywanego w § 1 badanej uchwały. Wprowadzenie takiego ograniczenia wyraźnym postanowieniem uchwały pełniłoby niewątpliwie funkcję informacyjną, brak takiego zapisu nie przesądza jednak o dopuszczalności udzielania na podstawie tej uchwały pomocy de minimis w czasie wykraczającym poza ramy czasowe wyznaczone przepisami wskazanego wyżej rozporządzenia. Wynika to już z samej treści § 3 ust. 1 lit. a uchwały Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (…) w brzmieniu ustalonym przez § 1 badanej uchwały, dopuszczającego udzielanie pomocy de minimis na podstawie tej uchwały wyłącznie zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013. Wywodzić stąd należy, że po upływie okresu, w którym rozporządzenie dopuszcza stosowanie zawartych w nim przepisów, udzielenie pomocy na podstawie analizowanej uchwały w jej obecnym brzmieniu będzie niedopuszczalne. Nadmienić można, iż zakres podmiotowy badanej uchwały jest szerszy niż zakres omawianego rozporządzenia, stąd determinowanie czasu obowiązywania całej uchwały czasem obowiązywania rozporządzenia można uznać za nieuzasadnione.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Zastępca Prezesa


mgr Mieczysław Kus

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama