reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/1264/14 Rady Miasta Szczecin

z dnia 21 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5 b ust 3 i art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu, zmienionej uchwałą Nr LXI/1143/06 z dnia 11.09.2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu",

2) statut Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu, zmienionej uchwałą Nr LXI/1143/06 z dnia 11.09.2006 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/1264/14
Rady Miasta Szczecin
z dnia 21 lipca 2014 r.

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut określa cele, zasady działania i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.

2. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Szczecin.

3. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Miasto Szczecin.

4. Młodzieżowa Rada może współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi na zasadach zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.

5. Młodzieżowa Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

6. Młodzieżowa Rada opiera się na pracy społecznej radnych Młodzieżowej Rady.

§ 2. Ilekroć w Statucie Młodzieżowej Rady jest mowa o:

1) Radzie Miasta, należy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecin,

2) Prezydencie, należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin,

3) Młodzieżowej Radzie, należy przez to rozumieć Młodzieżową radę Miasta Szczecin,

4) Szkole, należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną, która ma siedzibę na terenie Miasta Szczecin,

5) Prezydium, należy przez to rozumieć Prezydium Młodzieżowej Rady,

6) Przewodniczącym, należy przez to rozumieć Przewodniczącego Młodzieżowej Rady,

7) BRM, należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin właściwą do obsługi Rady Miasta.

§ 3. 1. Sesje Młodzieżowej Rady odbywają się w sali obrad Rady Miasta lub w innych pomieszczeniach wskazanych przez kierownika BRM.

2. Posiedzenia Komisji Młodzieżowej Rady odbywają się w szkołach lub pomieszczeniach wskazanych przez kierownika BRM.

§ 4. 1. Pomieszczenia na działalność Młodzieżowej Rady zapewnia kierownik BRM.

2. Zasady korzystania z tych pomieszczeń ustala kierownik BRM.

§ 5. 1. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 3 lata liczone od dnia wyborów członków Młodzieżowej Rady.

2. Kadencja Prezydium upływa z dniem wyboru Prezydium przez Młodzieżową Radę następnej kadencji.

§ 6. Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

1) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,

2) kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,

3) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Szczecin,

4) podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta Szczecin,

5) organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,

6) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,

7) działanie na rzecz obrony praw i godności ucznia,

8) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

§ 7. Do zadań Młodzieżowej Rady należy:

1) uchwalanie Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady,

2) powoływanie stałych i doraźnych komisji do realizacji określonych zadań,

3) wybór oraz odwoływanie Prezydium,

4) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,

5) przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium, Komisji Rewizyjnej i komisji Młodzieżowej Rady,

6) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady,

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Młodzieżowej Rady,

8) proponowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady.

§ 8. 1. Młodzieżowa Rada ma prawo przedstawiania Prezydentowi oraz Radzie Miasta opinii we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży, a także zadawania pytań i zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania organów miasta.

2. Opinie w sprawach określonych w ust. 1 Młodzieżowa Rada może wydawać z własnej inicjatywy.

3. Zainteresowany organ samorządu terytorialnego może zwrócić się do Młodzieżowej Rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej przedstawienia, nie krótszy niż 14 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4. Prezydium otrzymuje przed każdą sesją Rady Miasta drogą elektroniczną porządek obrad wraz z projektami uchwał.

5. Przewodniczący może:

1) reprezentować Młodzieżową Radę na sesjach Rady Miasta w charakterze gościa z głosem doradczym,

2) zabierać głos na sesji w sprawach dotyczących kompetencji Młodzieżowej Rady po uprzednim zgłoszeniu wniosku.

§ 9. 1. Środki na działalność Młodzieżowej Rady ujęte są w budżecie Miasta. Dysponentem tych środków jest kierownik BRM.

2. Projekt preliminarza wydatków na rok następny Prezydium przygotowuje najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. Po podjęciu przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej, preliminarz zatwierdza kierownik BRM.

3. Za wykonanie preliminarza odpowiada Prezydium.

Rozdział 2.
Organizacja Młodzieżowej Rady Miasta

§ 10. 1. Organem Młodzieżowej Rady jest Prezydium.

2. Prezydium składa się z pięciu do siedmiu osób, w tym:

1) Przewodniczącego Młodzieżowej Rady,

2) dwóch wiceprzewodniczących,

3) Sekretarza Młodzieżowej Rady,

4) od 1 do 3 członków.

3. Do kompetencji Prezydium należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady,

2) przygotowanie projektów uchwał, stanowisk i wniosków,

3) wykonywanie uchwał Młodzieżowej Rady.

4. Młodzieżowa Rada wybiera Prezydium spośród radnych Młodzieżowej Rady, bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy statutowego składu Młodzieżowej Rady.

5. Młodzieżowa Rada może odwołać członka lub członków Prezydium bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Młodzieżowej Rady w głosowaniu tajnym na wniosek co najmniej 1/5 statutowego składu Rady.

6. Wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium rozpatruje się na sesji następnej po sesji, na której zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż po upływie miesiąca.

7. Jeżeli wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od poprzedniego głosowania.

8. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnację składa się na piśmie do Przewodniczącego Młodzieżowej Rady. Rezygnację z pełnionej funkcji potwierdza przewodniczący i o fakcie tym informuje Młodzieżową Radę na najbliższej sesji.

9. Członkowie Prezydium nie mogą być przewodniczącymi komisji Młodzieżowej Rady.

§ 11. 1. Do kompetencji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:

1) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz,

2) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady,

3) przygotowywanie porządku obrad Młodzieżowej Rady,

4) przewodniczenie obradom Młodzieżowej Rady,

5) organizowanie pracy Młodzieżowej Rady.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, a w razie niewyznaczenia następcy, obowiązki te wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący.

§ 12. Do kompetencji Sekretarza Młodzieżowej Rady należy:

1) prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady i jej Prezydium,

2) sporządzanie protokołów sesji Młodzieżowej Rady i posiedzeń Prezydium.

§ 13. 1. Młodzieżowa Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 radnych Młodzieżowej Rady, z wyjątkiem członków Prezydium.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola zgodności działania Młodzieżowej Rady i radnych Młodzieżowej Rady ze Statutem,

2) kontrola wykonywania uchwał Młodzieżowej Rady oraz Prezydium,

3) opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka lub członków Prezydium.

§ 14. 1. Młodzieżowa Rada może powoływać ze swego składu stałe i doraźne komisje problemowe.

2. Skład osobowy oraz zakres działania komisji określa uchwała Młodzieżowej Rady.

3. Komisje podlegają Młodzieżowej Radzie. Raz na pół roku przedkładają Radzie sprawozdanie ze swojej działalności.

4. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

5. Przewodniczący Komisji przekazuje Sekretarzowi listę obecności i krótką notatkę ze spotkań Komisji w terminie 7 dni od zakończenia spotkania.

Rozdział 3.
Radni Młodzieżowej Rady Miasta

§ 15. 1. Radnym Młodzieżowej Rady może zostać osoba wyłoniona na podstawie wyborów, o których mowa w Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady.

2. Radnym może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z terenu Miasta Szczecin.

3. Radnym nie może być osoba, która jest radnym w jednostce samorządu terytorialnego.

§ 16. 1. Mandat radnego Młodzieżowej Rady wygasa:

1) z dniem, w którym przestaje on być uczniem szkoły, w której otrzymał mandat.

2) wskutek pisemnej rezygnacji, złożonej na ręce Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.

3) wskutek objęcia mandatu radnego Rady Miasta Szczecin,

4) wskutek nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Młodzieżowa Rada w drodze uchwały, wciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

§ 17. Radny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do organów Młodzieżowej Rady,

2) zgłaszania wniosków, postulatów i inicjatyw.

3) uzyskiwać wszelkie informacje dotyczące działalności Młodzieżowej Rady.

4) uczestniczenia w pracach dowolnie przez siebie wybranych komisji, uzyskaniu każdej informacji dotyczącej prac Rady.

5) wnioskowania o wniesienie pod obrady sesji spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z wniosków wyborców,

§ 18. Radny ma obowiązek:

1) przestrzegania Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady.

2) pozostawania w stałym kontakcie ze swoimi wyborcami oraz samorządem uczniowskim, w szkole, w której został wybrany,

3) uczestniczenia w sesjach Młodzieżowej Rady i posiedzeniach komisji, do których został wybrany,

4) informowania swoich wyborców o działalności Młodzieżowej Rady,

5) powiadomienia Przewodniczącego Młodzieżowej Rady o zmianie miejsca nauki lub zamieszkania,

6) przedkładania Sekretarzowi Młodzieżowej Rady usprawiedliwienia w razie nieobecności na sesji Młodzieżowej Rady lub posiedzeniu komisji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ustania przyczyny nieobecności.

§ 19. 1. Radny Młodzieżowej Rady przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składa ślubowanie następującej treści: "Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie". Radni nieobecni na pierwszej sesji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję".

Rozdział 4.
Nadzór nad Młodzieżową Radą Miasta

§ 20. 1. Nadzór nad działalnością Rady na podstawie zgodności z prawem sprawuje Prezydent.

2. Przewodniczący przedkłada Prezydentowi uchwały Młodzieżowej Rady w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

3. Prezydent może stwierdzić nieważność uchwały Młodzieżowej Rady w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia w przypadku jej niezgodności z prawem. Stanowisko Prezydenta jest ostateczne.

Rozdział 5.
Sesje Młodzieżowej Rady Miasta

§ 21. 1. Młodzieżowa Rada Miasta obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego. Sesje nie mogą odbywać się w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.

2. Młodzieżowa Rada odbywa sesje według własnych potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Sesje Młodzieżowej Rady winny odbywać się, w czasie wolnym od nauki.

3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Szczecin, a prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego, Przewodniczący poprzedniej kadencji.

4. Młodzieżowa Rada ustala plan pracy na rok następny najpóźniej w grudniu roku poprzedniego.

5. Plan pracy Młodzieżowej Rady może zostać zmieniony uchwałą Młodzieżowej Rady. Wniosek o zmianę, planu pracy Młodzieżowej Rady może wnieść Przewodniczący albo grupa radnych licząca co najmniej 1/3 statutowego składu Młodzieżowej Rady.

6. Plan pracy w pierwszym roku funkcjonowania Młodzieżowa Rady ustala nie później niż po upływie 6 tygodni od daty pierwszej sesji Młodzieżowej Rady po wyborach.

§ 22. 1. O sesji Przewodniczący powiadamia radnych Młodzieżowej Rady najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem - wysyłając zawiadomienie o terminie i proponowanym porządku obrad.

2. O sesji Przewodniczący powiadamia Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta w trybie przewidzianym w ust. 1.

3. Powiadomień, o których mowa w ust. 1-2 można dokonywać w formie elektronicznej.

4. Sesje Młodzieżowej Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący podaje do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.

§ 23. Sesje nadzwyczajne zwoływane są na wniosek Przewodniczącego, Prezydium lub co najmniej 1/10 statutowego składu Młodzieżowej Rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 24. 1. Młodzieżowa Rada może wszcząć obrady w obecności co najmniej połowy jej statutowego składu (quorum).

2. Stwierdzenia quorum dokonuje Przewodniczący na początku obrad, na podstawie listy obecności.

3. W przypadku stwierdzenia utraty quorum w trakcie obrad Przewodniczący podejmuje decyzje, o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy termin sesji.

4. Uchwały Młodzieżowej Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Młodzieżowej Rady w głosowaniu jawnym, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 25. 1. Po każdej sesji sporządza się, protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Młodzieżową Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Młodzieżową Radę uchwał.

2. Protokół przyjmuje się na następnej sesji.

§ 26. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować jako wnioskodawcy: Przewodniczący, Prezydium, komisja, grupa co najmniej 3 radnych Młodzieżowej Rady.

§ 27. l. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał przedstawia Radzie, wraz z uzasadnieniem, wnioskodawca.

2. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) datę i tytuł uchwały,

2) w miarę możliwości podstawę prawną,

3) merytoryczną treść,

4) określenie organów Rady odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

6) uzasadnienie.

3. O pomoc w przygotowaniu uchwały wnioskodawca może się zwrócić do BRM. Pomoc ta dotyczyć może w szczególności zagadnień związanych z podstawą prawną lub kompetencją Młodzieżowej Rady do uregulowania danej kwestii w uchwale.

§ 28. 1. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.

2. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem sesji Sekretarz Młodzieżowej Rady. Po zakończeniu kadencji dokumenty te przekazuje się do Biura Rady Miasta.

3. Uchwały mogą być publikowane na oficjalnej stronie internetowej Miasta Szczecin.

Rozdział 6.
Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta

§ 29. 1. Do Młodzieżowej Rady może kandydować (bierne prawo wyborcze) osoba, która uczęszcza do ponadgimnazjalnej szkoły w Szczecinie.

2. Prawo wybierania radnych Młodzieżowej Rady (czynne prawo wyborcze) mają osoby, które mogą kandydować do Młodzieżowej Rady.

3. Wybory do Młodzieżowej Rady są powszechne, bezpośrednie, równe, większościowe, i odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 30. 1. Okręgami wyborczymi są szkoły ponadgimnazjalne, których siedziba mieści się na terenie Miasta Szczecin.

2. Wykaz okręgów wyborczych określa Prezydent zarządzeniem o wyborach do Młodzieżowej Rady.

3. W każdym okręgu wyborczym wybiera się jednego radnego.

§ 31. 1. Wybory do Młodzieżowej Rady zarządza Prezydent w terminie do 30 września roku, w którym upływa kadencja Młodzieżowej Rady.

2. W zarządzeniu o wyborach do Młodzieżowej Rady Prezydent określa:

1) kalendarz wyborczy,

2) wzór zgłoszenia kandydata,

3) wzór karty do głosowania,

4) wzór protokołu z wyborów

§ 32. 1. Okręgową Komisję Wyborczą powołuje dyrektor szkoły spośród uczniów uprawnionych do głosowania, najpóźniej w 14 dniu przed wyborami.

2. W skład komisji wyborczej powołuje się:

1) nauczyciela, który pełni funkcję Przewodniczącego komisji,

2) 4 uczniów wskazanych przez organ samorządu uczniowskiego.

3. Osoba kandydująca do Młodzieżowej Rady Miasta nie może być członkiem okresowej komisji wyborczej.

§ 33. Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy:

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie wyborów w okręgu.

3) ustalenie wyników wyborów w okręgu,

4) sporządzenie protokołu z wyborów i przekazanie go do Prezydenta.

§ 34. 1. Kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady zgłaszać może co najmniej 5 uczniów.

2. Kandydata zgłasza się na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie. Termin zgłaszania kandydatów upływa w 7 dniu przed wyborami.

3. Zgłoszenia kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady przyjmują komisje wyborcze.

4. Komisje wyborcze sporządzają:

1) listy kandydatów na podstawie dokonanych zgłoszeń i podają je do publicznej wiadomości na terenie szkoły, najpóźniej w 6 dniu przed dniem wyborów.

2) spisy wyborców.

§ 35. Lokale wyborcze i ich urządzenie, sporządzenie druków określonych w zarządzeniu Prezydenta o wyborach do Młodzieżowej Rady oraz obsługę techniczną komisji wyborczych zapewniają dyrektorzy szkół.

§ 36. Wybory odbywają się w czasie pracy szkoły w godz. od 8.00 do 15.00.

§ 37. 1. Głosujący otrzymują od komisji wyborczej kartę do głosowania ostemplowaną pieczątką szkoły stanowiącej okręg wyborczy.

2. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania, potwierdzając odbiór karty podpisem na spisie wyborców.

3. Głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera znak "X". Inny sposób głosowania jest nieważny.

§ 38. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja przystępuje do obliczania jego wyników.

2. Z przeprowadzonego głosowania komisja wyborcza sporządza protokół według wzoru określonego zarządzeniem Prezydenta.

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej. Komisja wyborcza podaje wyniki głosowania do wiadomości wyborcom poprzez wywieszenie kopii protokołu do publicznej wiadomości w miejscu powszechnie przyjętym w danej szkole. Protokół publikowany jest również na stronie internetowej szkoły.

4. Oryginał protokołu wraz z kartami do głosowania przekazuje się Prezydentowi w ciągu 3 dni od dnia wyborów.

§ 39. 1. Mandat radnego Młodzieżowej Rady uzyskuje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej liczby głosów, komisja wyborcza przeprowadza niezwłocznie losowanie, w celu wskazania osoby, która obejmie mandat radnego.

3. Zbiorczy wynik wyborów do Młodzieżowej Rady ogłasza niezwłocznie Prezydent zarządzeniem po uprzednim rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych. Ogłoszenia dokonuje się również w Internecie, na oficjalnej stronie Miasta Szczecin.

§ 40. 1. Protesty związane z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników zgłasza się Prezydentowi Miasta wciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników głosowania przez komisję wyborczą.

2. Prezydent może, w uzasadnionym przypadku, zarządzeniem unieważnić wybory i zarządzić przeprowadzenie ponownych wyborów określając w tym celu odpowiedni kalendarz wyborczy.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji, obejmuje go osoba, która w danym okręgu wyborczym uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów w wyborach do Młodzieżowej Rady. W przypadku, gdy nie ma takiej osoby. Prezydent zarządza wybory uzupełniające w tym okręgu.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 41. Przewodniczący Rady Miasta zwołuje pierwszą sesję Młodzieżowej Rady wciągu 14 dni od ogłoszenia przez Prezydenta zbiorczych wyników wyborów z zachowaniem terminów statutowych.

§ 42. Dokumentację Młodzieżowej Rady związaną z wyborami, o których mowa w Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady, przechowuje się w BRM w terminach wymaganych przez ogólne przepisy prawa.

§ 43. 1. Informacje na temat swojej działalności Młodzieżowa Rada może publikować na stronie internetowej Miasta.

2. Treść zamieszczanych informacji każdorazowo podlega uzgodnieniu z kierownikiem BRM.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama