reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LVII/443/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 218, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa łączną kwotę planowanych dochodów o 380.700,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 150.000,00 zł,

2) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 230.700,00zł.

2. Po zmianach określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 57.481.485,06 zł, w tym:

a) dochody bieżące 56.844.785,06 zł,

b) dochody majątkowe 636.700,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza łączną kwotę planowanych wydatków o 229.043,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 129.043,19 zł;

2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

2. Zwiększa łączną kwotę planowanych wydatków o 609.743,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 1.843,19 zł,

2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 607.900,00 zł.

3. Po zmianach określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 65.325.028,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 58.148.264,28 zł,

b) wydatki majątkowe 7.176.764,51 zł.

§ 3. Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2014 roku) do uchwały nr XLVIII/373/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.


Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

• zwiększeniem dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 273.000,00 zł dokonanych w związku z większym wykonaniem dochodów niż planowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz ze zwrotem podatku VAT;

• zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75095 - pozostała działalność o kwotę 35.000,00 zł dokonanych w związku z otrzymaniem refundacji części wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu "Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) w Euroregionie Pomerania";

• zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 29.000,00 zł dokonanych w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu naliczenia odsetek na rachunkach bankowych niż planowano;

• zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 43.700,00 zł dokonanych w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej Nr 2 i nr 3 w Myśliborzu";

• zwiększeniem wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 - Pozostała działalność o kwotę 15.700,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Myślibórz". Planowane uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w wysokości 13.345,00 zł w 2014 r. i 22.950,00 w 2015r.;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 600 - transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000,00 zł dokonanych w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu pn. "Przebudowa drogi brukowej w m. Sulimierz";

• zwiększeniem wydatków w dziale 600 - transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 650.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia brakujących środków na realizacje zadania pn. "Przebudowa ulicy Felczaka w Myśliborzu";

• zmniejszeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 127.200,00 zł dokonanych w związku z przewidywanymi oszczędnościami wynikającymi z lekkiego sezonu zimowego, dużej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz obniżenia kosztów zarządzania;

• zwiększeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 42.200,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Remont Ratusza Miejskiego w Myśliborzu" na wykonanie promocji projektu remontu Ratusza ujętego na liście rezerwowej w 2010 roku i przyznanym dofinansowaniem pismem z dnia 7 lipca 2014 r. Planowane uzyskanie dofinansowania w ramach RPOWZ zgodnie z wnioskiem w wysokości 18.300,00 zł;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.843,19 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.843,19 zł dokonanych na wniosek Sołectwa Nawrocko w związku z rezygnacja z zadnia "Remont urządzeń zabawowych" i przeznaczeniem środków w wymienionego zadania na zakup materiałów niezbędnych do remontu świetlicy wiejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama