reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIX/527/14 Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla którym organem prowadzącym jest Gmina Karlino, oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, pkt 2, art. 5c pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 827, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538 i 598) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Karlino realizują świadczenia w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1230.

§ 2. 1. Za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w § 1, pobierane są opłaty.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

5) działania opiekuńczo - wychowawcze.

3. Ustala się wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnego nauczania w wysokości 1 złoty za jedną godzinę zajęć, o których mowa w § 2.

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 3, oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

5. Opłata, o której mowa w ust. 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3, rodziców (opiekunów prawnych dzieci):

1) z 50 % opłaty - za każde dziecko uczęszczające do przedszkola z rodziny korzystającej z Programu "Karlińska Karta Rodziny 3+", jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny,

2) z 30 % opłaty- za drugie i każde następne dziecko uczęszczające do przedszkola z rodziny niekorzystającej z Programu "Karlińska Karta Rodziny 3+", jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny.

§ 4. Zasady korzystania ze świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczenia reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub opiekunami prawnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 6. Traci moc uchwała Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1701, z 2013 r. poz. 4419).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gwóźdź

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama