| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn.zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXIV/338/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 3090) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XL/524/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 4230).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 9 uchwały Nr XXIV/338/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 3090), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.";

2) § 2 uchwały Nr XL/524/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 4230), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Szufel


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/338/12

RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie opłaty targowej

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [2] (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,
Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016,
Nr 232, poz. 1378) oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz.1378) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej, pobieranej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach:

1) przy ul. Trzebiatowskiej:

a) sprzedaż z ręki, kosza, stoiska za każdy rozpoczęty 1 m2 wykorzystywanej powierzchni:

- drobnych przetworów i wyrobów własnych oraz runa leśnego - 2,10 zł

- artykułów rolno-spożywczych - 5,20 zł

- pozostałych artykułów - 10,50 zł

b) sprzedaż z i przed przyczepami i pojazdami samochodowymi o ładowności powyżej 2,5 t (za przyczepę, samochód):

- artykułów rolno-spożywczych - 33,00 zł

- pozostałych artykułów - 38,50 zł

c) sprzedaż z i przed pozostałych pojazdów i wozów konnych (za pojazd, wóz):

- artykułów rolno-spożywczych - 27,50 zł

- pozostałych artykułów - 35,00 zł

d) sprzedaż w tymczasowych obiektach budowlanych za każdy rozpoczęty 1 m2 wykorzystywanej powierzchni obiektu oraz tzw. wystawkę - 0,05 zł

2) przy ul. Okopowej:

a) sprzedaż z ręki, kosza, stoiska, wózka za każdy rozpoczęty 1 m2 wykorzystywanej powierzchni:

- drobnych przetworów i wyrobów własnych oraz runa leśnego - 2,10 zł

- artykułów rolno-spożywczych - 5,20 zł

- pozostałych artykułów - 10,50 zł

b) sprzedaż w tymczasowych obiektach budowlanych za każdy rozpoczęty 1 m2 wykorzystywanej powierzchni obiektu oraz tzw. wystawkę - 0,05 zł

3) przy ul. Lipowej (zieleniak):

- sprzedaż z ręki, kosza, stoiska, wózka artykułów rolno-spożywczych, warzyw, owoców i runa leśnego za każdy rozpoczęty 1 m2 wykorzystywanej powierzchni - 2,60 zł

4) przy u. Św. Wojciecha:

a) sprzedaż kwiatów i zniczy z ręki, kosza, stoiska, wózka itp. za każdy rozpoczęty 1 m2 wykorzystywanej powierzchni - 7,50 zł

b) sprzedaż z samochodu, przyczepy od jednego pojazdu o ładowności do 2 t - 18,50 zł

c) sprzedaż z samochodu, przyczepy od jednego pojazdu o ładowności powyżej 2 t - 27,50 zł.

§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej, pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi przez Radę Miasta Kołobrzeg:

1) za każdy rozpoczęty 1 m2 wykorzystywanej powierzchni:

a) artykuły spożywcze - 15,50 zł

b) artykuły kolekcjonerskie, starocie, obrazy - 5,20 zł

c) artykuły inne - 21,00 zł

d) sprzedaż runa leśnego, kwiatów - 3,10 zł

2) sprzedaż z:

a) przyczep, pojazdów gastronomicznych, rikszy (od przyczepy, pojazdu, rikszy) - 21,50 zł

b) wózka, maszyny waty cukrowej, kukurydzy (od wózka, maszyny) - 20,00 zł

c) saturatora (od saturatora), nalewaka (od nalewaka) - 9,00 zł

d) lodówki, lady chłodniczej (od lodówki, lady) - 8,00 zł

e) sprzedaż obnośna z ręki (np. gazety, czasopisma od osoby) - 5,70 zł

3) sprzedaż artykułów okolicznościowych związanych ze świętami kalendarzowymi za każdy rozpoczęty 1 m2 wykorzystywanej powierzchni:

- choinki - 3,60 zł

- ryby - 11,00 zł

- artykuły świąteczne - 5,70 zł

- znicze, wieńce 7,30 zł.

§ 3. Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży w tymczasowych obiektach budowlanych za każdy rozpoczęty 1 m2 wykorzystanej powierzchni pod obiekt oraz tzw. wystawkę:

1) w strefie nadmorskiej rozpoczynającej się od nabrzeża portowego ograniczonej od południa ulicami: Towarowa, Zdrojowa, Kasprowicza, Fredry, IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia do linii brzegowej Morza Bałtyckiego:

a) od 01.05 do 31.10 - 3,00 zł,

b) od 01.11 do 30.04 - 0,50 zł;

2) na pozostałym obszarze miasta 0,05 zł.[3]

§ 4. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż na terenach i lokalizacjach:

1) wydzierżawionych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz jej jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym;

2) zajętych na podstawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (decyzja administracyjna) na cele nie związane z gospodarką drogową;

3) będących w użytkowaniu Muzeum Oręża Polskiego na podstawie pisemnych umów z użytkownikiem terenu;

4) na terenie targowiska przy ul. Trzebiatowskiej w niedziele;

z wyłączeniem pozostałych targowisk wyznaczonych uchwałą Rady Miasta.

§ 5. 1. Pod pojęciem wykorzystywanej powierzchni należy rozumieć jednolity obszar służący handlującemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia straganu, stoiska lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażowej, magazynowania towarów, składania opakowań po towarach, jak również dla potrzeb bytowych samego handlującego.

2. Dzienna stawka opłaty targowej od jednego stoiska nie może przekroczyć górnej granicy określonej obwieszczeniem Ministra Finansów na dany rok podatkowy.

§ 6. 1. Poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa.

2. Inkasentów opłaty targowej, wysokość wynagrodzenia oraz zasady poboru inkaso określa odrębna uchwała.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIII/162/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 146, poz. 2884).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.


[1]] Niniejsze obwieszczenie stanowi załącznik do uchwały Nr L/639/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2014 r.

[2]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujacych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.) dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[3]] § 3 uchwały zmieniony przez §1 uchwały Nr XL/524/13 z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 4230) zmieniający nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »