| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr L/423/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 211 ust., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.[2])), Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 71.693,41 zł, w tym: w dziale 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność

§ 0970. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.500 zł w dziale 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920. - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 10.000 zł w dziale 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 42.911,41 zł, w tym: § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 40.230,87 zł § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 2.680,54 zł w dziale 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0970. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.007 zł (ZSzOI Mrzeżyno) w dziale 801 rozdz. 80110 - Gimnazja (Publ.Gimnazjum) o kwotę 11.045 zł, w tym:

§ 0690. § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 179

§ 0750. § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 10.560 zł

§ 0970. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 306 zł w dziale 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 4.230 zł, w tym:

§ 0970. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.060 zł

§ 2910. - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 170

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4.042.911,41 zł, w tym: w dziale 600 rozdz. 60041 - Infrastruktura portowa (ZP w Mrzeżynie)

§ 6290. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.000.000 zł w dziale 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0970. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 42.911,41 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52.272 zł, w tym: w dziale 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300. § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł w dziale 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł, w tym:

§ 4260. - Zakup energii o kwotę 1.200 zł

§ 4300. § 4300 - 1 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł

§ 4520. - Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 300 zł w dziale 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.007 zł (ZSzOI Mrzeżyno), w tym:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300

§ 4300. § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 707 zł w dziale 801 rozdz. 80110 - Gimnazja (Publ.Gimnazjum)

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę11.045 zł w dziale 854 rozdz. 85401 - Świetlice szkolne (SP Nr 1) o kwotę 10.000 zł, w tym:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.156 zł

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 4.844 zł w dziale 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4300. § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.230 zł w dziale 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 20.490 zł, w tym:

§ 6057. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.040 zł ( Wyposażenie świetlicy w Mirosławicach)

§ 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.450 zł ( Wyposażenie świetlicy w Mirosławicach)

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.023.490 zł, w tym: w dziale 600 rozdz. 60041 - Infrastruktura portowa (ZP w Mrzeżynie)

§ 6050. § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000.000 zł w dziale 900 rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (ZDGiGK)

§ 4300. § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł w dziale 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 20.490 zł, w tym:

§ 6067. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.040 zł (Wyposażenie świetlicy w Mirosławicach)

§ 6069. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.450 zł (Wyposażenie świetlicy w Mirosławicach)

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/341/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2014 r., pod nazwą "Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2014", otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Po wprowadzeniu zmian wynikających z uchwały budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody ogółem - 75.647.859,16 zł

- wydatki ogółem - 80.810.841,36 zł

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Ruszkowski


Załącznik do Uchwały Nr L/423/14
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały RM_423_28_08.07.2014


[1]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. . poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

[2]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. . poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »