reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Postomino

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zadania pod nazwą „Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino”

1. Wojciecha Wiśniowskiego - Starostę Sławieńskiego

2. Andrzeja Protasewicza- Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sławieńskiego Wioletty Firkowskiej.

Strony niniejszego porozumienia uznają, że zadanie pod nazwą "Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino" będzie realizowane jako wspólna inwestycja Gminy Postomino i Powiatu Sławieńskiego oraz deklarują wolę ścisłej współpracy w celu
jej realizacji.

Podstawę zawarcia porozumienia stanowią:

- Uchwała Nr XLVI/IV/250/14 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

§ 1. 1. Celem niniejszego porozumienia jest wspólne finansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino".

2. Ustala się następujący zakres prac:

a) Przebudowa drogi w miejscowości Łącko oraz przebudowa odcinka drogi z budową ścieżki rowerowej na odcinku Łącko-Korlino wraz z drogą do cmentarza komunalnego:

- przebudowa odcinka o długości 3000 mb

- wykonanie jezdni na odcinku Korlino-Łącko o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 5,5 m; na szerokości 2,0 m na jezdni wydzielenie ścieżki rowerowej o nawierzchni
z betonu asfaltowego

- wykonanie jezdni na cmentarz o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 4,0 m

- wykonanie jezdni szer. 4,5-5,0 m w miejscowości Łącko o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej

- wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 4,0 m w miejscowości Łącko

- wykonanie ścieżki rowerowej przez miejscowość Łącko o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2,0 m i ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki kamiennej

- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej

- wykonanie zatoki autobusowej szer. 3,0 m o nawierzchni z kostki kamiennej

- wykonanie chodników o nawierzchni z kostki kamiennej

- wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego

- wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki kamiennej w m. Łącko

- wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej h=8 cm, zlokalizowanego przy cmentarzu

- wykonanie przepustów rurowych

- wykonanie wiaty przystankowej

- wykonanie elementów małej architektury

- humusowanie i obsianie trawą

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

b) Przebudowa ulicy Kąpielowej w miejscowości Jezierzany

- przebudowa odcinka o długości 180 mb

- jezdnia szer. 3,5 o nawierzchni z betonu asfaltowego

- przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnie z kruszywa łamanego w obrębie zjazdów

- humusowanie i obsianie trawą projektowanych zieleni

- odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy teren

c) Przebudowa ulicy Rybackiej w miejscowości Jezierzany

- przebudowa odcinka o długości 104,51 mb

- jezdnia szer. 4,5 o nawierzchni z betonu asfaltowego

- oczyszczenie i wyprofilowanie istniejącego rowu drogowego

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej h=8 cm
- chodniki przy zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej h=8 cm

- odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi do istniejącego rowu drogowego

- humusowanie i obsianie trawą projektowanych zieleni oraz skarp

d) Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Jezierzany

- przebudowa odcinka o długości 47,5 mb

- jezdnia szer. 3,5 o nawierzchni z kostki betonowej h=8 cm

- zjazd indywidualny szer. 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej

- spadki poprzeczne 2,0%

- odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy teren

- humusowanie i obsianie trawą projektowanych zieleni oraz skarp

e) Przebudowa ulicy Letniskowej w miejscowości Jezierzany

- przebudowa odcinka o długości 363,85 mb

- jezdnia szer. 4,0 o nawierzchni z betonu asfaltowego

- jednostronne pobocze utwardzone z płyt betonowych ażurowych szer. 0,6 m

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej h=8 cm

- przepust rurowy dł. 20,0 m

- zabruk wlotu/wylotu przepustu z kamienia polnego na zaprawie cementowej

- oczyszczenie i wyprofilowanie istniejącego rowu drogowego

- humusowanie i obsianie trawą projektowanych zieleni oraz skarp

3. Inwestorem bezpośrednim zadania będzie Gmina Postomino.

§ 2. Dla realizacji inwestycji opisanej w § 1 pkt. 1 Gmina Postomino złoży wniosek o dotację
na 2015 rok z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

§ 3. Planowany całkowity koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 6 190 995,16 zł, a udział budżetu Powiatu Sławieńskiego określony zostaje na kwotę w wysokości 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 4. Gmina Postomino przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki konieczne do przeprowadzenia inwestycji:

1) złoży wniosek o dofinansowanie zadania wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,

2) dokona zgłoszenia robót,

3) przeprowadzi procedurę przetargową dla zadania oraz zawrze umowę z wybranym wykonawcą,

4) będzie nadzorować realizację robót pod względem zgodności z zawartą umową, harmonogramem ich wykonania i odbioru oraz kosztorysem i innymi dokumentacjami,

5) sporządzi wymaganą sprawozdawczość,

6) rozliczy inwestycję.

§ 5. 1. Powiat Sławieński przekaże określoną w uchwale dotację na dofinansowanie realizacji zadania określonego w § 1 pkt. 1 po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie 14 dni od otrzymania informacji od Gminy Postomino.

2. Termin podpisania protokołu odbioru końcowego jest terminem wykonania zadania.

3. Strony ustalają termin wykorzystania dotacji na dzień 30 listopada 2015 roku.

§ 6. 1. Rozliczenie dotacji i przedłożenie sprawozdania z wykorzystanych środków nastąpi do 15 grudnia 2015 roku.

2. Sprawozdanie z wykorzystania przekazanych środków finansowych Gmina Postomino złoży do Starostwa Powiatowego w Sławnie jako jednostki budżetowej prowadzącej obsługę Powiatu Sławieńskiego.

3. Niewykorzystane środki na dofinansowanie podlegają zwrotowi w terminie do dnia
15 grudnia 2015 roku.

4. W przypadku wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Sławieński niezgodnie
z przeznaczeniem określonym w niniejszym porozumieniu Gmina Postomino zobowiązuje się do zwrotu przekazanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia otrzymania dotacji.

§ 7. Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia jego zawarcia do czasu zakończenia realizacji inwestycji i jej rozliczenia.

§ 8. 1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia może nastąpić jedynie w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, z tym że obowiązek jego publikacji obciąża Gminę Postomino.

POWIAT SŁAWIEŃSKI GMINA POSTOMINO

Starosta Sławieński


Wojciech Wiśniowski


Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego


Andrzej Protasewicz


Skarbnik Powiatu Sławieńskiego


Wioletta Firkowska

Wójt Gminy Postomino


Janusz Bojkowski


Skarbnik Gminy Postomino


Anna Kalinowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama