reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/322/14 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379)

Rada Miejska w Resku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę456.166,52 zł

z tego:

Dochody związane z realizacją zadań własnych456.166,52 zł

w tym:

1) w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ4.145,30 zł

rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna4.145,30

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów4.145,30

2) w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA160,40 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami160,40

§ 0760. - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności160,40

3) w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA17,15 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze17,15

§ 0920. - Pozostałe odsetki17,15

4) w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA539,92 zł

a) rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)487,00

§ 0920. - Pozostałe odsetki1,00

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów486,00

b) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)30,92

§ 0920. - Pozostałe odsetki30,92

c) rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego22,00

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów22,00

5) w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA41,40 zł

rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)41,40

§ 0830. - Wpływy z usług41,40

6) w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 31.136,43 zł

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe31.136,43

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin)28.331,15

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)2.805,28

7) w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.840 zł

a) rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych363,-

§ 0830. - Wpływy z usług363,-

b) rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego387,-

§ 0830. - Wpływy z usług387,-

c) rozdz. 80110 - Gimnazja90,-

§ 0570. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych90,-

d) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół2.000,-

§ 0830. - Wpływy z usług2.000,-

8) w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 121,60 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów121,60

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat8,80

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów18,80

§ 2910. - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości94,00

9) w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA417.164,32 zł

a) rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400.173,68

§ 0920. - Pozostałe odsetki173,68

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów400.000,00

b) rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych15.075,00

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat15.000,00

§ 0920. - Pozostałe odsetki75,00

c) rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych1.401,62

§ 0400. - Wpływy z opłaty produktowej1.401,62

d) rozdz. 90095 - Pozostała działalność514,02

§ 0870. - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych260,40

§ 0920. - Pozostałe odsetki253,62

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę131.614,81 zł

z tego:

Dochody związane z realizacją zadań własnych131.614,81 zł

w tym:

1) w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA30.636,45 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami30.635,45

§ 0770. - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości30.635,45

2) w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 50.930 zł

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe930,-

§ 0750. - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze930,-

b) rozdz. 80104 - Przedszkola50.000,-

§ 0830. - Wpływy z usług50.000,-

3) w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA50.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność50.000,-

§ 6207. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich50.000,-

4) w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA48,36 zł

rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej48,36

§ 0920. - Pozostałe odsetki48,36

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę518.618,30 zł

z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych511.618,30 zł

w tym:

1) w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ4.145,30 zł

rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna4.145,30

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia2.964,50

§ 4270. - Zakup usług remontowych1.180,80

2) w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA16.605 zł

rozdz. 71095 - Pozostała działalność16.605,-

§ 4390. - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii16.605,-

3) w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 204.471 zł

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe119.431,-

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3.000,-

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników55.000,-

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne2.563,-

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy368,-

§ 4260. - Zakup energii55.000,-

§ 4270. - Zakup usług remontowych3.500,-

b) rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych13.400,-

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników11.200,-

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne1.900,-

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy300,-

c) rozdz. 80104 - Przedszkola10.000,-

§ 4260. - Zakup energii10.000,-

d) rozdz. 80110 - Gimnazja40.000,-

§ 4260. - Zakup energii40.000,-

e) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół1.640,-

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników1.400,-

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne240,-

f) rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące20.000,-

§ 4260. - Zakup energii20.000,-

4) w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA800 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne800,-

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń800,-

5) w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA242.900 zł

a) rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami145.000,-

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia5.000,-

§ 4300. - Zakup usług pozostałych140.000,-

b) rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100,-

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia100,-

c) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg53.000,-

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia13.000,-

§ 4270. - Zakup usług remontowych40.000,-

d) rozdz. 90095 - Pozostała działalność44.800,-

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników16.800,-

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne3.000,-

§ 4270. - Zakup usług remontowych5.000,-

§ 4300. - Zakup usług pozostałych20.000,-

6) w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 42.697 zł

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000,-

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych5.000,-

b) rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki37.697,-

§ 2480. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury37.697,-

2. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów (porozumień)7.000 zł

w tym:

- w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA7.000 zł

rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt7.000,-

§ 2310. - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego7.000,-

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę194.066,59 zł

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych194.066,59 zł

w tym:

1) w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ33.966,59 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne33.966,59

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych33.966,59

2) w dziale 630 - TURYSTYKA50.000 zł

rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki50.000,-

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych50.000,-

3) w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA30.000 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze30.000,-

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych30.000,-

4) w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 50.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola50.000,-

§ 4300. - Zakup usług pozostałych50.000,-

5) w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA30.000 zł

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej30.000,-

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych30.000,-

6) w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA100 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność100,-

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia100,-

§ 5. Budżet Gminy Resko na 2014 r. po zmianach:

1. Dochody budżetu ogółem w wysokości- 36.837.878,06 zł, z tego:

- dochody bieżące- 30.861.901,60 zł

- dochody majątkowe- 5.975.976,46 zł

2. Wydatki budżetu ogółem w wysokości- 45.073.106,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące- 29.046.122,17 zł

- wydatki majątkowe- 16.026.984,82 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie- 8.235.228,93

zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE2.523.282,11 zł

- kredytów4.628.649,09 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych1.083.297,73 zł

4. Przychody ogółem w kwocie- 8.756.579,84 zł, z tego:

- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 2.523.282,11 zł

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 1.083.297,73 zł

- z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym- 5.150.000,00 zł

5. Rozchody budżetu ogółem w kwocie- 521.350,91 zł, z tego:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 461.350,91 zł

- spłaty otrzymanych kredytów krajowych- 60.000,00 zł

§ 6. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/258/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Basowska


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/322/14
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 26 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama