| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/309/2014 Rady Gminy Świdwin

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, t.j. z późn. zm.), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, t.j. z póżn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 827 z późn. zm.), Rada Gminy Świdwin, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/305/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 01.09.2014r., poz. 3390) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Świdwin przez osoby prawne lub osoby fizyczne, inne niż Gmina Świdwin, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Świdwin w trybie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 t.j. z późn. zm.).";

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Organy prowadzące szkoły, o których mową w § 1 ust. 1 w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc grudzień do 5 dnia grudnia składają w Urzędzie Gminy Świdwin informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który dotacja jest udzielana, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.";

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Miesięczna rata dotacji dla szkół wymienionych w § 1 ust. 1 jest ustalana na podstawie comiesięcznej informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły, o których mowa w ust. 1.";

4) zmienia się załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Świdwin według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) zmienia się załącznik nr 2 Informacja o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

6) uchyla się załącznik nr 3 Rozliczenie wykorzystania dotacji,

7) zmienia się załącznik nr 4 Sprawozdanie roczne wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku..

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kaszuba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI /309/2014
Rady Gminy Świdwin
z dnia 30 wrzesień 2014 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Świdwin


na rok

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych lub prawnych innych niż jednostka samorządu terytorialnego, prowadzących na terenie Gminy Świdwin szkoły niepubliczne, przedszkola niepubliczne, inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne

Data wpływu do Urzędu Gminy Świdwin

Podstawa prawna: art. 80 lub 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Miejsce składania wniosku: Urząd Gminy Świdwin.

CZĘŚĆ I

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca: Osoba fizyczna ? * Osoba prawna ?


Nazwa osoby prawnej/imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba /adres:
Kod pocztowy miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu


Data i numer wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek lub wydanego zezwolenia

Data i numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji
Nazwa banku i numer rachunku bankowego

Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkoły/placówki

Nazwisko i imię

Tytuł prawny/pełniona funkcja

* zaznaczyć właściwe znakiem X

CZĘŚĆ II

DANE O SZKOLE/PLACÓWCE:

Pełna nazwa szkoły /placówki

Adres szkoły/placówki
Kod pocztowy miejscowość ulica Nr domu Nr lokalu

Regon

NIP

Nr tel.stacjonarny/komórkowy

Adres e-mail

CZĘŚĆ III

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW (wypełnia szkoła/placówka):

1. Planowana liczba uczniów w okresie styczeń - sierpień

Liczba uczniów

w tym uczniów niepełnosprawnych

rodzaj niepełnosprawności

liczba uczniów


2. Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień - grudzień

Liczba uczniów

w tym uczniów
niepełnosprawnych

rodzaj niepełnosprawności

liczna uczniów

CZĘŚĆ IV

OŚWIADCZENIA I PODPISY OSÓB PREPREZENTUJĄCYCH ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁY/PLACÓWKI


Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………..
Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek

Miejscowość, data

Pouczenie:
1) Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem do ewidencji dane.
2) O wszelkich zmianach należy powiadomić organ prowadzący ewidencję w terminie 14 dni (art. 82 ust. 5 ustawy o systemie oświaty)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI /309/2014
Rady Gminy Świdwin
z dnia 30 września 2014 r.

Informacja o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień miesiąca


za miesiąc rok

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych lub dla osób prawnych, innych niż jednostka samorządu terytorialnego, prowadzących na terenie Gminy Świdwin szkoły/przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne

Termin składania rozliczenia: do 10 dnia każdego miesiąca, na który udzielana jest dotacja. Za miesiąc grudzień: do 5 dnia miesiąca grudnia.
Miejsce składania rozliczenia: Urząd Gminy Świdwin


NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI ADRES


INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

typ placówki

liczba uczniów

w tym:

rodzaj niepełnosprawności

liczba uczniów

LICZBA UCZNIÓW Z INNYCH GMIN


Gmina, w której zamieszkuje uczeń


liczba uczniów……………………………………………………….
Czytelny podpis (pieczątka) składającego rozliczenie

Miejscowość, data


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI /309/2014
Rady Gminy Świdwin
z dnia 30 września 2014 r.

Sprawozdanie roczne wykorzystania dotacji

rok

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz osób prawnych innych niż jednostka samorządu terytorialnego prowadzących na terenie Gminy Świdwin szkoły i przedszkola niepubliczne, inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne.
Termin składania rozliczenia: do 25 dnia stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.
Miejsce składania rozliczenia: Urząd Gminy Świdwin.

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

NAZWA

ADRES

DANE O SZKOLE/PRZEDSZKOLU/ PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

NAZWA

ADRES

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI:

Oświadczam, że dotacja otrzymana z budżetu Gminy Świdwin została wykorzystana na dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, szkoły/przedszkola/punktu przedszkolnego* :

Lp.

miesi ą c

wydatki ogó ł em

w tym:

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

w tym:

pozosta ł e wydatki bie żą ce

w tym:

z dotacji Gminy Ś widwin

z dotacji Gminy Ś widwin

z dotacji Gminy Ś widwin

1

styczeń

2

luty

3

marzec

4

kwiecień

5

maj

6

czerwiec

7

lipiec

8

sierpień

9

wrzesień

10

październik

11

listopad

12

grudzień

OGÓ Ł EM

LICZBA UCZNIÓW:

lp

miesi ą c

liczba uczniów

w tym z terenu Gminy Ś widwin

z pozosta ł ych Gmin

liczba uczniów niepe ł nosprawnych

1

styczeń

2

luty

3

marzec

4

kwiecień

5

maj

6

czerwiec

7

lipiec

8

sierpień

9

wrzesień

10

październik

11

listopad

12

grudzień

OGÓ Ł EM

……………………………………………………...........................

Czytelny podpis i pieczątka

Miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »