reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 397/2014 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r, poz. 379, poz. 911), § 11 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/246/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2014 rok - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kołobrzeskiego o kwotę 9 760,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kołobrzeskiego o kwotę 9 760,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Kołobrzeskiego zamyka się: ·

Po stronie dochodów na kwotę ogólną:-87 197 037,85zł
W tym:

- dotacje na zadania zlecone (Wojewoda)-7 742 183,96

- dotacje na zadania zlecone (Kraj.Biuro Wyb)-74 172,00

- dotacje na zadania własne-1 300 733,00

- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody-1 500,00

Po stronie wydatków na kwotę ogólną:-92 010 841,85zł
W tym:

- wydatki na zadania zlecone-7 742 183,96

- wydatki na zadania zlecone (Kraj.Biuro Wyb.)-74 172,00

- wydatki na zadania własne-1 300 733,00

- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody-1 500,00
Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 4 813 804 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu na 2014 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Mirosław Tessikowski

Czesław Klimczak

Ewa Paśka-Koschel

Paweł Pawlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 397/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczególnienie

Zmniejszenie, zwiększenie

010

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO

-2 486,04

01005

Prace geodezyjno-urządz.na rzecz roln.

-2 486,04

2110

Dotacja na zadania zlecone

-2 486,04

751

URZĘDY NACZELN.ORG.WŁ.PAŃSTW.

74 172

75109

Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejm.

74 172

2110

Dotacja na zadania zlecone

74 172

852

POMOC SPOŁECZNA

-61 925

85203

Ośrodki Wsparcia

-61 925

2110

Dotacja na zadania zlecone

-61 925

OGÓŁEM:

9 760,96

Zmianę po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

· Na podstawie: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw; Informacji Nr 3 Dyrektora Delegatury w Koszalinie - przyznano dla Powiatu kołobrzeskiego w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę 74 172,- zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 16 listopada 2014 roku.,

· Zarządzenia Wojewody nr 551/2014 z dnia 01.10.2014 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 61 925,- zł, zmniejszenie dotyczy finansowania działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zadanie 13.1.1.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, podgrupy "Dotacje",

· Zarządzenia Wojewody nr 556/2014 z dnia 02.10.2014 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 486,04 zł, zmniejszenie dotyczy zadania 21.5.1.1. W Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie, podgrupy "Dotacje".


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 397/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczególnienie

Zmniejszenie, zwiększenie

010

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO

-2 486,04

01005

Prace geodezyjno-urządz.na rzecz roln.

-2 486,04

4300

Zakup pozostałych usług

-2 486,04

751

URZĘDY NACZELN.ORG.WŁ.PAŃSTW

74 172

75109

Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejm

74 172

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 000

4110

Składki ZUS

800

4120

Składki na Fundusz Pracy

150

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 600

4210

Zakup materiałów, wyposaż.

10 622

4300

Zakup pozostałych usług

50 000

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

852

POMOC SPOŁECZNA

-61 925

85203

Ośrodki wsparcia

-61 925

2360

Dot.z budż. na zadania dla organizacji

-61 925

OGÓŁEM:

9 760,96

Zmianę po stronie wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanej dotacji na zadania zlecone:

· Starostwo Powiatowe - w rozdz. 01005 zmniejszenie w par. 4300 o 2 486,04 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie zlecone, w rozdz. 75109 zwiększenie w par. 3030 o 4 000,- zł, par. 4110 o 800,- zł, par. 4120 o 150,- zł, par. 4170 o 7 600,- zł, par. 4210 o 10 622,- zł, par. 4300 o 50 000,- zł, par. 4410 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, w rozdz. 85203 zmniejszenie w par. 2360 o 61 925,- zł, w tym: zwiększenie dotacji dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Łopuskiego w kwocie 5 350,- zł oraz zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Mazowieckiej o 67 275,- zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 397/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2014 ROK

Dz.

Rozdz

Par.

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

OŚWIATA, WYCHOWANIE

138 920

138 920

80120

Licea ogólnokształcące

24 989

24 989

3020

Wydatki niezal.do wyn.

6 710

0

4040

Dodatkowe wynagr.roczne

2 098

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 951

0

4240

Zakup pomocy dydaktyczn.

0

24 600

4410

Podróże służbowe

0

389

4700

Szkolenia pracowników

2 230

0

80130

Szkoły zawodowe

24 031

113 031

4120

Składki na Fundusz Pracy

21 000

0

4210

Zakup materiałów, wyposaż.

0

91 031

4240

Zakup pomocy dydaktyczn.

0

21 000

4300

Zakup pozostałych usług

0

1 000

4440

Odpis na fundusz socjalny

3 031

0

80140

Centra Ksztac.Prakt.Ustaw.

89 000

0

4010

Wynagrodzenia osobowe

80 000

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 000

0

80146

Dokształc.,doskon.,naucz.

900

900

4300

Zakup pozostałych usług

900

0

4410

Podróże służbowe

0

900

852

POMOC SPOŁECZNA

8 000

8 000

85202

Domy Pomocy Społecznej

8 000

8 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

8 000

0

4110

Składki ZUS

0

8 000

854

EDUKAC.OP.WYCHOW.

32 891

32 891

85403

Specj.Osr.Szkolno Wych.

3 555

3 555

4010

Wynagrodzenia osobowe

706

0

4040

Dodatkowe wynagr.roczne

2 849

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

706

4210

Zakup materiałów, wyposaż.

0

2 849

85407

Placówki wych.pozaszkoln.

21 900

21 900

3020

Wydatki niezal.do wyn.

0

288

4010

Wynagrodzenia osobowe

17 000

0

4110

Składki ZUS

3 850

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

900

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

1 375

4210

Zakup materiałów, wyposaż.

0

2 500

4260

Zakup energii

0

14 500

4280

Zakup usług zdrowotnych

150

0

4300

Zakup pozostałych usług

0

2 037

4350

Zakup usł.dost.do Intern.

0

400

4360

Opł.z tyt. Usł.telef.ruch.

0

200

4370

Opł.z tyt.usł.telef.stacj.

0

100

4410

Podróże służbowe

0

500

85410

Internaty, bursy szkolne

7 436

7 436

4010

Wynagrodzenia osobowe

5 000

0

4110

Składki ZUS

1 470

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

936

0

4210

Zakup materiałów, wyposaż.

0

2 966

4260

Zakup energii

0

3 000

4300

Zakup pozostałych usług

0

1 470

4440

Odpis na fundusz socjalny

30

0

OGÓŁEM:

179 811

179 811

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

· Zespół Szkół Policealnych - w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4440 o 3 031,- zł, zwiększenie w par. 4210 o 2 031,- zł, par. 4300 o 1 000,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4440 o 30,- zł, zwiększenie w par. 4210 o 30,- zł, w wyniku dokonania korekty odpisu na fundusz socjalny, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i środków czystości,

· Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego - w rozdz. 85403 zmniejszenie w par. 4040 o 2 849,- zł, zwiększenie w par. 4210 o 2 849,- zł, środki przeznacza się na zakup materiałów do remontów oraz na zakup środków czystości,

· Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - w rozdz. 85403 zmniejszenie w par. 4010 o 706,- zł, zwiększenie w par. 4170 o 706,- zł, zabezpieczenie środków na umowę zlecenia za osobę przybywającą na długotrwałym zwolnieniu,

· Dom Pomocy Społecznej Gościno - w rozdz. 85202 zmniejszenie w par. 4120 o 8 000,- zł, zwiększenie w par. 4110 o 8 000,- zł, zmiana dotyczy uzupełnienia planu na opłaty składek ZUS,

· Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich - w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4120 o 21 000,- zł, zwiększenie w par. 4240 o 21 000,- zł, par. 4210 o 89 000,- zł, w rozdz. 80140 zmniejszenie w par. 4010 o 80 000,- zł, par. 4120 o 9 000,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4010 o 5 000,- zł, par. 4110 o 1 470,- zł, par. 4120 o 936,- zł, zwiększenia w par. 4210 o 2 936,- zł, par. 4260 o 3 000,- zł, par. 4300 o 1 470,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zabezpieczono także plan w wydatkach, w przypadku otrzymania niższej dotacji rozwojowej (program realizowany w 2013 roku) w związku z przelicznikiem EURO,

· Ognisko Pracy Pozaszkolnej - w rozdz. 85407 zmniejszenia w par. 4010 o 17 000,- zł, par. 4110 o 3 850,- zł, par. 4120 o 900,- zł, par. 4280 o 150,- zł, zwiększenia w par. 3020 o 288,- zł, par. 4170 o 1 375,- zł, par. 4210 o 2 500,- zł, par. 4260 o 14 500,- zł, par. 4300 o 2 037,- zł, par. 4350 o 400,- zł, par. 4360 o 200,- zł, par. 4370 o 100,- zł, par. 4410 o 500,- zł, po dokonaniu analizy wykonania budżetu niewykorzystane środki w grupie "wynagrodzeń i pochodnych" - jednostka przeznacza na pozostałe wydatki związane z jej funkcjonowaniem,

· Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4300 o 900,- zł, zwiększenie w par. 4410 o 900,- zł, w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 3020 o 6 710,- zł, par. 4040 o 2 098,- zł, par. 4170 o 13 951,- zł, par. 4700 o 2 230,- zł, zwiększenia w par. 4240 o 24 600,- zł, par. 4410 o 389,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków głównie na zakup pomocy dydaktycznych.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 397/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dz.

Rozdz

Par.

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

186 089

0

75818

Rezerwy ogólne

186 089

0

4810

Rezerwa oświatowa

186 089

0

801

OŚWIATA, WYCHOW.

0

158 048

80120

Licea ogólnokształcące

0

25 866

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

25 866

80130

Szkoły zawodowe

0

84 682

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

84 682

80140

Centra Kształ.Prakt.Ust.

0

47 500

4260

Zakup energii

0

47 500

854

EDUKACYJNA OP.WYCH.

0

28 041

85403

Specj.Ośr.Szkolno Wych.

0

6 568

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

6 568

85406

Poradnia Psychol.Pedagog.

0

6 568

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

6 568

85407

Placówki wychow.poszkoln.

0

6 568

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

6 568

85410

Internaty, bursy szkolne

0

8 337

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

8 337

OGÓŁEM:

186 089

186 089

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

· Starostwo Powiatowe - w rozdz. 75818 zmniejszenie w par. 4810 o 186 089,- zł, rezerwa oświatowa,

· Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 6 583,- zł, na wypłatę odprawy emerytalnej nauczyciela,

· Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4010 o 12 730,- zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,

· Zespół Szkół Im. M. Rataja - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 38 430,- zł, środki przeznaczone na wypłatę 2 odprawy emerytalne i 1 nagroda jubileuszowa,

· Zespół Szkół Morskich - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o
10 679,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4010 o 8 337,- zł, na wypłaty nagród jubileuszowych,

· Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich - w rozdz. 80140 zwiększenie w par. 4260 o 47 500,- zł, niewykorzystane środki z rezerwy przeznacza się na zakup energii.

Dokonuje się podziału środków na nagrody dla Dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w sposób następujący:

· Ognisko Pracy Pozaszkolnej - w rozdz. 85407 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł,

· Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - w rozdz. 85406 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł

· Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - w rozdz. 85403 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł

· Zespół Szkół Morskich - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł

· Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł

· Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł

· Zespół Szkół Policealnych - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł

· Zespół Szkół im. M. Rataja - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 2 718,- zł

· Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł,

· Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika - w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama