reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIV/408/2014 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/2010 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, zm. poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do treści Uchwały nr XXI/2010 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2008 r.:

1. § 1 ust. 1 pkt. 1 Uchwały przyjmuje następujące brzmienie:

Warunki ubiegania się o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

2. § 1 ust. 3 pkt. 1 Uchwały przyjmuje następujące brzmienie:

Pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

3. § 2 ust. 1 pkt. 5 Uchwały przyjmuje następujące brzmienie:

Jest wpisany do rejestru zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

4. § 2 ust. 2 pkt. 16 Uchwały przyjmuje następujące brzmienie:

Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub do wojewódzkiej ewidencji zabytków, o których mowa w pkt. 7-15.

5. § 5 ust. 1 pkt. 2 Uchwały przyjmuje następujące brzmienie:

Dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków lub w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

6. Załącznik nr 1 do Uchwały przyjmuje brzmienie, jak załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/408/2014
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/210/08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2008 r.

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków Gminy Płoty na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji zabytków

I. Dane podmiotu ubiegającego się o dotację

1) pełna nazwa podmiotu:………………………………………………………………………….

2)forma prawna: …………………………………………………………………………………...

3)data rejestracji/nr właściwego rejestru…………………………………………………………...

4) dokładny adres: …………………………………………………………………………………..

ul. …………………………………………………………………………………………………...

gmina …………………………….…..…………. powiat ………………………………………….

województwo ……………………………………………………………………………………….

5) tel. …………………………………….……… fax ……………………………………………..

6) nazwa banku i numer rachunku: …………………………………………………………………

7) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Dane zabytku

1) nazwa zabytku: …………………………………………………………………………………..

2) dane zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków lub w wojewódzkiej ewidencji zabytków (między innymi data wpisu):

…………………………………………………………………………………………………….....

3) tytuł do władania zabytkiem: ……………………………………………………………………

4) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (wydane przez, data, nr zezwolenia):……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…

5) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku: (wydane przez, data, nr zezwolenia) ………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………..……………………...

6) uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach:

  1. zakres rzeczowy prac lub robót …………………………………………………………...
  2. uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót: ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji na podstawie kosztorysu.

1. Całkowity koszt zadania (w zł): …………………………………………………………………

w tym,

- wnioskowana wielkość dotacji (w zł) …………………………………………

- wielkość środków własnych (w zł) ……………………………………………...

- inne źródła (w zł) ………………………………….. (należy wskazać koszty finansowania oddzielnie z każdego źródła)

V. Terminy.

Wnioskowany termin przekazania dotacji: ………………………………………..

Termin rozpoczęcia prac: ………………………………………………………….

Termin zakończenia prac: …………………………………………………………

VI. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródła otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych:

……………………………………………………………………………………………………….

VII. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku:

……………………………………………………………………………………………………….

VIII. Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku:

1) Decyzja o wpisie do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie w wojewódzkiej ewidencji zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.

2) Dokument potwierdzający tytuł do władania zabytkiem (wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej).

3) Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót.

4) Projekt i pozwolenie na budowę (zabytki nieruchome).

5) Program prac.

6) Kosztorys

……………………………………………………………………………………………………

pieczęć wnioskodawcy, podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama