reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/393/2014 Rady Gminy Szczecinek

z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Turowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt9 lit."h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 j.t.; poz 654; poz 1318 z 2014r., poz. 379 i 1072), art.11 ust.2 i art.12 ust1 pkt2 i ust2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 885 j.t.; poz.938, 1646 z 2014r., poz. 379 i 911) art.51c ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.182 j.t; poz.509, 1650 z 2014r., poz. 567 i poz. 598) Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Turowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady


Stanisław Zdunek


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/393/2014
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 10 września 2014 r.

STATUT

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TUROWIE

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie, zwany dalej ŚDS jest jednostką budżetową Gminy Szczecinek, działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz.1357 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 j.t. z póź. zm.),
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. z póź. zm.),
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z póź. zm.), 5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr. 238, poz. 1586);
6) Innych właściwych przepisów;
7) Niniejszego statutu.

§ 2. Obszarem działania ŚDS jest Gmina Szczecinek.

§ 3. Siedzibą ŚDS jest miejscowość Turowo, nr 78.

§ 4. ŚDS jest placówką dziennego pobytu dla niepełnosprawnych osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział II.
Cel i zadania ŚDS

§ 1. ŚDS realizuje zadania zlecone Gminie określone ustawą o pomocy społecznej w zakresie przewidzianym dla ośrodka wsparcia oraz w oparciu o przepisy wydane na jej podstawie, a w szczególności zapewnia rehabilitację społeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie dziennym.

§ 2. ŚDS obejmuje wsparciem osoby dorosłe przewlekle psychicznie chore oraz osoby upośledzone umysłowo; ŚDS jest domem typu A i B w rozumieniu § 3 ust.1, pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów Samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr 238 poz. 1586).


§ 3. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym poprzez:

- trening funkcjonowania w życiu codziennym;

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

- poradnictwo psychologiczne;

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;

- niezbędną opiekę;

- terapie ruchową.

Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie ŚDS

§ 1. 1. ŚDS kieruje kierownik;

2. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ŚDS, w szczególności:

- zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje ŚDS na zewnątrz;

- sprawuje nadzór nad majątkiem ŚDS;

- tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym ŚDS i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

- wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników ŚDS.

3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Szczecinek;

4. Kierownika ŚDS zwalnia i zatrudnia Wójt Gminy Szczecinek;

5. W czasie nieobecności kierownika, ŚDS kieruje pracownik upoważniony przez Wójta Gminy Szczecinek;

§ 2. 1. Tryb pracy ŚDS, godziny funkcjonowania oraz organizację wewnętrzną określa:

- regulamin organizacyjny;

- program działalności;

- plan pracy na każdy rok kalendarzowy.

2. Kierownik ŚDS opracowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim. Dokumenty te zatwierdza Wójt Gminy Szczecinek.

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa

§ 1. 1. ŚDS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych;

2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy;

3. ŚDS prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

1. ŚDS używa pieczęci o treści: Środowiskowy Dom Samopomocy z adresem oraz w razie potrzeby z numerami NIP i REGON

2. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama