| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr 1/2014 Prezydenta Miasta Koszalin

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5535Z - ul. Słupskiej w Koszalinie wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie drogowym tej drogi oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Kłos, w Gminie Sianów

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XLVIII/682/2014 z dnia 25 września 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współdziałania z Gminą i Miastem Sianów w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 5535Z - ul. Słupskiej w Koszalinie wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie drogowym tej drogi oraz budowie ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Kłos, w Gminie Sianóworaz uchwały Nr LI/370/2014 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 23 września 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współdziałania z Gminą Miastem Koszalin w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 5535Z - ul. Słupskiej w Koszalinie wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie drogowym tej drogi oraz budowie ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Kłos, w Gminie Sianów, zawarto Porozumienie następującej treści:

§ 1. Mając na względzie, potrzebę usprawnienia komunikacji drogowej i rowerowej
do miejscowości Sianów, drogą powiatową Nr 5535Z - ulicą Słupską w Koszalinie i drogą gminną
w miejscowości Kłos, w Gminie Sianów, Gmina i Miasto realizować będą wspólnie zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5535Z - ul. Słupskiej w Koszalinie wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie drogowym tej drogi oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Kłos, w Gminie Sianów. Zadanie ujęte w Przedsięwzięciach Wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2014- 2015, będzie realizowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na rok 2015.

§ 2. Strony Porozumienia ustalają następujący podział obowiązków:

1. Gmina zobowiązuje się do:

1) pokrycia kosztów realizacji budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Kłos w Gminie Sianów do kwoty 250 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Należność zostanie przekazana Miastu przez Gminę na wskazany rachunek bankowy Miasta, w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej wraz z kopiami faktur, potwierdzającej wydatki inwestycyjne, związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kłos, w Gminie Sianów wraz z protokołami odbioru,

2) nieodpłatnego przekazania Miastu odcinka pasa drogowego w miejscowości Kłos,
w Gminie Sianów na czas wykonywania robót,

3) udziału w odbiorze robót prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Kłos, w Gminie Sianów.

2. Miasto zobowiązuje się do:

1) wykonania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, o którym mowa w §1 wraz
z niezbędną infrastrukturą, konieczną do realizacji inwestycji i wszczęcia procedury przetargowej,

2) uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych, określonych Prawem budowlanym w zakresie objętym projektem dla przedsięwzięcia , o którym mowa w § 1,

3) złożenia wniosku o dofinansowanie wspólnego zadania, o którym mowa w §1,
w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój" na rok 2015,

4) zawarcia z Wojewodą Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie wspólnego zadania, o którym mowa w §1, oraz pełnienie roli beneficjenta,

5) przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych
i inspektorów nadzoru dla zadania, o którym mowa w §1,

6) nadzorowania wspólnej inwestycji i dokonania rozliczenia oraz pokrycia kosztów realizacji zadania, o którym mowa w §1, związanych z inwestycją.

§ 3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających (koszty niekwalifikowalne), Miasto zleci je Wykonawcy za zgodą strony porozumienia, której dotyczą.

§ 4. 1. Strony oświadczają, że przystąpią do realizacji wspólnego zadania, o którym
mowa §1 w roku 2015, pod warunkiem pozyskania dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na rok 2015.

2. Miasto oświadcza, że realizację porozumienia w imieniu Miasta powierza Zarządowi Dróg Miejskich w Koszalinie.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, do dnia zakończenia zadania objętego Porozumieniem.

§ 6. Wszelkie zmiany do Porozumienia wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron wyłącznie w przypadku nieotrzymania dofinansowania z Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na rok 2015, przewidzianego na realizację zadania.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Gminy Miasta Koszalin, jeden dla Gminy i Miasta Sianów oraz jeden egzemplarz w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów


Maciej Berlicki

Prezydent Miasta Koszalina


Piotr Jedliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »