reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVIII/689/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie powołania Koszalińskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5 c ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 oraz 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072),Rada Miejska w Koszalinie uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się Koszalińską Radę Seniorów, zwaną dalej Radą.

§ 2. Nadaje się Statut Koszalińskiej Rady Seniorów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Turowski


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/689/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 września 2014 r.

Statut
Koszalińskiej Rady Seniorów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. W celu pobudzania aktywności obywatelskiej oraz zapewnienia integracji środowiska osób starszych tworzy się Koszalińską Radę Seniorów, zwaną dalej Radą.

§ 2. Rada ma charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny dla władz Miasta.

§ 3. Siedzibą i obszarem działania Rady jest Gmina Miasto Koszalin.

Rozdział 2.
Kadencja i skład Koszalińskiej Rady Seniorów

§ 4. 1. Rada działa na zasadzie kadencyjności.

2. Kadencja członków Rady pokrywa się z kadencją Rady Miejskiej w Koszalinie, przy czym członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego składu Rady Seniorów.

3. Rada powoływana jest przez Prezydenta Miasta Koszalina w ciągu 90 dni od dnia wyboru nowego składu Rady Miejskiej w Koszalinie.

4. Radę pierwszej kadencji powołuje Prezydent Miasta Koszalina nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia uchwały przez Radę Miejską w Koszalinie.

5. Kadencja I Rady upłynie wraz z końcem VII kadencji Rady Miejskiej w Koszalinie w 2018 roku.

§ 5. 1. W skład Rady wchodzi od 9 do 15 osób.

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele seniorów, przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz osób starszych, w tym:

1) od 1 do 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Koszalinie,

2) od 1 do 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Koszalina,

3) 1 przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

4) od 6 do 8 osób pochodzących z publicznego naboru,

5) członkowie Rady, o których mowa w pkt. 3 i 4 muszą mieć ukończony 60 rok życia.

3. Kandydaci do Rady pochodzący z publicznego naboru wybierani są na spotkaniu z Prezydentem Miasta, według trybu określonego na spotkaniu.

4. Prezydent Miasta Koszalina informację o terminie spotkania z kandydatami na członków Rady ogłasza, nie później niż 14 dni przed planowanym spotkaniem:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Koszalina - http://www.koszalin.ploraz obywatelski.koszalin.pl,

2) w dzienniku lokalnym,

3) na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

5. Kandydaci do Rady, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, zgłaszają swoje kandydatury najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania wyborczego na specjalnym formularzu.

6. Osobowy skład Rady ustala Prezydent Miasta Koszalina w drodze zarządzenia, które podawane jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

1) stronie internetowej Urzędu Miejskiego - http://www.koszalin.ploraz obywatelski.koszalin.pl,

2) na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

§ 6. 1. Wygaśniecie członkostwa w Radzie następuje:

1) wskutek upływu kadencji, na jaką został on wybrany,

2) wskutek śmierci członka Rady,

3) wskutek złożenia rezygnacji przez członka Rady.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1), pkt 2), pkt 3) odpowiednio Rada Miejska w Koszalinie lub Prezydent Miasta Koszalina lub Uniwersytet Trzeciego Wieku wskazuje nową osobę do składu Rady.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4) w jego miejsce wchodzi pierwsza osoba, która na spotkaniu, o którym mowa w § 5 ust. 3 otrzymała największą liczbę głosów i wyrazi zgodę na uczestnictwo w pracach Rady do końca trwającej kadencji.

4. Jeżeli osoba, która otrzymała największą liczbę głosów nie wyrazi zgody na udział w pracach Rady, uprawnienie przyznaje się kolejnej osobie z listy. W przypadku nie wyrażenia zgody przez kolejną osobę, procedurę powtarza się do wyczerpania listy kandydatów.

5. W przypadku braku kandydatów do pracy w Radzie, Rada pracuje w pomniejszonym składzie do końca kadencji.

6. Skład Rady nie może być mniejszy niż połowa początkowej liczby członków.

Rozdział 3.
Kompetencje i zadania Koszalińskiej Rady Seniorów

§ 7. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) współpraca z organami Miasta przy rozstrzyganiu spraw istotnych dla osób starszych,

2) przedstawianie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym,

3) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie przedstawionych Radzie do zaopiniowania,

4) podejmowanie działań na rzecz integracji osób starszych ze społecznością lokalną oraz umacnianie więzi międzypokoleniowych,

5) propagowanie wśród seniorów aktywności w zakresie kultury, rekreacji, turystyki i edukacji w celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu,

6) współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Koszalina, w sprawach planowania i podejmowania działań na rzecz osób starszych,

7) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych,

8) upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym,

9) przełamywanie stereotypów na temat starości oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

Rozdział 4.
Zasady działania Rady

§ 8. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Koszalina.

2. W ciągu pierwszych dwóch posiedzeń Rada opracowuje i przyjmuje regulamin prac oraz wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad,

2) zwołuje posiedzenia,

3) prowadzi obrady,

4) reprezentuje Radę w kontaktach z innymi podmiotami.

4. Posiedzenia Rady są jawne i odbywają się co najmniej raz na kwartał.

5. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek 1/3 członków Rady,

3) na wniosek Prezydenta Miasta Koszalina lub Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie.

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

7. Zwołanie Rady następuje w drodze pisemnego zaproszenia wysyłanego na adres zamieszkania członka Rady, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zaproszenie zawiera określenie daty, godziny, miejsca posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Rady. Zawiadomienie może zostać wysłane na adres e-mail wskazany przez członka Rady.

8. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane osoby niebędące członkami Rady.

9. Uchwały, opinie, wnioski i inne ustalenia Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

10. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

11. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera:

1) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,

2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,

3) porządek obrad,

4) streszczenie referowanych spraw,

5) opinie oraz wnioski spisane w pełnym brzmieniu wraz z wynikami głosowania.

§ 9. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet, ani wynagrodzeń.

§ 10. Informacje dotyczące działalności Rady zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - http://www.koszalin.pli obywatelski.koszalin.pl .

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Obsługę administracyjną i merytoryczną Rady zapewnia Prezydent Miasta Koszalina.

2. Prezydent Miasta Koszalina zabezpiecza środki finansowe na działalność Rady.

§ 12. Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama