reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIV/627/2014 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/366/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21 i 1593.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXIX/366/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 roku (Dz.Urz.Woj.Zach. 2013, 1199) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Odbierane "u źródła" wg ustalonego harmonogramu z przedsiębiorca wyłonionym w drodze przetargu:

a) papier i tektura;

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobne metale;

c) szkło;

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

e) meble i odpady wielkogabarytowe (z wyłączeniem sprzętu AGD i RTV);";

2) § 10 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

Odpady zielone odbierane są z nieruchomości od właścicieli wg harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą.

1) ponadto odpady zielone właściciel nieruchomości może sam dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK

2) odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji właściciel nieruchomości może zagospodarować na własne potrzeby w przystosowanych do tego celu kompostownikach";

Właściciel nieruchomości może dostarczyć zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych do PSZOK do 5 szt. rocznie";

3) § 13 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące tygodniowe normy:";

4) § 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników/worków przeznaczonych

a) dla papieru i tektury - kolor niebieski;

b) dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i drobnych metali - kolor żółty

c) dla szkła - kolor zielony;

d) dla odpadów biodegradowalnych - kolor brązowy;

2. Odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w workach, pojemnikach lub kontenerach do tego przeznaczonych.".

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr LII/605/2014 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/366/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gryfice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama