reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LXVI/456/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kalisz Pomorski z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594; poz. 645; poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379; poz. 1072), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części znajdujące się na terenie gminy Kalisz Pomorski w obszarze Podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje do dnia 31.12.2020 r.

3. W skład obszaru Podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o której mowa w ust. 1 wchodzi działka gruntu nr 21 położona w obrębie ewidencyjnym nr 11 w Kaliszu Pomorskim.

§ 2. 1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (KE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013).

2. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

§ 3. 1. Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskaną przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych latach kalendarzowych tj. w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzednich latach kalendarzowych - poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto. Całkowita wartość pomocy przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze drogowego transportu pasażerskiego nie może przekroczyć 200.000 euro brutto a w sektorze drogowego transportu towarowego nie może przekroczyć 100.000 euro brutto.

2. Przedsiębiorcy nie przysługuje pomoc, o której mowa w § 2, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych co planowana pomoc de minimis, w przypadku, gdy łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie określonym w § 1, który chce skorzystać ze zwolnienia, zobowiązany jest do przedłożenia:

1) zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Podstrefa Kalisz Pomorski";

2) deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości w zakresie przedmiotów opodatkowania podlegających zwolnieniu;

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

4) poświadczonej kserokopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podlega wpisowi do tego rejestru;

5) informacji, o której mowa w art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) zawartej w formularzu przedstawianym przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311);

6) sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

2. Zwolnienia nie stosuje się wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań wobec budżetu gminy Kalisz Pomorski.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 przedsiębiorca przedkłada w terminie:

a) 14 dni od dnia nabycia prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości

b) do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego.

4. Przedsiębiorca obowiązany jest do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek Burmistrza Kalisza Pomorskiego - dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego nadzorowania i monitorowania pomocy publicznej.

§ 5. Kwota zwolnienia nie może przewyższać kwoty należnego podatku od nieruchomości. W przypadku nabycia prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, zwolnienie przysługuje do wysokości należnej kwoty podatku, przypadającej proporcjonalnie do ilości miesięcy z danego roku podatkowego, odpowiadających okresowi zwolnienia.

§ 6. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku:

1) niedopełnienia obowiązków wynikających z § 4;

2) złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub informacji co do spełnienia warunków do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy niniejszej uchwały;

3) przekroczenia wysokości dopuszczalnej pomocy de minimis od początku roku w którym nastąpiło przekroczenie tej pomocy;

4) cofnięcia zezwolenia o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 przez właściwy organ;

5) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Podstrefa Kalisz Pomorski";

6) powstania zaległości w stosunku do Gminy Kalisz Pomorski z tytułu podatków lub innych niepodatkowych należności pieniężnych, w tym także tych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

§ 7. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia z podatku od nieruchomości, przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego zwolnienia.

3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1, traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego zwolnienia.

4. Organ podatkowy może kontrolować spełnianie okoliczności warunkujących zwolnienie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXX/206/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kalisz Pomorski z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2411).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Renata Effenberg-Nawrot

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama