reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LXVI/461/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Kalisz Pomorski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowych udzielanych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kalisz Pomorski na dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym kosztów :

1) wyżywienia dziecka w żłobku - 100 zł miesięcznie;

2) wyżywienia dziecka w klubie dziecięcym - 50 zł miesięcznie ;

3) zapewnienia opieki dziecku w żłobku lub klubie dziecięcym , w warunkach zbliżonych do warunków domowych, zapewnienia dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno-plastyczne :

a) 200 zł miesięcznie w żłobku;

b) 100 zł miesięcznie w klubie dziecięcym.

2. Dotacji, o której mowa w ust.1 udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot prowadzący opiekę nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie i klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie.

3. Dotacji, o której mowa w ust. 1 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.

§ 2. 1. Wnioski o przyznanie dotacji , o której mowa w § 1 należy składać w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji . Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wnioski o przyznanie dotacji w 2015 roku należy złożyć nie później niż 14 dni po wejściu w życie uchwały.

3. Dotacja , o której mowa w § 1 przekazywana będzie w 12 częściach , w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

4. Wysokość dotacji będzie zależała od liczby dzieci zapisanych i objętych opieką według stanu na pierwszy dzień miesiąca , którego dotyczy płatność.

5. Informacje zawierające dane określone w ust. 4 należy składać do dnia 10 każdego miesiąca . Wzór informacji stanowi stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest złożyć roczne sprawozdanie z jej wykorzystania w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została przyznana dotacja , z zastrzeżeniem ust.2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2. W przypadku , gdy żłobek lub klub dziecięcy kończy swoją działalność w trakcie roku, sprawozdanie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.

§ 4. Podstawą udzielenia dotacji będzie zawarcie umowy zgodnie z art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Renata Effenberg-Nawrot


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/461/14
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29 października 2014 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kalisz Pomorski

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub w klubie dziecięcym

1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

.................................................................................................

2. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego

.................................................................................................

3. Planowana liczba dzieci, które będą objete opieką w żłobku lub w klubie dziecięcym ................................

4. Nazwa banku i numeru rachunku bankowego, na który będzie przekazana dotacja:

..........................................................................................................................................................................

Oświadczam, że wszystkie podane dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

...............................................................................................................................

miejscowość i datapodpis prowadzącego lub osoby upoważnionej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/461/14
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29 października 2014 r.

INFORMACJA
o liczbie dzieci zapisanych
do żłobka lub klubu dziecięcego w miesiącu .....................

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego

..........................................................................................................................................................................

2. Liczba dzieci zapisanych do żłobka/klubu dziecięcego ................................................................................

3. Oświadczam, że podane dane są zgodne z rzeczywistością

...............................................................................................................................

miejscowość i datapodpis prowadzącego lub osoby upoważnionej


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/461/14
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29 października 2014 r.

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania otrzymanej dotacji sporządzone .........

1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

..........................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres żłobka lub klubu dzieciecego

..........................................................................................................................................................................

3. Okres trwania umowy: .................................................................................................................................

4. Numer umowy: ...........................................................................................................................................

5. Sprawozdanie:

część A

Lp.

Miesiąc

Liczba dzieci

Otrzymana kwota dotacji na:

Wydatki
poniesione na:

Różnica pomiędzy kwotą otrzymaną a wydatkowaną

opiekę

wyżywienie

opiekę

wyżywienie

część B

Wykaz dokumentów potwierdzających wydatki poniesione przez żłobek/klub dziecięcy w 2015 roku pokryte z otrzymanej dotacji

Lp.

Nazwa wystawcy

Data wystawienia

Nr dokumentu

Data zapłaty

Wartość
w zł

Razem wydatki, w tym na:

wyżywienie

Zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w żłobku lub klubie dziecięcym

W załączeniu kserokopie rachunków, faktur lub umów dotyczących przedmiotu sprawozdania.

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

......................................................................................................

miejscowość i datapodpis podmiotu prowadzącego


Uzasadnienie

Art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2013 roku, poz. 1457) pozwala na przyznanie niepublicznym podmiotom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 dotacji celowej z budżetu gminy. Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi poprzez utworzenie miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność związaną z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotacja celowa może być przyznawana podmiotom prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. zapewnienie opieki w warunkach zbliżonych do domowych oraz prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych
i edukacyjnych. Odbiorcą jest każde dziecko objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, niezależnie od godzin, w ciągu których sprawowana jest opieka.

Obecnie Gminę Kalisz Pomorski zamieszkuje ok. 296 dzieci w wieku do lat 3. Na terenie Gminy Kalisz Pomorski aktualnie nie funkcjonują żłobki i kluby dziecięce, istnieje natomiast inicjatywa utworzenia takiej instytucji. Udzielona dotacja wpłynie na obniżenie opłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach niepublicznych posiadających wpis do rejestru Burmistrza Kalisza Pomorskiego.

Przyznanie dofinansowania niepublicznym żłobkom i klubom dziecięcym uwarunkowane będzie realizacją zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, spełnieniem warunków lokalowych, zatrudnieniem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz posiadaniem wpisu do rejestru.

Biorąc po uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama